Översättningsstöd

2019-03-20

Anslaget beviljas endast manuskript eller artiklar på svenska som emanerar ur RJ:s stödform Projekt.

Översättningsstödet kan sökas av projektledare när som helst under året och sker via e-post till ansvarig forskningssekreterare. Populärvetenskapliga publikationer bör i första hand diskuteras med kommersiella förlag.

Ansökan till RJ ska göras av projektledaren och innehålla:

  • Ansökningsbrev (i word-format) där följande ska framgå: RJ-projektets diarienummer, kortfattad beskrivning av det du söker medel för, den sökta totalsumman i svenska kronor.
  • Manuskript samt ett abstract på det språk som verket ska översättas till.
  • Fullständig offert från minst två översättare. De olika posterna ska så långt möjligt specificeras.
  • Rekommendationsbrev från minst två framstående forskare inom forskningsfältet och/eller ett brev från ett välkänt internationellt akademiskt förlag som uttalar starkt intresse för att, utan tryckningsbidrag, publicera det översatta manuskriptet.

Sökanden ska särskilt motivera om inte den billigaste offerten förespråkas. I ansökan ska alla kostnader specificeras, inklusive moms.

Vid all publicering ska tydligt anges att stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond erhållits. Länkar till de publikationer som erhållit stöd ska skickas till Jenny Björkman, jenny.bjorkman@rj.se.