Projekt

2018-02-27

Slutredovisningen av projekt görs dels genom en ekonomisk rapport, dels genom att de vetenskapliga resultaten rapporteras in.

De vetenskapliga redovisningarna läggs ut på RJ:s webbplats, samt läses av respektive beredningsgrupp. Redovisning av projektet ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet och ska göras av projektledaren via RJ:s webbplats.

För att slutredovisa anslaget logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och avsluta med att klicka på ”Skicka in”.

Slutredovisningen, både den ekonomiska och den vetenskapliga, ska även skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren. Observera att du måste ha slutredovisat tidigare anslag för att kunna söka Projekt på nytt.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av projektledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa resultaten från projektet och avslutas med en förteckning över samtliga publikationer från projektet med länkar till OA-publikationer.

Enklast är att skriva den vetenskapliga redovisningen och publikationslistan i ett word-dokument, som därefter klistras in på respektive sida i webbformuläret. Redovisningen ska göras på svenska och engelska. Observera att systemet endast kan hantera enkel text, det vill säga inga kursiveringar, rubrikformat, symboler, formeltecken, bilder eller tabeller.

Den vetenskapliga slutredovisningen, som läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats, ska omfatta minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista) och vara en sammanhängande text.

Följande punkter ska redovisas:

  • Projektets syfte samt utveckling under projektperioden.
  • Kort om genomförandet.
  • Projektets tre viktigaste resultat och bidrag till den internationella forskningsfronten, samt ett resonemang kring detta.
  • Nya forskningsfrågor som genererats genom projektet.
  • Projektets internationella dimensioner, exempelvis kontakter, material och så vidare.
  • Hur projektgruppen har spridit resultaten till andra forskare och grupper utanför vetenskapssamhället, samt om och hur samverkan har skett.
  • Publikationslista, samt länk till egna webbsidor. Använd gärna rubriker för att göra den mer lättöverskådlig (exv. monografier; artiklar; läroböcker; webbsidor inkl. Wikipedia; debatt; populariseringar). Markera vad som är publicerat med OA (För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur open access har säkerställts.)

Riktade insatser som satsningar på riksdagsforskning, skatteforskning och styrning och granskning av det offentliga slutredovisas enligt samma principer som Projekt.