Program

2018-02-27

Program slutredovisas genom en ekonomisk och en vetenskaplig redovisning, samt genom en konferens, där programskriften som redovisar de huvudsakliga resultaten, presenteras.

Syftet med såväl konferens som skrift är att sammanfatta de resultat som programmet lett till, samt att presentera dem för forskare och allmänhet. Skriften ges ut i en serie som RJ bekostar, och ska vara på svenska. Vid den avslutande konferensen ska skriften finnas till hands för deltagarna.

Därtill görs en sedvanlig ekonomisk och vetenskaplig slutredovisning av programmet. Den ska göras senast vid det datum som anges i kontraktet. Redovisningen görs av forskningsledaren via RJ:s webbplats.

För att slutredovisa anslaget logga in med forskningsledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och avsluta med att klicka på "Skicka in".

Slutredovisningen, både den ekonomiska och den vetenskapliga, ska även skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av forskningsledaren och anslagsförvaltaren. Forskningsledaren måste ha slutredovisat tidigare program och projekt för att kunna söka program.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av forskningsledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen. 

Den vetenskapliga slutredovisningen ska mycket kortfattat redovisa resultaten från programmet och avslutas med en förteckning över samtliga publikationer från programmet med länkar till alla OA-publikationer.

Enklast är att författa och färdigställa den vetenskapliga redovisningen och publikationslistan i ett word-dokument, som därefter klistras in på respektive sida. Redovisningen ska göras på svenska och engelska. Observera att systemet endast kan hantera enkel text, det vill säga inga kursiver, rubrikformat, symboler, formeltecken, bilder eller tabeller.

Den vetenskapliga slutredovisningen läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats. Slutredovisningen ska omfatta minst 10 000 och maximalt 15 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista) och vara en sammanhängande text.

Följande punkter ska redovisas:

  • Programmets syfte samt utveckling under projektperioden.
  • Kort om genomförandet.
  • Programmets viktigaste resultat och bidrag till forskningsfronten, samt ett resonemang kring detta.
  • Nya forskningsfrågor som genererats genom programmet.
  • Programmets internationella dimensioner, exempelvis kontakter, material och så vidare.
  • Hur forskarna har spridit resultaten till andra forskare och grupper utanför vetenskapssamhället, samt om och hur samverkan har skett.
  • Publikationslista, samt länk till egna webbsidor. Använd gärna rubriker för att göra den mer lättöverskådlig (exv. monografier; artiklar; läroböcker; webbsidor inkl. Wikipedia; debatt; populariseringar). Markera vad som är publicerat med OA. (För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur open access har säkerställts.)