Forskningsanslag

2021-04-22

RJ har ökat storleken på årliga beviljade forskningsanslag med en takt som är betydligt högre än tillväxttakten i konsumentprisindex.

Ökningen har möjliggjorts dels på grund av Kulturdonationen 1994 på 1,5 miljarder kronor och Erik Rönnbergs-donationen i början av 1990-talet på 9 miljoner kronor, dels på grund av finansförvaltnings resultat som ökat kapitalbasen väsentligt.

Beviljade forskningsanslag 1989-2020 (mkr)

Graf Beviljade forskningsanslag 1989-2020

Beviljade forskningsmedel uppgår för tioårsperioden 2011-2020 till 4 298 miljoner kronor samtidigt som stiftelsens förmögenhet har ökat från 8 759 miljoner kronor till 15 315 miljoner kronor. I slutet av 2020 utgjorde balanserade vinstmedel 20,1 gånger av årets beviljade forskningsmedel och kostnaderna för att bedriva stiftelsens verksamhet. Finansförvaltningens resultat bidrar således till ändamålet om att stödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige.

Tabell tioårsöversikt forskningsanslag 2011-2020