Infrastruktur för forskning

Infrastruktur för forskning syftar till att möjliggöra forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Anslag beviljas för forskningsförberedande åtgärder som exempelvis:

 • Etablering av nya forskningsmiljöer
 • Skapande av plattformar där samarbete mellan forskarsamhället och andra institutioner utvecklas
 • Tillgängliggörande av betydelsefulla samlingar vid arkiv och bibliotek
 • Upprättande av databaser

Anvisningar

 • Varje projektledare får endast skicka in en (1) ansökan om infrastruktur för forskning.
 • Anslagsförvaltaren ska bidra till finansiering av infrastruktur för forskning.
 • Sökande måste redovisa tillstånd och eventuella avtal som är nödvändiga för genomförandet.
 • Vid ansökningstillfället ska den sökande ha en plan för den långsiktiga förvaltningen av infrastrukturen och ömsesidiga juridiska, institutionella samt ekonomiska skyldigheter och rättigheter vara utredda.
 • Professorer kan avlönas inom projektet.
 • Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en anslagsförvaltare. (Läs mer under Vanliga frågor och svar)
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands.
 • Materialet ska bli allmänt tillgängligt.
 • Indirekta kostnader beviljas inte.

Bedömningskriterier

RJ uppmuntrar till nytänkande och originalitet inom infrastrukturer för forskning. De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är ansökans vetenskapliga kvalitet inklusive projektets utformning och genomförbarhet, forskningens behov, den internationella anknytningen och den långsiktiga hållbarheten i föreslagna lösningar.

Beredningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två steg. Ansökningarna bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper samt i ordförandekommittén. Beredningen i andra omgången sker genom extern sakkunniggranskning och vid behov genomför ordförandekommittén hearing med projektgruppen.

Stiftelsens styrelse fattar det formella beslutet om forskningsanslagen. Skriftliga utlåtanden från de externa sakkunniga skickas till alla som har gått vidare till andra omgången efter beslutssammanträdet i oktober.

Första omgången

Redan i första ansökningsomgången ska projektledaren informera prefekt eller motsvarande om att medel söks hos RJ. I ansökan ska det framgå om infrastrukturprojektets verksamhet ligger inom en statlig myndighets eget ansvarsområde.

Projektbeskrivningen får omfatta max 19 200 tecken inklusive blanksteg och ska behandla:

 • Syfte
 • Metod
 • Projektplanen, motiveringar till projekttiden
 • Relationen till befintliga infrastrukturer, om sådana existerar, samt hur dessa ska samordnas
 • Det infrastrukturella behovet ur forskarsamhällets perspektiv
 • Relation till den internationella forskningsfronten
 • Projektdeltagarnas relevanta kompetenser och meriter
 • Nuvarande anställningsförhållanden för samtliga
 • Resursbehov (löner och drift)
 • Överenskommelser och samverkan med berörda parter
 • Hur satsningen ska mottas, underhållas och vidareutvecklas på längre sikt
 • Plan som beskriver hur infrastrukturen ska göras tillgänglig för andra forskare
 • Finansiering från anslagsförvaltaren
   

Budgeten:

 • Namnge all personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
 • Löner, LKP, drift samt arbetstid för all personal ska specificeras och motiveras. Uppge däremot inte indirekta kostnader.
 • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
 • Redovisa även arbetstid för eventuell övrig personal, såsom assistenter och teknisk personal, men namnge dem inte. Kostnaden ska anges under drift.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer inte att beviljas.

Sök bidrag till konferenser, workshops och nätverk som du själv vill arrangera via stödformen forskningsinitiering.

Andra omgången

Andra omgångens ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren samt prefekt eller motsvarande, och skickas med vanlig post till RJ en vecka efter deadline. Endast blanketten med signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Projektbeskrivningen i andra omgången får omfatta max 64 000 tecken inklusive blanksteg och ska innehålla samma punkter som den första, men vara mer detaljerad och dessutom innefatta:

 • Motiveringar till budgetens samtliga kostnader utöver lön
 • Plan för hur man avser att tillgängliggöra infrastrukturen för forskarsamhället och information om hur användningen av densamma ska spridas
 • Specificering av eventuella internationella kontakter

RJ tillåter endast smärre korrigeringar av budgeten mellan första och andra ansökningsomgången. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning bidrag kan ges.