Utlysning: forskning om styrning och granskning av det offentliga

2014-01-16

Utlysning av anslag till forskning om Styrning och granskning av det offentliga. Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser 40 miljoner kronor för att förstärka och förnya forskningen kring "styrning och granskning av det offentliga".

Observera att utlysningen är framskjuten en vecka till följd av tekniska problem i ansökningssystemet. Sista ansökningsdag är nu 9 april kl. 16.

Bakgrund

Den offentliga sfären av samhället är mångfacetterad och svåravgränsad. Vid sidan av det arbete som utförs av myndigheter och förvaltningar är staten och kommunerna stora beställare av varor och tjänster. I vissa grenar av näringslivet finns inslag av offentligt ägande. Regleringar och skattefinansierade subventioner griper djupt in i samhällsekonomin.

Det har skett stora förändringar av den offentliga sfärens organisering och styrning. Hit hör en ökad inriktning på mål- och resultatstyrning, en växande användning av entreprenader, ett vidgat utrymme för individuella val och en separation mellan beställare och utförare som ställer skärpta krav på de offentliga organens beställarkompetens. Med alla dessa tendenser följer en allt större efterfrågan på uppföljning, tillsyn, resultatmätningar, utvärderingar, rankningar och kvalitetsbedömningar. Internationella jämförelser har fått ökad tyngd. Med europeiseringen och globaliseringen följer också en växande påverkan av beslut fattade utomlands. I många sammanhang talas numera om ett "flernivåstyre".

Flera av de nya metoderna sammanfattas ibland i begreppet "new public management" (NPM). I engelskspråkig litteratur karakteriseras det nutida samhällssystemet som ett "audit society" eller ett "evaluation society", och på svenska har vi alltmer börjat tala om ett "granskningssamhälle".

Utlysningens inriktning

Styrning och granskning av offentlig verksamhet har således blivit centrala forskningsteman. Fler studier behövs dock för att förstå de förändringar som skett och fördjupa bilden av konsekvenserna. Utlysningen är öppen för alla ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik. RJ välkomnar såväl empiriska som teoretiska projekt, liksom långa tidsperspektiv och internationella jämförelser.

Ansökan och sista ansökningsdag

Ansökan kan endast göras elektroniskt i RJ:s ansökningssystem. Ansökningshandlingarna ska vara RJ tillhanda senast den 9 april 2014 klockan 16.00. Beslut fattas 16 oktober 2014. Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande. Den ska skickas med vanlig post till RJ en vecka efter deadline, det vill säga senast 16 april. Endast blanketten med signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Anvisningar

Ansökan ska bestå av en projektbeskrivning på engelska på högst 30 000 tecken. RJ riktar denna utlysning till grupper om minst två disputerade forskare. Projekten ska beroende av forskningsuppgiften löpa från 2 till 4 år. RJ välkomnar även samfinansiering av skilda slag från berörda lärosäten alternativt andra finansiärer. De projekt som beviljas anslag förväntas delta i gemensamt organiserade konferenser, seminarier och workshops, där syftet är att hålla samman de skilda forskargrupperna.

 • Det är endast möjligt att medverka i en (1) ansökan i denna specifika utlysning oavsett om du är projektledare eller projektdeltagare. Att söka medel i denna satsning utesluter inte möjligheten att ansöka inom RJ:s övriga stödformer.
 • Projektarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år.
 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.
 • Samtliga projektdeltagare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare forskningsprojekt inom RJ:s stödform projekt.
 • Professorer kan avlönas inom projektet.
 • Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en anslagsförvaltare.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands.

Bedömningskriterier

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är forskningsprojektens vetenskapliga kvalitet samt forskningens relation till den internationella forskningsfronten.

Beredningsprocess

Ansökningsprocessen sker i ett steg. Det är nödvändigt att ansökningarna skrivs på engelska på grund av att beredningsgruppen består av forskare från Sverige eller utlandet. RJ:s styrelse fattar det formella beslutet om forskningsanslagen.

Projektbeskrivningen får omfatta maximalt 30 000 tecken inklusive blanksteg och ska behandla:

 • Forskningsfrågan
 • Syftet
 • Projektplanen, motiveringar till projekttiden
 • Teori och metod
 • Relation till den internationella forskningsfronten.
 • Forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten.
 • Forskarens/forskarnas funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter.
 • Publiceringsstrategi
 • Plan för hur man avser att sprida information om projektet och forskningsresultaten.
 • Specificering av eventuella internationella kontakter.
 • Nuvarande anställningsförhållanden för all forskande personal.
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras.

Budgeten ska innehålla följande:

 • Motiveringar till budgetens samtliga kostnader utöver lön.
 • Löner, LKP, drift samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras. Redovisning av projektets lokalkostnader och indirekta kostnader ska göras.
 • Namnge all forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
 • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
 • Redovisa även arbetstid för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal, men namnge dem inte.
 • Till varje projektanslag beviljar RJ ett internationaliseringsbidrag. Bidraget kan användas för forskningsvistelser utomlands, inbjudan av utländska forskarkolleger, såväl nationella som internationella konferensresor och språkgranskning av manus på främmande språk. Ta därför inte upp dessa kostnader i din ansökan.
 • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett bidrag till publicering med open access. Inte heller dessa kostnader ska därför tas upp i ansökan.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Sök bidrag till konferenser, workshops och nätverk som du själv vill arrangera via stödformen forskningsinitiering.