RJ Sabbatical

2018-02-27

RJ Sabbatical slutredovisas i två omgångar. Först genom sedvanlig slutredovisning och sedan genom en uppföljning ett år efter avslutad finansiering.

Slutredovisning görs i anslutning till avslutad finansiering. När framgår av ditt kontrakt.

För att slutredovisa projektet logga in med ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och avsluta med att klicka på ”Skicka in”. Slutredovisningen, både den ekonomiska och den vetenskapliga, ska även sändas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen görs i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa resultaten från projektet och avslutas med en förteckning över samtliga publikationer från projektet med länkar till OA-publikationer.

Enklast är att författa och färdigställa den vetenskapliga redovisningen och publikationslistan i ett word-dokument, som därefter klistras in på respektive sida. Redovisningen ska göras på svenska och engelska. Observera att systemet endast kan hantera enkel text, det vill säga inga kursiveringar, rubrikformat, symboler, formeltecken, bilder eller tabeller.

Den vetenskapliga slutredovisningen läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats. Den ska omfatta minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista) och vara en sammanhängande text.

Följande punkter ska redovisas:

 • Projektets viktigaste resultat och publikationer, samt ett resonemang om dessa.
 • Vad projektet resulterat i förutom publikationerna.
 • Nya forksningsfrågor som genererats genom projektet.
 • Projektets internationella förankring.
 • Publikationslista, samt länk till egna webbsidor. Använd gärna rubriker för att göra den mer lättöverskådlig (exv. monografier; artiklar; läroböcker; webbsidor inkl. Wikipedia; debatt; populariseringar). Markera vad som är publicerat med OA. (För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur open access har säkerställts.)

Uppföljning ett år efter avslutad finansiering - steg 2

RJ Sabbatical följs dessutom upp ett år efter avslutat finansiering i syfte att utvärdera satsningen.

Logga in med ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord. Klicka på din ansökan och öppna ansökan under fliken Uppföljning. Skriv din redovisning i ett word-dokument och klistra in det i fältet. Observera att systemet endast kan hantera enkel text, det vill säga inga kursiveringar, rubrikformat, symboler, formeltecken, bilder eller tabeller. Texten ska omfatta maximalt 5 000 tecken. Du kan skriva den på svenska eller engelska. Glöm inte att skicka in redovisningen innan du loggar ut. Denna redovisning läggs inte ut på RJ:s webbplats utan är en uppföljning av försöksverksamheten med stödformen. Har du frågor om uppföljningen hör av dig till AnnaLena Hållner.

Följande ska redovisas:

 • Vad ledde anslaget till i form av:
  • publikationer
  • befordran
  • inskickade ansökningar
  • nya internationella samarbeten
  • effekter inom grundutbildningen och forskarutbildningen på heminstitutionen
  • övrigt.

Skicka länkar till de monografier och antologier som publiceras med stöd av RJ till Jenny Björkman.