Program

2017-02-27

Programmen följs upp ett antal gånger och på lite olika sätt.

Programmen följs upp en första gång efter två år och en andra gång efter fyra år, inför utbetalningen av resterande medel. För program med en längre varaktighet än sju år genomförs efter sex år ytterligare en uppföljning.

Syftet med uppföljningarna är att:

  • stämma av att programmet fortskrider och notera eventuella väsentliga avsteg från programplanen
  • ge klartecken för fortsättning av programmet.

Uppföljningarna ger återkoppling till forskningsledaren och forskarna. De innebär dessutom ett tillfälle att få information och återkoppling för såväl beredningsgruppen som kansliet för utveckling av stiftelsens arbete.

Uppföljning av program efter två år

Forskningsledaren för programmet ansvarar för att i skriftlig form svara på ett antal frågor såsom: Följs programplanen eller har inriktningen ändrats? Hur har det interna arbetet fungerat? Går det redan i nuläget att säga något om programmets resultat?

RJ:s ordförandekommitté träffar forskningsledaren och forskargruppen vid ett särskilt uppföljningsmöte (ca 1–2 timmar). Forskningsledaren får muntlig återkoppling vid mötet och en senare skriftlig återkoppling av slutsatserna från mötet. RJ:s vd fattar beslut om godkännande av programredovisningen eller om eventuella åtgärder, som ska vara genomförda inför den kommande utvärderingen vilken äger rum när halva programtiden gått.

Uppföljning av program efter fyra år

Under programmets fjärde verksamhetsår genomför två externa internationella sakkunniga, med stöd av ordförandena i samtliga beredningsgrupper samt representanter från RJ:s kansli, en uppföljning. Forskningsledaren och forskningsgruppen svarar för en självvärdering. Denna ska vara både beskrivande och analyserande, ett antal frågor ska besvaras och programmets styrkor och svagheter beskrivas. Självvärderingen, ett urval publikationer som genererats inom programmet  samt en utfrågning med programgruppen utgör underlag för utvärderingen. De sakkunniga skriver sedan en utvärderingsrapport som ligger till grund för RJ:s beslut. RJ:s styrelse fattar beslut om godkännande av programredovisningen eller om särskilda åtgärder ska vidtas samt om beviljande av återstående reserverade medel. Om beslut fattas att avveckla programmet i förtid ska en avvecklingsplan upprättas i samråd med forskningsledaren. Utvärderingsrapporten och beslutet skickas till forskningsledaren.