Anvisningar för ansökan

2021-01-29

Nedanstående anvisningar gäller för RJ:s ordinarie stödformer, det vill säga RJ Projekt, RJ Program, RJ Infrastruktur för forskning, RJ Forskningsinitiering, RJ Sabbatical och RJ Flexit.

Andra särskilda utlysningar kan ha delvis andra anvisningar som i så fall framgår av utlysningstexten.

RJ publicerar uppgifter om beviljade anslag på rj.se. Informationen hämtas från webbansökan och omfattar projektledarens namn, beviljat belopp, anslagsförvaltare, projekttitel och sammanfattning.

Allmänt om ansökningssystemet

 • För varje ansökan ska en person vara huvudansvarig (sökanden) och företräda projektet i alla kontakter med RJ.
 • Sökande kan fylla i de olika delarna i ansökan i valfri ordning.
 • I högerspalten finns ofta kortare anvisningar eller en informationsknapp.
 • Alla uppgifter som fylls i sparas när man lämnar sidan. Det gäller alla sidor förutom de där knappar för Spara eller Skapa finns.
 • Den som inte har arbetat i systemet på 60 minuter blir du automatisk utloggad. Då går uppgifterna på den aktuella sidan förlorade. 
 • Använd enbart systemets egna knappar: Tillbaka, Skapa, Spara, Återgå etcetera för att navigera.

Registrera sig som användare

För att använda systemet måste du vara registrerad som användare:

Klicka på Ny användare och följ instruktionerna.

Glömt/ändrat e-postadress

Om du har glömt e-postadressen, kontakta en forskningssekreterare.

Om du har ändrat e-postadress, logga in med den gamla e-postadressen, klicka på Personuppgifter och ange ny e-postadress.  

Glömt lösenord

Klicka på Återställ/ändra lösenord och följ instruktionerna.

Personuppgifter

När du registrerar dig som användare ska du ange övriga personuppgifter. Klicka på Personuppgifter. Klicka på Lärosäte/organisation för att ange institutionell anknytning. Varje registrerad användare kan endast uppdatera sina egna personuppgifter, inklusive titel. För personer utan svenskt personnummer anges födelsedatum, ÅÅÅÅ-MM-DD.

Huvudsidan

På huvudsidan visas alla ansökningar där användaren förekommer som sökande eller deltagare samt person- och adressuppgifter. Här kan du också lägga till eller uppdatera dina adressuppgifter samt skapa en ny ansökan. Det är viktigt att ha en korrekt postadress i systemet. Ansökningar till utlysningar som inte är öppna kan endast skrivas ut. Klicka på diarienumret och sedan på Visa eller skriv ut. Använd knappen Tillbaka för att komma till huvudsidan.

Skapa en ansökan

 1. Det är viktigt att välja rätt Utlysning, annars finns risk för att ansökan inte kan beaktas.
 2. Forskningsprojektets titel ska formuleras så att även personer utanför specialområdet kan bilda sig en uppfattning om vad projektet handlar om. Här anger du den svenska titeln.
 3. När uppgifterna är införda, klicka på Skapa.
 4. Huvudsidan visas med din nya ansökan och dess diarienummer.
 5. Öppna ansökan genom att klicka på dess diarienummer och sedan på Öppna.

Nu öppnas den första av ett antal sidor som ska fyllas i.

Sida 1. Sammanfattning

 • Ange även projekttiteln på engelska.
 • Ange projektets start- och slutdatum. Projekt kan tidigast starta 1 januari året efter ansökan.
 • Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska.
 • Ange vilket forskningsämne forskningsuppgiften kan kategoriseras som (minst 1, maximalt 3).

Sida 2. Anslagsförvaltare
Välj anslagsförvaltare från listan. Om anslagsförvaltaren inte finns med i listan, klicka på Anslagsförvaltare saknas och ange anslagsförvaltare. Av praktiska skäl, bland annat revisionstekniska, är det lämpligt att universitet/högskola (eller motsvarande forskningsutövande enhet) är anslagsförvaltare.

Sida 3. Budget
Budgeten ska specificera och motivera direkta kostnader som är förknippade med projektet, det vill säga löner, LKP, drift, samt kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd för samtliga budgetår (1 januari–31 december). Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Skapa en budget

Skapa, spara och öppna ett nytt budgetår. För varje budgetår anger du:

 • personuppgifter för forskande projektdeltagare som du inte hittar i databasen, (du fyller i uppgifterna en gång, Födelsedatum enligt formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) ska endast anges för personer som inte har svenskt personnummer. Därefter är personen sökbar i databasen
 • år för doktorsexamen
 • forskande projektdeltagares genomsnittliga projektarbetstid i procent (även de som inte ska avlönas med RJ-anslag)
 • forskande projektdeltagares månadslön (heltid), samt årlig löneuppräkning. För forskande projektdeltagare som inte avlönas, ange 0 kr
 • LKP för projektdeltagare
 • eventuell icke-forskande personals totala arbetstid i projektet, i procent (till exempel assistenter och teknisk personal). Namnge dock inte icke-forskande personal
 • drift: lönekostnaderna inklusive LKP för icke-forskande personal, datainköp, programvara, konsulttjänster, material, litteratur och resor samt utlandsvistelser i anslutning till forskningsuppgiften. För RJ Program ska även kostnader inklusive LKP för ej namngivna forskare redovisas. Kostnader för inköp av utrustning beviljas endast undantagsvis
 • kostnader för resultatspridning inklusive öppen tillgång och produktionsstöd.


Sida 4. Budgetspecifikation
I fritextfältet ska alla kostnader specificeras och motiveras. Inga ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer att beviljas.

Sida 5. Projektbeskrivning
Vi rekommenderar att de längre texterna (projektbeskrivning, referenser samt publikationer) författas i ett Word-dokument som kopieras till respektive sida.

Sida 6. Referenser
Ange fullständiga referenser i fältet för referenser till de källor som du hänvisar till i din ansökan.

Sida 7. Publikationer
Här redovisas samtliga projektdeltagares viktigaste publikationer. Maximalt fem titlar per projektdeltagare.

Skicka in ansökan

Skicka ansökan till RJ genom att klicka på ansökans diarienummer och sedan på Skicka in. Om alla obligatoriska uppgifter har fyllts i accepteras ansökan och en bekräftelse skickas till e-postadressen. Därefter ser forskningssekreterarna att ansökan är inskickad.

Uppdatera/ändra ansökan

Fram till deadline kan man uppdatera eller ändra en inskickad ansökan:

 1. Klicka på ansökans diarienummer och sedan på Ändra.
 2. Skicka in ansökan på nytt. Endast den sist inskickade versionen finns kvar i systemet.

Radera ansökningar som inte ska skickas in. Det görs genom att klicka på diarienumret och Radera. Ej inskickade eller ofullständiga ansökningar raderas ur systemet efter sista ansökningsdag. 

Vid eventuella problem, kontakta en forskningssekreterare.