Forskningsinitiering

2018-02-27

Också de mindre omfattande forskningsinitieringsprojekten slutredovisas digitalt och publiceras på vår webbplats.

Syftet med slutredovisningen är att sprida kunskap om vad som gjorts i projektet. RJ är därför intresserade av syftet och dess förändringar, resultaten (kan vara en konferensrapport eller liknande), eventuella synergieffekter, fortsättning och följder av insatsen samt eventuella planerade publikationer, liksom webbsidor och liknande.

Vetenskaplig och ekonomisk redovisning av anslaget ska ske senast ett år efter beslutsdatum vilket framgår av beslutet. Redovisningen ska göras av projektledaren via RJ:s webbplats.

För att slutredovisa anslaget logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och avsluta med att klicka på ”Skicka in”.

Slutredovisningen, både den ekonomiska och den vetenskapliga, ska även skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av projektledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen läggs ut på RJ:s webbplats. Redovisningen ska göras både på svenska och engelska, och omfatta minst 2 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg).

Enklast är att skriva i ett word-dokument och sedan klistra in texterna på respektive sida. Observera att systemet endast kan hantera enkel text, det vill säga inga kursiver, rubrikformat, symboler, formeltecken, bilder eller tabeller.

Följande punkter ska redovisas:

  • Projektets syfte samt utveckling.
  • Projektets viktigaste resultat.
  • Nya forskningsfrågor som har genererats genom projektet.
  • Eventuella publikationer. För forskare finansierade av RJ gäller att de ska publicera vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur open access har säkerställts.