Projekt 2019

2018-12-03

Med projekt avses väl definierade forskningsuppgifter inom samhällsvetenskap och humaniora som utförs av såväl enskilda forskare som av mindre forskargrupper med anknytning till Sverige. Det innebär att det är ett nödvändigt villkor att forskare verksamma i Sverige deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet är involverad. Detta innebär samtidigt att RJ tillåter medverkan av utländska forskare baserade i utlandet. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsfråga. Projekt beviljas för maximalt tre år.

Anvisningar:

 • De projektledare eller projektdeltagare som fått avslag i första omgången två år i rad kan inte söka projektanslag året därpå.
 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.
 • Samtliga projektdeltagare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare, av RJ beviljade, forskningsanslag.
 • Det är endast möjligt att medverka i en ansökan om projekt, oavsett om du är projektledare eller projektdeltagare.
 • Projektarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år.
 • Projektarbetstiden för projektledaren ska uppgå till minst 20 procent för varje budgetår.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands.
 • Professorer kan avlönas inom projektet.
 • Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en av RJ godkänd anslagsförvaltare.
 • Säkerställ att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.
 • Eftersom RJ fullfinansierar beviljade projekt godkänner vi i normalfallet inte samfinansiering av Projekt med annan extern finansiär. Normalt sett kan heller inte påbörjade projekt erhålla del- eller helfinansiering av RJ. Den sökande är skyldig att redovisa varje befintligt, pågående externanslag, likväl som anslag som erhålls parallellt med ett projektanslag från RJ.

Bedömningskriterier

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten i forskningsinnehållet och projektets genomförbarhet samt forskningens potentiella bidrag till internationell forskning.

Beredningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två steg. Projekt bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper som består av svenska och internationella forskare samt några av styrelsens riksdagsledamöter. De projekt som väljs ut för fortsatt beredning skickar in en utvecklad ansökan som sedan granskas av externa sakkunniga från Sverige eller utlandet, vars utlåtanden ligger till grund för beredningsgruppernas bedömning i andra omgången.

Stiftelsens styrelse fattar det formella beslutet om forskningsanslagen. Skriftliga utlåtanden från de externa sakkunniga skickas till alla som har gått vidare till andra omgången efter beslutssammanträdet i oktober.

Första omgången

Redan i första ansökningsomgången ska projektledaren informera prefekt eller motsvarande om att medel söks hos RJ.

Sammanfattningen, ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen får omfatta max 9 600 tecken inklusive blanksteg, ska skrivas på engelska och ska redovisa:

 • forskningsfrågan
 • syftet
 • teori och metod
 • projektplan och motiveringar till projekttiden
 • bidrag till den internationella forskningsfronten
 • forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
 • forskarens/forskarnas funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter
 • nuvarande anställningsförhållanden för all forskande personal

Budgeten:

 • Löner, LKP, drift samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras. Uppge däremot inte indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • Namnge all forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
 • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal som Drift, men namnge dem inte.
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras under Budgetkommentar.

Kostnader som ej ska tas upp i ansökan:

 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar.
 • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett internationaliseringsbidrag. Bidraget kan användas för forskningsvistelser utomlands, inbjudan av utländska forskarkolleger, såväl nationella som internationella konferensresor och språkgranskning av manus på främmande språk.
 • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett bidrag till publicering med open access.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Andra omgången

Andra omgångens ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande, och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. Endast försättssidorna med budgeten och signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Projektbeskrivningen i andra omgången får omfatta max 32 000 tecken inklusive blanksteg och ska skrivas på engelska, samt innehålla samma punkter som den i den första omgången, men vara mer detaljerad och dessutom innefatta:

 • redovisning av eventuella internationella samarbeten
 • plan för hur information om projektet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.

RJ tillåter endast smärre korrigeringar av budgeten mellan första och andra ansökningsomgången. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning bidrag kan ges.