Forskare får finansiering för finansiering

2016-03-22

Oksana Mont är föräldraledig och hemma när hon fick beskedet om Swedish foundations' starting grant för sin ansökan till ERC Consolidator grant. Nu kan hon, trots att hon inte fick pengar från ERC, påbörja forskningsprojektet och sedan återigen skicka in en ansökan om ERC Consolidator grant.

Sedan 2010 är Oksana Mont professor i hållbar konsumtion och produktion vid Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Redan när hon kom till Sverige som mastersstudent var hon intresserad av hållbarhetsfrågor, hur företagens produktion och vår konsumtion kan bli mer miljövänlig.

Hennes kommande forskningsprojekt handlar om så kallad "Urban sharing" – delningsekonomi i urbana miljöer, som på senare tid har rönt allt större intresse som en lösning på de utmaningar och samhällsproblem som urbana miljöer står inför. Begreppet har vunnit popularitet för sin bredd. Delningsekonomin är ett samlingsbegrepp för en mängd organisationsmodeller som alla förändrar marknader och stadsbilden, där man delar, byter, hyr eller arrenderar varor och tjänster.

Oksana Mont– Det påstås att delningsekonomin påverkar miljö i mindre grad än traditionella ekonomiska system, dels genom att dra nytta av, och använda sig av, tillgångar som inte används fullt ut, dels genom att få ekonomisk avkastning av urbana tillgångar och förbättra den sociala sammanhållningen genom att koppla ihop individer via allmänna IT-lösningar.

Dock har ingen studerat dess potential när det gäller hållbarhet och institutionella processer för att organisera arbetet, vilket Oksana Mont nu vill göra.

– I mitt forskningsprojekt vill jag undersöka, testa och utveckla kunskapen om design av organisationer inom delningsekonomi, se hur de fungerar i praktiken samt hur institutionella processer stödjer eller förhindrar delningsekonomin, säger hon.

Projektet inriktar sig på åtta städer i fem kontinenter. Forskningsfältet förenar studier om hållbar konsumtion med organisationsteori och neoinstitutionell teori. Detta tvärvetenskapliga projekt innefattar en rad verktyg i form av fallstudier, laboratorier för infrastruktur, fokusgrupper, intervjuer, expertgrupper och fältstudier. Forskare hoppas kunna föra fram nya dimensioner för fortsatta forskning inom organisations- och neoinstitutionell teori och visa vägen för hur vi kan främja hållbarheten i samhället.

Forskning kan påverka

Oksana Monts mål är att utvärdera hållbarhetspotentialen i den här sortens ekonomi. Hon anser att det kan bidra både till samhällsutvecklingen och till sociala, ekonomiska och miljödimensioner av hållbarhet.

– Genom att påvisa hur institutionella processer stödjer eller förhindrar utvecklingen och ökningen av delningsekonomier i olika urbana miljöer tror jag att min forskning kan bidra med förståelsen för hur stadsstrategier kan förändras för att stödja organisationer inom delningsekonomin som är hållbara. Forskningen kan även visa hur delningsekonomin påverkar på individnivå i urbana miljöer.

Hon hoppas att forskningen kan förklara om, och under vilka förhållanden, delningsekonomin har högre hållbarhetspotential och hur städer kan dra nytta av den. Oksana Mont har sökt ERC-Starting grants två gånger och Consolidator grant* en gång under de senaste fem åren.

– Sista omgången förberedde jag min ansökan långt i förväg och bad fem kollegor från Sverige och andra länder att kommentera den. En av dem har en Consolidator grant, en sitter med i en av ERC:s utvärderingspaneler och en är ordförande i en utvärderingspanel. Jag har dessutom själv tidigare deltagit i en av ERC:s utvärderingspaneler.

Trots alla förberedelser, möten och råd från kollegor har hon hamnat högt på listan men inte fått de åtrådda anslagen – är det verkligen värt allt arbete och tid?

– ERC erbjuder forskare en möjlighet att ansöka om tvärvetenskapliga långsiktiga projekt med en hög grad av akademisk frihet. Det är också värdefullt för forskare som söker finansiering för en forskargrupp, inte bara en eller två forskare.

Med hjälp av finansieringen från Swedish foundations' starting grant kan Oksana Mont nu ändå sätta igång att utveckla utvärderingsmetod och empiriska undersökningar. Finansieringen bidrar också till att utveckla och stärka hennes nuvarande forskargrupp på IIIEE. Därmed kan de tillföra forskning på högsta internationella nivå, ett forskningsområde som är i desperat behov av teoretisk kunskapstillförsel likväl som empiriska data.

– På det hela taget styr det här anslaget mot ett nytt område med långsiktig forskning och förhoppningsvis mot de främsta resultaten för både akademi och samhället, säger Oksana Mont.

 

* Utlysningen Swedish Foundations' Starting Grant begränsas av respektive stiftelses stadgar och vetenskapliga inriktningar, vilket har medfört att Riksbankens Jubileumsfond inte har finansierat någon som sökt Starting Grant. I stället har man valt att finansiera en forskare som har sökt Consolidator Grant, som är nästa nivå i ERCs ansökningssystem, även den med högsta betyg men utan finansiering.