Flexit-utlysning 2014

2015-05-11

Flexit syftar till att bygga broar mellan forskning inom humaniora och samhällsvetenskap och företag och organisationer utanför universitetsvärlden.

 RJ utlyser nu tre Flexit-anställningar, det vill säga tre anställningar som in-houseforskare vid tre olika organisationer. Flexit söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att:

  • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag och organisationer utanför universitetsvärlden.
  • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare, och vice versa.

Vi hoppas också genom programmet kunna visa alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Långsiktigt vill RJ genom Flexit-satsningen påverka meriteringssystemet så att akademien i högre grad värderar erfarenheter från företagsvärlden, och tvärtom.

Erfarenheterna hittills har varit mycket goda både för företag/organisationer och forskare. I den nya versionen av Flexit hoppas vi djupare involvera akademien i programmet och brobyggandet. Efter en utvärdering av Flexit öppnar RJ nu programmet även för seniora forskare och delar upp anställningen så att forskaren är anställd två år på ett företag/organisation och sedan ett år på ett lärosäte. Det innebär att man som sökande behöver etablera en affiliering till en akademisk institution redan i ansökan. Detta sker genom ett Letter of intent skrivet av institutionens prefekt eller motsvarande.

De företag/organisationer som är med i utlysningen är FoU Välfärd Region Västerbotten, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), och Vårdanalys. De har beskrivit forskningsområden som intresserar dem nedan. Som blivande Flexit-forskare ska du omformulera frågorna till en spännande och vetenskapligt fruktbar forskningsplan. Diskutera era idéer med kontaktpersonerna, titta på tidigare Flexit-anställningar och kontakta gärna nuvarande Flexit-forskare, som svarar på frågor.

FoU Välfärd Region Västerbotten

FoU Välfärd är en del av Region Västerbotten och vi bedriver kunskapsutveckling genom metod- och implementeringsstöd till kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Läs mer om oss på http://regionvasterbotten.se/halsa/fou/

Inom ramen för den stora satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" fick Västerbotten särskilda projektmedel för några försöksverksamheter. Projekten ​har utvärderats och ett av dem ​utgör idag en modell för hela landet.

Att införliva en modell till den ordinarie verksamheten och sprida ett lyckat arbetssätt kräver kunskap om vårdkedjan, om vad som ger vårdkvalitet och om hur förändring i komplexa organisationer bäst drivs. I detta förändringsarbete kommer både analys och utveckling av verktyg behövas både för processerna i stora och små kommuner, kanske särskilt när det gäller kommuner i glesbygd. FoU Välfärd är både intresserad av forskning som följer denna implementeringsprocess och av frågor som är centrala för området och dess utveckling.

Exempel på centrala frågor är: Hur kan det komplexa begreppet vårdkvalitet – med olika perspektiv på kvalitet – brukarens/patientens, personalens, ekonomisk – analyseras och definieras för att kunna skapa förutsättningar för goda förändringsinitiativ?​ Hur kan sammanhållna vårdprocesser integreras långsiktigt i ett komplext vårdsystem där rådande professionella, organisatoriska, juridiska och ekonomiska strukturer skapar utmaningar och hinder? Hur kan goda modeller för sammanhållen vård och omsorg spridas till regioner och kommuner med långa avstånd, demografiska utmaningar och resursbrist? Hur förhåller sig brukar/patientperspektivet till andra aspekter av vårdkvalitet och hur kan brukar/patientperspektivet stärkas vid utveckling och spridning av förändringsinitiativ?

Är du nyfiken på detta förändringsarbete eller dessa nyckelfrågor? Vill du bygga broar mellan universitetsvärlden och offentlig sektor? Då ska du söka en anställning på FoU Välfärd Region Västerbotten inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning! Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an ovanstående frågeställningar. Beskriv också gärna hur du tänker kring mulitdisciplinär forskning eftersom vi tror att området kan kräva det. Vi ser framför oss att du är disputerad i till exempel något beteendevetenskapligt ämne, filosofi, etnologi eller ett ekonomiskt ämne men är även​ öppna för andra ämnen.

Kontaktperson

Marie Ernestad, chef för FoU Välfärd Region Västerbotten
telefon: 070-3763707
marie.ernestad@regionvasterbotten.se

Stiftelsen Svensk design (SVID)

Sedan 1989 har SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetat för att sprida kunskap om design som utvecklingskraft och konkurrensmedel. Nästan alla företag och organisationer vill skapa ett attraktivt erbjudande för sina kunder eller brukare, men många saknar metoder för hur. Design är en arbetsprocess för att utveckla med utgångspunkt från de behov användaren av organisationens tjänster faktiskt har. Det gäller oavsett om utvecklingen berör varor, tjänster, processer, budskap eller miljöer. SVID arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Läs mer om oss på www.svid.se

Det svenska samhället står inför kraftigt ökade kostnader för hälso-, sjukvård och annan välfärd kombinerat med ett minskande antal personer i arbetsför ålder. Samtidigt fragmenteras både välfärden och den privata sektorn allt mer. Hur ska vi möta dessa utmaningar? Ett alternativ kan vara att förändra systemen så att de tar sin utgångspunkt i användarnas perspektiv och liv. Hur kan vi till exempel justera befintliga system, arbetssätt och rutiner för förbättringsarbete så att de i högre grad skapar verkligt värde för användarna? Hur kan vi sålla bort processer som inte skapar ett sådant värde? Vilka system fungerar bäst ur både användarens och samhällets perspektiv?

Ett annat alternativ är att utifrån medborgarens/kundens perspektiv och erfarenheter skapa radikala och organisationsoberoende innovationer som utvecklar hela ekosystemet av hoplänkade tjänster och processer runt medborgaren/kunden. Men hur kan det skapas förutsättningar för radikala innovationer i den hastighet som är nödvändig och utan allt för stora kostnader? Finns konkreta incitament och belöningsmodeller för innovation som utgår från medborgarens kunskap och erfarenheter? Finns motsvarande modeller som dockar in den kraft som vi som kunder och medborgare bär på för att möta beskrivna utmaningar?

Är du nyfiken på detta? Vill du bygga broar mellan universitetsvärlden, offentlig sektor och näringslivet? Då ska du söka en anställning på SVID inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning! Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an ovanstående frågeställningar. Beskriv också gärna hur du tänker kring överföring av forskningsresultaten till konkret praktik. Vi ser framför oss att du är disputerad i till exempel design, något beteendevetenskapligt ämne eller kanske företagsekonomi men är öppna för andra ämnen.

Kontaktperson

Jonas Gumbel
Jonas.Gumbel@svid.se

Vårdanalys

Vårdanalys är en myndighet under Socialdepartementet. Myndighetens uppdrag är bland annat att granska reformer och driva på utvecklingen mot en mer personcentrerad vård och omsorg så att samhällets resurser används på bästa sätt. Myndigheten bildades 2011 och har idag runt 30 medarbetare. Läs mer om oss på www.vardanalys.se

Integritet är ett väl använt men komplext begrepp. Vårdanalys vill ha en studie om den ofta återkommande frågan om hur samhällets behov av olika hälsodata och befolkningsdata för att följa och främja medborgarnas hälsa bör vägas mot individernas intresse av och rätt till ett av samhället skyddat privatliv, det vill säga en respekt för individens, och i viss mån olika gruppers, integritet. Ett generellt problem med så gott som all empirisk litteratur på området är att man alltför ensidigt fokuserar på integritetsintresset. Man glömmer bort att ta reda på i vilken grad ett integritetsintrång kan vara acceptabelt, det vill säga vad begreppet "betydande integritetsintrång" i regeringsformen kan tänkas innebära för olika individer i olika situationer. Man glömmer också bort att låta de individer som undersökts ta ställning till i vilka sammanhang och under vilka villkor ett intrång kan rättfärdigas, det vill säga vilken nytta för egen del och för andras kan man se och när är man beredd att ge upp sin integritet för att vinna något annat? Denna fråga behöver studeras, annars riskerar man att hamna i den återvändsgränd som många värderingsstudier gör. Människor vill sannolikt ha så mycket integritet som möjligt om det inte kostar något. Vårdanalys är därför intresserade av en studie där respondenterna väger integritetsintresset mot andra intressen såsom kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och forskning.

Är du rätt person att forska om detta ämne? Vill du bygga broar mellan universitetsvärlden och offentlig sektor? Då ska du söka en anställning på Vårdanalys inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning! Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an ovanstående frågeställningar. Beskriv också gärna hur du tänker kring relationen forskning och policyarbete. Vi ser framför oss att du är disputerad i till exempel antropologi, etnologi, filosofi eller sociologi men är öppna för andra ämnen.

Kontaktperson

Joakim Ramsberg, vetenskapligt ansvarig
joakim.ramsberg@vardanalys.se

Utformning av Flexit-anställningarna

Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till en akademisk institution och där fortsätter kontakterna med företaget/organisationen. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen, företaget/organisationen står för lön för resten av anställningen, kostnader för arbetsrum, sedvanlig kontorsinfrastruktur, internetuppkoppling och utnyttjande av övriga förmåner vid arbetsplatsen. Företaget är arbetsgivare och utser en kontaktperson för forskaren. Forskaren sitter på företaget som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter med universitetsvärlden. Under projektets tredje år, då forskaren sitter på sin akademiska institution, blir den arbetsgivare och RJ:s sedvanliga bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader utgår.

Vem är behörig att söka?

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Den sökande bör ha god social förmåga och väl upparbetade nätverk både inom och utanför forskarvärlden. Forskare måste också skicka in ett Letter of intent från en akademisk institution vid deadline. Den bör ha prefekts eller motsvarandes underskrift (scannas och skickas till maria.wikse@rj.se) och ska vara RJ tillhanda innan deadline, det vill säga senast 29 september 2014 klockan 16:00.

Letter of intent bör innehålla information om vad som ingår i affilieringen under Flexit-anställningens två första år (bidrag för administrativa kostnader för affiliering under projektets två första år utgår med maximalt 30 000 SEK per år). Här bör bibliotekstjänster, kopieringmöjligheter och viss administrativ assistans ingå. Även institutionens intresse för samarbetet och dess avsikt att anställa forskaren under projektets tredje år (med 25 procent tjänstgöring) bör anges. En kontaktperson för samarbetet ska anges.

Ansökan kan endast göras via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Ange det företag som anställningen avser i rubriken och i det personliga brevet. Vidare instruktioner om hur man söker genom vårt system finner du till höger på denna sida. Notera att under rubriken Sammanfattning ska du skriva ett personligt brev. Observera att antal tecken för det personliga brevet är maximalt 5000 inklusive blanksteg. En cv (med forskarens meriter inklusive anknytning till svenskt lärosäte), namn på referenspersoner och en lista med publikationer ska du skriva under rubriken Publikationer. Riksbankens Jubileumsfond anges som Anslagsförvaltare. För varje budgetår anges 50 procent LKP. Ansökningssystemet öppnar 13 juni klockan 9.00. Ansökan ska förutom det personliga brevet och cv:n innehålla en forskningsplan med uppgifter om den forskning den sökande vill bedriva med utgångspunkt i den forskningsprofil som företaget/organisationen angivit (under rubriken Projektbeskrivning). Planen ska innehålla syfte, upplägg, teori och metod, genomförande samt relation till den internationella forskningsfronten. Det ska dessutom framgå på vilket sätt forskaren planerar att stärka banden och underlätta kunskapsutbyte mellan universitetsvärlden och näringslivet och offentlig sektor. Forskningsplanen får innehålla maximalt 20 000 tecken inklusive blanksteg.

Beredningsprocessen

Efter en sakkunniggranskning som organiseras av RJ äger intervjuer rum under november 2014. Kontaktpersonerna på företagen/organisationerna kallar till intervjuerna, eventuell reseersättning står RJ för. Anställningarna tillträds sedan mellan 1 januari 2015 och 30 juni 2015.

Uppföljning och slutredovisning

Projekten inom Flexit följs upp på liknande sätt som andra projekt inom RJ:s riktade satsningar. Uppföljningen genomförs av externa sakkunniga när projekten ungefärligen har avverkat halva projekttiden. För Flexit-forskarnas del organiseras även en särskild uppföljning, ett så kallat transitsamtal, inför flytten från företaget/organisationen till den akademiska institutionen.

Slutredovisningen av Flexit-projekt görs dels genom två ekonomiska rapporter, dels genom att de vetenskapliga resultaten rapporteras.