Beredningen av projekt

2015-01-12

Tillgång till kvalificerad sakkunskap är en förutsättning för beslutens kvalitet och trovärdighet.

Ansökningarna till Program, Projekt och Infrastruktur för forskning bereds i två steg.

Program

Programansökningar bedöms i första omgången av en särskild beredningsgrupp med ledamöter enbart från utlandet. De forskningsledare vars ansökningar inte går vidare till andra omgången, får ett meddelande om detta via e-post. Däremot ges inga skriftliga utlåtanden om ansökan.

De ansökningar som väljs ut granskas därpå av sakkunniga inom det specifika området som rekryteras världen över. Därefter genomför beredningsgruppen en utfrågning med de berörda forskargrupperna.

När styrelsen har fattat beslut skickas sakkunnigutlåtandena och beslutet till de sökande. De beviljade programmen publiceras på rj.se.

Projekt och Infrastruktur för forskning

Ansökningar till Projekt och Infrastruktur för forskning bedöms i den första omgången av en eller flera beredningsgrupper. Beredningsgrupperna består av styrelseledamöter samt ett antal utomstående såväl nationella som internationella forskare.

Det är den vetenskapliga kvaliteten och den internationella standarden som ligger till grund för beslutet. Det kan handla om forskningsfrågans tydlighet, relevans, nytänkande, originalitet, projektets teoriförankring, den teoretiska stringensen och genomförbarhet.

Projektledare vars ansökningar inte går vidare till andra omgången får ett meddelande om detta via e-post. Däremot ges inga skriftliga utlåtanden om ansökan.

De sökande som går vidare lämnar in en längre, mer utvecklad ansökan, som sedan bedöms av minst två externa sakkunniga, oftast från andra länder. De sakkunniga har i uppgift att bedöma projektets metod och teori, dess internationella standard och relation till tidigare forskning samt värdera den nya kunskap som projektet kan förväntas generera. De bör också kommentera projektplanens genomförbarhet och de sökandes forskningskompetens.

Inför beslutet om de infrastrukturella projekten genomförs vid behov även en utfrågning av de sökande. Två positiva sakkunnigutlåtanden inte är någon garanti för anslag. Konkurrensen är mycket hård.

När styrelsen har fattat beslut skickas sakkunnigutlåtandena och beslutet till de sökande. De beviljade projekten publiceras samtidigt på rj.se.

Riktade utlysningar

För de riktade utlysningarna utses särskilda bedömargrupper med ledamöter som har kompetens inom det aktuella området. Se vad som gäller i respektive utlysning.