Vanliga frågor och svar 2020

RJ gör allt för att säkerställa att forskare med RJ-medel inte drabbas negativt av den pågående pandemin. Läs mer om våra åtgärder.

Logga in i ansökningssystemet och följ anvisningarna. Du kan själv andra din e-postadress under Personuppgifter.

Välj Personuppgifter. Välj därefter Lärosäte/organisation. Adressändringen måste vara komplett, med lärosäte/organisation/företag, gatu-/boxadress, postnummer samt ort. Efter ett antal dagar kommer den nya adressen att finnas i rullmenyn.

Välj Personuppgifter. Varje registrerad användare kan endast uppdatera sin egen titel.

För personer utan svenskt personnummer lägger du in födelsedatum, ÅÅÅÅ-MM-DD.

Som sökande har du ansvar för hela ansökan. Det betyder att du måste ta reda på vilka lönenivåer och eventuella lönekostnadspåslag (LKP, motsv.) som gäller för samtliga medsökande oavsett vilket lärosäte eller vilken organisation de är knutna till, i Sverige såväl som utomlands.

Du ska inte lägga in ditt cv utan beskriva din funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter i Projektbeskrivningen. Däremot finns det möjlighet att under Publikationer redovisa samtliga projektdeltagares viktigaste publikationer. Maximalt fem titlar per projektdeltagare.

Referenser är den litteratur du eventuellt hänvisar till i din projektbeskrivning och de kan läggas in under Referenser. Dessa tecken ingår då inte i själva projektbeskrivningen.

Alla kostnader måste specificeras och motiveras.

  • Lönemedel till namngivna forskare: RJ beviljar i normalfallet de belopp som motsvarar forskarens faktiska löneläge och belopp som är motiverade i förhållande till forskningsuppgiften.
  • LKP och dylikt, det vill säga kostnader för sociala avgifter, beviljas i enlighet med beräkningarna från Arbetsgivarverket (och SPV). Däremot finansierar RJ inte lokalt beslutade påslag därutöver.
  • Kostnader för drift, inklusive personal som inte är namngiven i ansökan: RJ beviljar enbart de kostnader som är specificerade och motiverade i förhållande till forskningsuppgiften.

RJ:s modell bygger på hur mycket forskning som bedrivs. För heltidsanställning (100 procent) i ett år (12 månader) utgår ett bidrag om 150 000 kronor (från och med 1 januari 2016). Arbetstidsvolymen i ett 3-årigt projekt med en 75-procentig anställning är 225 procent, vilket innebär att bidraget utgör 2,25 x 150 000 = 337 500 kronor.

För mer information kontakta fredrik.lundmark@rj.se

Nej, de projektledare eller projektdeltagare som fått avslag i första omgången två år i rad kan inte söka Projekt året därpå.

Ja, om du hinner ta ut doktorsexamen innan sista ansökningsdag. All forskande personal måste vid ansökningstillfället ha avlagt sin doktorsexamen.

Nej, du kan endast medverka i en ansökan om Projekt, oavsett om du är projektledare eller projektdeltagare. Den regeln begränsar dock inte möjligheten att söka inom en annan stödform. Du kan exempelvis söka Program och Projekt samtidigt.

Samtliga projektdeltagare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare anslag som RJ beviljat, om inte annat angavs i utlysningen.

Nej, du ska omarbeta din befintliga ansökan.

Kontakta din forskningssekreterare senast under sista halvåret av din dispositionstid om du behöver ansöka om förlängning på grund av föräldraledighet och sjukdom. Det är alltid projektledaren som ansöker om förlängd dispositionstid.

  1. Den forskare som samtidigt tilldelas ett nytt anslag till samma eller ett snarlikt projekt från RJ och en annan finansiär måste välja vilket av anslagen som tas.
  2. Den forskare som samtidigt får ett nytt anslag från RJ och en annan finansiär för olika projekt måste välja vilket anslag som tas om den sammanlagda arbetstiden i projekten överskrider 100 procent.
  3. Den forskare som har anslag från RJ och får ett nytt anslag från en annan finansiär är enligt kontraktet med RJ skyldig att anmäla detta till RJ och få RJ:s godkännande.

Projektledaren är enligt kontraktet med RJ skyldig att få RJ:s godkännande för byte av bland annat anslagsförvaltare. Kontakta berörd forskningssekreterare. Vid byte av anslagsförvaltare ska prefekten (eller motsvarande) på den nya arbetsplatsen med e-post till RJ bekräfta att det ursprungliga kontraktet godtas. Därefter kommer RJ att informera dig om att anslaget har förts över till den nya anslagsförvaltaren.