Medialisering som forskningsfält

2016-08-23

Medialisering är ett hett tema i samhällsdebatten. Det tas ofta för givet att mediers inflytande ökar, men det saknas mångsidig kunskap om vad det innebär. Här har spännande internationell och tvärvetenskaplig forskning växt fram. För att stärka och skärpa denna startade RJ 2012 områdesgruppen "Vardagslivets och kulturens medialisering".

MedialiseringsbildUnder fyra år utvecklade gruppen en rik verksamhet med täta seminarier, en internationell konferens, ett par inventerande rapporter samt tolv lokala nätverk kring olika delteman. Därigenom fick gruppen unik överblick, som den ville förmedla och föra vidare. Därför skrev fyra av gruppens forskare – Mats Ekström, Johan Fornäs, André Jansson och Anne Jerslev – artikeln "Three Tasks for Mediatization Research: Contributions to an Open Agenda" som i augusti publicerades i tidskriften Media, Culture & Society.

Som titeln anger summerar artikeln den aktuella vetenskapliga forskningen och diskussionen. Begreppet medialisering tycks erbjuda en lovande grund för att analysera medierelaterade samhällsförändringar, om det inte uppfattas för anspråksfullt som ett enhetligt metateoretiskt paradigm, utan i stället som en öppen agenda för gränsöverskridande samspel. Författarna lyfter fram tre centrala teman: historiska jämförelser över tid (historicity), tvärgående jämförelser mellan olika medieområden (specificity) samt mätningar av medialiseringsgrader (measurability). Konklusionen är att kring sådana uppgifter har fortsatta forskningssatsningar goda förutsättningar att kraftfullt berika tvärvetenskaplig humaniora och samhällsvetenskap.