Ola Segnestam Larsson - Forskar för mer medmänsklighet

2018-01-15

Ola Segnestam Larsson har fått en Flexit-tjänst där han tittar närmare på hur detta med värdeskapande mellan människor ser ut, och hur Bräcke Diakoni kan utveckla det vidare.

Bräcke Diakoni har en vision om ett medmänskligare samhälle. Den bygger på att det varje dag skapas värden mellan människor som har behov av vård, stöd och omsorg och människor som ger vård, stöd och omsorg.

Ola Segnestam Larsson är ekonomie doktor och anställd vid Avdelningen för forskning om civilsamhället, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han är också verksam vid Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

Bild på Ola Segnestam Larsson– Flexit-tjänsten kommer dels att innebära en stor portion forskning, dels tjänstgöring åt Bräcke diakoni. Jag har genomfört en del forskningsprojekt i nära samarbete med organisationer tidigare, och ser fram emot att få göra det igen. Att få vara med om att forskningsresultat överförs till praktik är spännande och ibland överraskande. En utmaning är att inte alltid kunna infria förväntningar om entydiga handlingsrekommendationer, berättar Ola Segnestam Larsson.

Vad kan han då bidra med? Ola Segnestam Larsson sysslar i huvudsak med forskning om civilsamhälle och ideella organisationer. Ett pågående projekt handlar om offentlig upphandling och ideella organisationer med forskningsfrågor som exempelvis: Vilka utmaningar och problem har ideella organisationer i offentliga upphandlingsprocesser av välfärd? Hans senast publicerade artikel handlar om olika metoder för att ekonomiskt värdera frivilligt arbete. Han håller också på att avsluta en bok om ideologi och särart i ideella organisationer.

Blir det gott för att man vill gott?

Bräcke Diakoni har i 90 år bedrivit vård utan vinstsyfte. Det är nästan 1200 personer som arbetar inom organisationen. Man driver vårdcentraler, arbetar med rehabilitering, psykiatri, barn- och ungdomsverksamhet, äldreomsorg och hospiceverksamhet. Bräcke Diakoni har ambitionen att dela med sig av sin kunskap och lära av andra.

Ola Segnestam Larsson ser många frågor som han kan forska kring, som kan vara till nytta internt i Bräcke diakoni men också för övriga samhället. I huvudsak handlar det om tre frågeställningar: Vad är motiven till att delta i värdeskapande mellan människor? Vilka mekanismer kan underlätta detta värdeskapande? Och var blir det för resultat?

Så här funderar han när det gäller motiven:

- Till exempel antog forskare tidigare att patienter och klienter drevs mest av materiella motiv. Nu undersöker forskarna även andra motiv till att patienter och klienter medverkar i värdeskapande. Konstigt nog har man undersökt medarbetares motiv till värdeskapande i mindre utsträckning. Det hoppas jag att detta forskningsprojekt ska kunna bidra med kunskap om. Det har också visat sig att patienter och klienters värdeskapande är avhängigt geografiskt avstånd till tjänsten, hur mycket information de får samt vilken betydelse de själva tycker att tjänsten har för dem.

När det gäller mekanismer tycker Ola Segnestam Larsson att det är spännande med föreställningen att exempelvis icke-hierarkiska organisationer och ideella föreningar i högre grad främjar medskapande. Han vill gärna se närmare på om det överensstämmer med verkligheten.

När det gäller resultatet av värdeskapande intresserar sig Ola Segnestam Larsson för det motsägelsefulla i resultaten.

– Å ena sidan finns det forskning som pekar på att medskapande leder till högre kvalitet, mer demokrati och delaktighet. Å andra sidan visar forskning också att medskapande kan öka utanförskap samt att det framför allt är resursstarka grupper i samhället som deltar i medskapande, säger Ola Segnestam Larsson.

Friheten inte förlorad

Hans tjänst på Bräcke Diakoni ska utmynna i rapporter och sammanfattningar som organisationen kan ha nytta av. Han kommer också att medverka med föreläsningar och på olika internutbildningar samt på andra sätt vara en resurs.

Ola Segnestam Larsson är inte orolig för att hans ska tappa sin frihet som forskare av att verka i en organisation.

- För mig handlar det inte så mycket om att bli styrd eller inte, utan mer om att kunna balansera tid för forskning och möjligheter till att bidra till Bräckes verksamhet.