Forskningsinitiering

Stöd till konferenser, seminarier, workshops och forskarnätverk kan sökas kontinuerligt under året.

Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Beredningsprocess

Anslag för forskningsinitiering kan vara av mycket skiftande storlek men har alltid som mål att öka mobiliteten och främja kontaktytorna i forskarsamhället. Särskild prioritet ges ansökningar med internationell anknytning.

Beslut fattas av styrelsens arbetsutskott med cirka 1–2 månaders mellanrum. Det beviljade anslaget utbetalas mot rekvisition.

Ansökan

Anslag till forskningsinitiering kan sökas när som helst under året. Dock måste de aktiviteter som medel söks för, planeras med god framförhållning.

Sammanfattningen, ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen får omfatta högst 19 200 tecken inkl. blanksteg och ska innehålla uppgifter om:

  • syftet med den planerade verksamheten
  • aktuella forskningsläget
  • program inklusive medverkande talare och titel på anförandena
  • specificerad budget, som även anger fördelningen mellan RJ och eventuella andra finansiärer

Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Beviljade anslag för forskningsinitiering täcker i normalfallet alla direkta kostnader förknippade med vetenskapliga möten, varför samfinansiering med andra finansiärer i normalfallet inte är nödvändig och bör undvikas. Undantaget är stora och mycket kostsamma internationella konferenser där flera finansiärer vanligen delar på kostnaderna. Inom forskningsinitiering beviljas inte indirekta kostnader och lönemedel.