Projekt

2017-02-27

RJ genomför årligen en uppföljning av samtliga projekt som har hunnit ungefär halvvägs.

Uppföljningen genomförs av RJ:s beredningsgrupper när projekten har hunnit ungefär halvvägs. Projektledaren får då möjlighet att ta tillvara synpunkter från beredningsgruppens ledamöter under projektets gång. För beredningsgrupperna och RJ:s kansli innebär uppföljningen viktig återkoppling på arbetet.

Syftet med uppföljningen är att:

  • stämma av att projektet fortskrider som tänkt och notera eventuella väsentliga avsteg från projektplanen
  • ge klartecken för fortsättning av projektet.

Uppföljningen är dels skriftlig, dels i form av ett uppföljningsmöte, där respektive beredningsgrupp träffar projektledaren för att diskutera projektet. Uppföljningen ger återkoppling till projektledaren, både vid själva mötet och efteråt i skriftlig form. Några exempel på frågor är: Hur har ditt projekt utveklats? Förändringar i syfte, frågeställningar, teori, metod, material genomförande? Vilka är projektets viktigaste resultat som de går att bedöma i nuläget? Hur har de internationella dimensionerna av projektet utveklats? Hur ser projektets publiceringsstrategi ut?

RJ:s vd fattar beslut om godkännande av uppföljningen eller om det krävs en fördjupad uppföljning av något projekt. En fördjupad uppföljning kan medföra att projektanslaget dras in eller minskas i omfattning.