Om RJ:s stödformer

2017-02-02

I princip kan bara disputerade forskare söka anslag hos RJ. Förutom de årliga ordinarie stödformerna har RJ även riktade satsningar och stipendier.

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Program, Projekt och Infrastruktur för forskning utlyses en gång per år. Forskningsinitiering kan sökas löpande under året. Särskilda riktade satsningar som Flexit och Kommunikationsprojekt utlyses och bereds på olika sätt beroende på vad satsningen handlar om. Samtliga aktuella utlysningar presenteras under Aktuella utlysningar.

Ordinarie utlysningar

Återkommande, årliga utlysningar.

Projekt
Väl definierade forskningsuppgifter som utförs av såväl enskilda forskare som av mindre forskargrupper med anknytning till Sverige. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsfråga. Projekt beviljas för maximalt tre år.

Program
En gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift som en grupp kvalificerade forskare med anknytning till Sverige utför under en längre tid, 6–8 år. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsfråga.

Infrastruktur för forskning
För att möjliggöra och främja framtida forskning beviljas anslag för åtgärder som exempelvis:

  • Etablera nya forskningsmiljöer
  • Skapa plattformar där samarbete mellan forskarsamhället och andra institutioner utvecklas
  • Göra betydelsefulla samlingar vid arkiv och bibliotek tillgängliga
  • Upprätta databaser

Forskningsinitiering
Finansiellt stöd för att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier, workshops samt för att skapa nya forskarnätverk.

Riktade satsningar

Förekommer i form av återkommande utlysningar likväl som engångsutlysningar. De fleråriga satsningarna listas nedan, resterande återfinns i menyn under fliken Vår forskning. Tidigare riktade satsningar återfinns under respektive års utlysningar.

Europe and Global Challenges
Europe and Global Challenges vill stimulera europeiska forskare att samarbeta med kolleger i andra delar av världen i forskning om vår tids stora utmaningar.

Flexit
RJ samarbetar här med företag och organisationer utanför universitetsvärlden. Forskaren är anställd två år på ett företag/organisation och sedan ett år på ett lärosäte.

Kommunikationsprojekt
RJ ger forskare medel för att sprida forskning och öka samverkan med det omgivande samhället för att förstärka och förnya forskningskommunikation och samverkan.

Pro Futura
Särskilt framstående juniora forskare får ägna en längre tid åt fri forskning. Programmet är ett samarbete med SCAS, ett av Europas främsta institut för avancerade studier.

RJ Sabbatical
Lektorer och professorer får anslag i mellan sex och tolv månader för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser

Swedish Foundations' Starting Grant
Swedish Foundations' Starting Grant vill fånga upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen, och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning.

Stipendier

Erik Rönnbergs donation
Stipendierna ska stödja unga forskares vetenskapliga studier av åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar.

Humboldtstipendier
RJ har sedan 1989 ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung om att ömsesidigt stödja utbyte av gästforskare.