Open access till forskningsresultat

2018-03-27

Forskare finansierade av Riksbankens Jubileumsfond ska publicera sina resultat open access det vill säga öppet tillgängligt på internet. Undantaget är monografier och bokkapitel där RJ vill uppmana och uppmuntra forskarna att publicera även dessa open access.

Forskare med anslag från och med 2010 ska publicera sina forskningsresultat med open access. Det gäller sakkunnigbedömda tidskrifts- och konferenspublikationer. Det kan ske antingen genom att publicera i en webbaserad tidskrift som tillämpar open access (guld open access) eller genom så kallad parallellpublicering. Det senare innebär att efter publicering i en traditionell tidskrift görs publikationen tillgänglig i ett öppet digitalt arkiv, till exempel i lärosätets öppna digitala arkiv, så snart som möjligt, men senast tolv månader efter ursprunglig publicering (grön open access). RJ accepterar även så kallad hybridpublicering.

Publikationer som publiceras öppet tillgängliga ska ha Creative Commons-licensen CC_BY.

RJ rekommenderar att forskningsdata som använts som underlag i publikationer görs öppet tillgängliga.

Vid slutredovisning av anslag ska i publikationslistan särskilt markeras vilka publikationer som är publicerade med open access samt anges hur open access har säkerställts.

RJ ger medel för open access-publicering

Till varje beviljat anslag inom stödformen Projekt lägger RJ på ett schablonbidrag om 50 000 kronor för ett treårigt projekt som finansierar högst en 75-procentig anställning. För större projekt beräknas bidragets storlek proportionellt mot arbetstidsvolymen för de forskare som RJ finansierar. Det går att ansöka om ytterligare stöd till publicering med open access under projekttiden. Det går även att ansöka om stöd efter att slutredovisningen är gjord, dock högst två år efter slutrapportering. För ansökan om stöd till open access-publicering under och efter projekttiden, vänd dig till ansvarig forskningssekreterare. För stödformen Program gäller att kostnader för open access-publicering ska ingå i programmets sökta budget. För riktade satsningar, vänd dig till ansvarig forskningssekreterare.

Har du frågor kring open access-publicering eller behöver praktisk hjälp, vänd dig till ditt lärosäte.

RJ:s övriga stöd till open access-publicering

RJ verkar för ökad publicering open access inte endast genom kraven på OA-publicering, utan också genom att stödja olika plattformar och genom samverkan med andra organisationer.

RJ stödjer Kriterium, en plattform för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer.

RJ stödjer också Open Library of Humanities, en publiceringsplattform som stödjer akademiska tidskrifter inom humaniora.

RJ samverkar med andra forskningsfinansiärer och med Kungliga biblioteket (KB) och dess program Openaccess.se, i frågor om open access-publicering. KB har regeringens uppdrag att samordna det svenska arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Varför har RJ krav på open access-publicering?

Allt fler forskningsfinansiärer, både svenska och internationella kräver att den forskning man finansierar publiceras open access. Det finns flera anledningar till detta. Open access-publicering ger ökad synlighet och spridning av forskningen. Forskningen kan avancera genom att fler forskare enklare och snabbare får tillgång till forskningsresultat. Forskare utanför akademin kan ta del av forskningsresultat utan att betala höga avgifter. Det kan vara yrkesverksamma inom till exempel vård och skola, men open access-publicering bidrar också till global tillgång till forskningsresultat. Även allmänheten får tillgång till forskningsresultat.

Fler länkar

Kungliga bibliotekets webbplats om open access, OpenAccess.se. Här finns bland annat konkret information om hur du publicerar open access och hur du hittar open access-förlag. Här finns många användbara länkar.

Länkar till open access-sidor och öppna arkiv vid universitet och högskolor, Registry of Open Access Repository Mandates and Policies.

Information om open access-bokförlag, Directory of Open Access Books.

Information om open access-tidskrifter, Directory of Open Access Journals.

Det finns open access-förlag som är mindre seriösa. Läs mer om dem och om vad du bör tänka på vid publicering på Lunds universitetsbibliotek och Think check submit.