Forskningsmedel

2023-03-30

RJ har ökat storleken på årliga beviljade forskningsmedel med en takt som är betydligt högre än tillväxttakten i konsumentprisindex.

Ökningen har möjliggjorts dels på grund av Kulturdonationen 1994 på 1,5 miljarder kronor och Erik Rönnbergs-donationen i början av 1990-talet på 9 miljoner kronor, dels på grund av finansförvaltnings resultat som ökat kapitalbasen väsentligt.

Beviljade forskningsbidrag 1989-2022 (mkr)

Beviljade forskningsanslag 1989-2022 (mkr)

Beviljade forskningsmedel uppgår för tioårsperioden 2013-2022 till 4 515 miljoner kronor samtidigt som stiftelsens förmögenhet har ökat från 10 366 miljoner kronor till 16 491 miljoner kronor. I slutet av 2022 utgjorde balanserade vinstmedel 19,7 gånger av årets beviljade forskningsmedel och kostnaderna för att bedriva stiftelsens verksamhet. Finansförvaltningens resultat bidrar således till ändamålet om att stödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige.

Tioårsöversikt