Program 2019

2018-12-07

Med program avses en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift inom samhällsvetenskap och humaniora som en grupp kvalificerade forskare med anknytning till Sverige utför under en längre tid, 6-8 år. Det innebär att det är ett nödvändigt villkor att forskare verksamma i Sverige deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet är involverad. Detta innebär samtidigt att RJ tillåter medverkan av utländska forskare baserade i utlandet. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsuppgift.

Programmen förutsätter en mycket kvalificerad forskningsmiljö eller forskarnätverk samt hög kompetens hos forskarna och forskningsledaren. En sådan forskargrupp utmärks av att vara väl förankrad i det internationella forskarsamhället med aktiva nätverk och hög produktivitet med avseende på nationell och internationell publicering.

Den genomsnittliga storleken på tidigare beviljade programanslag är cirka 35 miljoner kronor, inklusive LKP och indirekta kostnader. RJ budgeterar årligen för upp till tre program.

Anvisningar:

 • Varje forskningsledare (sökande) får endast skicka in en ansökan om program.
 • Programtiden ska vara 6-8 år.
 • Programarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år.
 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället (doktorander kan delta i programmet men kan avlönas först efter doktorsexamen).
 • Forskningsledaren (sökanden) ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare forskningsprojekt beviljade av RJ.
 • Professorer kan avlönas inom programmet.
 • Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom programmet förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en av RJ godkänd anslagsförvaltare.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands.
 • Visst utrymme kan också budgeteras för internationella rekryteringar av ännu inte identifierade projektdeltagare som planeras vara verksamma i programmet.
 • Säkerställ att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Bedömningskriterier

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten i forskningsinnehållet, forskningens internationella standard, forskargruppens kompetens för uppgiften samt programmets genomförbarhet.

Beredningsprocess

Ansökningarna bedöms i en särskild programgrupp med bred ämnesmässig sammansättning bestående av forskare från andra länder än Sverige. Beredningen sker i två steg. Vid det första bedömningstillfället tas ett antal ansökningar ut till fortsatt beredning. De ansökningar som förs vidare granskas vid andra bedömningstillfället även av internationella sakkunniga och genom hearing.

Stiftelsens styrelse fattar det formella beslutet om forskningsanslag.

Ansökan

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av forskningsledaren och prefekt eller motsvarande, och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. Endast försättssidorna med budgeten och signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Sammanfattningen, ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Programbeskrivningen får omfatta max 80 000 tecken inklusive blanksteg, ska skrivas på engelska och behandla:

 • forskningsfrågan
 • syftet
 • teorier och metoder
 • programplan med delprojekt och en redogörelse för programmets genomförande
 • plan för hur programmet ska koordineras och hållas samman
 • bidrag till den internationella forskningsfronten
 • forskarnas funktion i programmet
 • forskningsledarens och forskargruppens för forskningsuppgiften relevanta kompetens och meriter
 • forskningsmiljöns styrkor och svagheter samt redan genomförda externa utvärderingar
 • nuvarande anställningsförhållanden för samtliga forskare
 • plan för hur information om programmet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.

Budgeten:

 • Namnge all forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom programmet. Lönekostnader för ej namngivna forskare ska i förekommande fall tas upp under Drift och inkludera LKP.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal som Drift, men namnge dem inte.
 • Ange 0 kronor i månadslön för projektdeltagare som inte avlönas inom programmet.
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska motiveras under Budgetkommentar.
 • Inga indirekta kostnader ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

För ytterligare information kontakta Fredrik Lundmark.