Fem Pro Futura-forskare utsedda

2016-06-10
Fem Pro Futura-forskare utsedda

Fem forskare har utsetts till 2016 års Pro Futura-forskare i den elfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsåg sociologen Hazem Kandil, språkvetaren Julia Uddén, historikerna Helen Anne Curry och Aryo Makko samt psykologen Terje Falck-Ytter till 2016 års Pro Futura-forskare.

De tre forskarna har valts ut på rekommendation av SCAS i Uppsala.13 kandidater valdes från 27 nominerade ut för intervjuer, dessa har nu blivit fem. De har valts med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt deras förmåga till att i framtiden arbeta självständigt och nydanande. Både Nadil och Curry har nominerats av Cambridge universitet. Stockholm universitet har nominerat Makko och Uddén, Uppsala universitet har nominerat Falck-Ytter.

- Programmet visar att det går att locka mycket kvalificerade forskare från andra länder till svenska forskningsmiljöer, säger Björn Wittrock, föreståndare på SCAS och ordförande i urvalskommittén.

I år valde dessutom fler av lärosätena att nominera kandidater från andra, inte sällan utländska, universitet. Anledningarna till programmets popularitet är inte bara den utmärkta miljö forskarna blir en del av, utan också den starka position som programmet visat sig ge. Forskare från programmet har kommit att inta viktiga poster på universitet, i forskningsråd och akademier, inte bara i Sverige.

Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond, menar att satsningar på humaniora och samhällsvetenskap i dag blivit viktigare.

- Fortfarande saknar svenska universitet en tydlig karriär för unga forskare. Detta är en stor svaghet, men med Pro Futura visar vi hur en internationellt gångbar och attraktiv anställning kan utformas, säger Göran Blomqvist.

De fem forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

Hazem Kandil, nominerades av Cambridge universitet. Han disputerade i sociologi 2012 då han rekryterades till Cambridge. Hans forskning har fokuserat på revolution, krig och maktrelationer och hans antagna projekt har titeln The Military Origins of Freedom and Oppression, i vilket han vill studera de politiska följderna av militär struktur och människors erfarenheter av militär tjänstgöring i Egypten och Frankrike, samt hur de erfarenheterna kan underminera auktoritärt styre.
Kontakt: hk376@cam.ac.uk

Julia Uddén, nominerades av Stockholms universitet. Hon har sedan sin disputation 2012 forskat vid Max Planck-institutet för psykolingvistik i Nijmegen. Hennes forskning kommer att fokusera på de pragmatiska snarare än de semantiska inslagen i språket, det vill säga förutsättningarna för en förståelse av språk som kommunikation. Det har titeln Neural Development of Adolescent Pragmatics: Does It Explain Communication Skills?
Kontakt: julia.udden@mpi.nl

Helen Anne Curry, nominerades av Cambridge universitet. Sedan hon disputerade 2012 har hon rekryterats av Cambridge, där hon forskar om vetenskapshistoria. Hennes projekt har titeln Endangered Maize: How a Ubiquitous Crop Plant became a Global Conversation Concern, och handlar om majs ur ett bevarandeperspektiv. Curry hoppas kunna visa att biologisk mångfald inte står i motsättning till industrialiseringsprocesser inom jordbruket. Fokus ligger på förändringarna av majsodlingen under det senaste århundradet, och samspelet mellan jordbruk och social omvandling i olika delar av världen, bland annat Mexico, kommer att studeras.
Kontakt: hac44@cam.ac.uk

Aryo Makko, nominerades av Stockholms universitet, där han disputerade 2012. I år befinner sig Makko vid Harvard på Davis Center for Russian and Eurasian Studies, och hans kommande forskning har temat Neutrality and the Kremlin: A Transnational History. Studien baseras på material från svenska, nordiska och ryska arkiv, och förhoppningen är att projektet ska lägga grunden för ny forskning om diplomati samt fördjupa förståelsen av neutralitetens innebörd.
Kontakt: aryo.makko@historia.su.se

Terje Falck-Ytter, nominerades av Uppsala universitet. Han disputerade 2010 har sedan dess bland annat forskat vid Karolinska institutet. Hans projekt syftar till att klarlägga psykologiska processer i tidig barndom som leder till neuromedicinska tillstånd som autism, ADHD eller SLU (Specific Langague Impairment). Målet är att kunna identifiera beteenden och processer som leder fram till dessa tillstånd redan i förskoleåldern, för att därmed kunna behandla symptomen så tidigt som möjligt.
Kontakt: terje.falck-ytter@psyk.uu.se, terje.falck-ytter@ki.se

Tillfälle att möte forskarna
Alla fem forskarna kommer att presentera sina projekt vid en ceremoni vid i Thunbergsalen, Linneanum, Uppsala den 22 september, kl. 18:15.

För kontakt 018-557085 eller info@swedishcollegium.se

Läs mer på www.rj.se där det finns mer fakta om Pro Futura.