Produktionsstöd

2019-03-20

Produktionsstöd kallades tidigare tryckningsbidrag. Det beviljas endast manuskript som emanerar ur RJ:s stödform Projekt.

Produktionsstödet kan sökas av projektledaren när som helst under året via e-post till ansvarig forskningssekreterare. Populärvetenskapliga publikationer bör i första hand diskuteras med kommersiella förlag.

Ansökan till RJ ska göras av projektledaren och innehålla:

  • Ansökningsbrev (i word-format) där följande ska framgå: RJ-projektets diarienummer, kortfattad beskrivning av det du söker medel för, kortfattad beskrivning av hur peer review sker, länk/information om förlaget/tidskriften, den sökta totalsumman i svenska kronor med specifikation för respektive delsumma
  • Manuskript
  • Fullständig offert från minst två förlag eller tryckeri. De olika posterna ska så långt som möjligt specificeras.

Observera att RJ endast ger bidrag till tryckkostnaderna samt om särskilda skäl finns till kostnader för layout och upprättande av register. Sökanden ska särskilt motivera om inte den billigaste offerten förespråkas.

Vänligen notera att på anslaget utgår ingen moms och att anslaget utbetalas mot faktura från förlaget.

Beslut om ansökan om produktionsstöd fattas av RJ:s arbetsutskott (AU) som sammanträder cirka fem gånger per år. Inför beslut i AU inhämtas en vetenskaplig bedömning från närmast ämnesansvarig beredningsgruppsledamot. Efter beslut i AU får du som sökande ta del av detta utlåtande som kan vara anonymt.

Vid all publicering ska tydligt anges att stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond erhållits. Länkar till de publikationer som erhållit stöd ska skickas till Jenny Björkman, jenny.bjorkman@rj.se.

Forskare finansierade av Riksbankens Jubileumsfond ska publicera sina resultat open access, det vill säga öppet tillgängligt på internet. RJ har riktlinjer för öppen tillgång. Där tydliggörs vilken typ av öppen tillgång vi finansierar. Ska du samtidigt ansöka om stöd till öppen tillgång-publicering ska din ansökan kompletteras.