Vanliga frågor och svar

Om du har glömt eller ändrat din e-postadress, kontakta en forskningssekreterare.

Klicka på "Ändra person- och adressuppgifter". Varje registrerad användare kan endast uppdatera sina egna personuppgifter. Adressändringen måste vara komplett, med lärosäte/organisation/företag, gatu-/boxadress, postnummer samt ort. Efter ett antal dagar kommer den nya adressen att finnas i rullmenyn.

Klicka på "Ändra person- och adressuppgifter". Varje registrerad användare kan endast uppdatera sin egen titel.

För personer utan svenskt personnummer lägger du in födelsedatum, åååå-mm-dd.

5. Som huvudsökande har du ansvar för hela ansökan. Det betyder att du måste ta reda på vilka lönenivåer och eventuella lönekostnadspåslag (LKP, motsv.) som gäller för samtliga medsökande oavsett vilket lärosäte eller vilken organisation de är knutna till, i Sverige såväl som utomlands.

Du ska inte lägga in din cv utan beskriva din funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter i 'Projektbeskrivningen'. Däremot finns det möjlighet att under 'Publikationer' redovisa samtliga projektdeltagares viktigaste publikationer. Maximalt fem titlar per projektdeltagare.

Referenser är den litteratur du eventuellt hänvisar till i din projektbeskrivning och de kan läggas in under "Referenser". Detta till skillnad från de publikationer du själv skrivit eller gett ut.

Nej, de kan du lägga in under den separata fliken "Referenser".

Alla kostnader måste specificeras och motiveras, även driftkostnader.

  • Lönemedel till namngivna forskare: RJ beviljar i normalfallet de belopp som motsvarar forskarens faktiska löneläge och belopp som är motiverade i förhållande till forskningsuppgiften.
  • LKP och dylikt, det vill säga kostnader för sociala avgifter: beviljas i enlighet med beräkningarna från Arbetsgivarverket (och SPV). Däremot finansierar RJ inte lokalt beslutade påslag därutöver.
  • Kostnader för drift, inkl. personal som inte är namngiven i ansökan: RJ beviljar enbart de kostnader som är specificerade och motiverade i förhållande till forskningsuppgiften.

RJ:s bidrag varierar beroende på stödform, och på hur mycket forskning som bedrivs. För heltidsanställning (100 procent) i ett år (12 månader) utgår ett bidrag om 150 000 kronor (från och med 1 januari 2016). Arbetstidsvolymen i ett 3-årigt projekt med en 75-procentig anställning är 225 procent, vilket innebär att bidraget utgör 2,25 x 150 000 = 337 500 kronor.

För mer information kontakta fredrik.lundmark@rj.se

Nej, de projektledare eller projektdeltagare som fått avslag i första omgången två år i rad kan inte söka projektanslag året därpå.

Ja, om du hinner ta ut doktorsexamen innan sista ansökningsdag. All forskande personal måste vid ansökningstillfället ha avlagt sin doktorsexamen.

Nej, du kan endast medverka i en (1) ansökan om Projekt, oavsett om du är projektledare eller projektdeltagare. Den regeln begränsar dock inte möjligheten att söka inom en annan stödform. Du kan exempelvis söka Program och Projekt samtidigt.

Samtliga projektdeltagare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare anslag som RJ beviljat, om inte annat angavs i utlysningen.

Nej, du ska omarbeta din befintliga ansökan.

Titel och sammanfattning ska skrivas på både svenska och engelska.
Projektbeskrivningen ska skrivas på engelska. Även i den andra omgången ska projektbeskrivningen skrivas på engelska.
Särskilda utlysningar kan ha specifika regler, se respektive utlysning.

Ja, men bara om det gäller sjukdom eller föräldraledighet. RJ ger dock i samband med att projektet beviljas automatiskt ett extra år att disponera medlen. Kontakta din forskningssekreterare senast under sista halvåret av din dispositionstid om du behöver ansöka om förlängning på grund av föräldraledighet och sjukdom. Det är alltid projektledaren som ansöker om förlängd dispositionstid.