Planeringsanslag: Anslag till forskning om samhällets kunskapsförsörjning

2014-06-02

Sista ansökningsdatum

2014-10-21 16:00

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser planeringsanslag för forskning om samhällets kunskapsförsörjning. Avsikten är att i slutet av 2014 och i samarbete med flera andra forskningsfinansiärer utlysa fullständiga, fleråriga anslag.

RJ har, tillsammans med andra forskningsfinansiärer, identifierat en brist på oberoende, systematisk kunskap om samhällets kunskapsförsörjning, en brist vad gäller såväl grundforskning som policyrelevant forskning. Det finns behov av forskning inte endast om den högre utbildning och forskning som sker på universiteten utan också om den forskning som äger rum i näringsliv och i offentlig sektor. Tillsammans har vi fört diskussioner om en satsning i form av ett större forskningsprogram med ett antal forskningsprojekt som hålls samman av en särskild koordinator. Avsikten är att åstadkomma långvariga effekter inom forskningsfältet. Utlysning av fullständigt anslag görs under slutet av 2014.

För att underlätta planeringen av  kvalificerade ansökningar och nya samarbeten utlyser RJ i ett första steg planeringsanslag avsedda att användas för att förbereda ansökningar. Erhållet planeringsanslag är inte någon förutsättning för att söka det fullständiga anslaget. Deadline för planeringsanslaget är den 21 oktober kl. 16.00.

Forskningsprogrammets syften

 • Att utveckla forskningsbaserad kunskap om samhällets kunskapsförsörjning.
 • Att bidra till fördjupad internationell forskning om forskningens och den högre utbildningens utveckling, villkor och organisering.
 • Att i ett internationellt och jämförande perspektiv utveckla såväl grundläggande som samhällsrelevant kunskap om forskningens och utbildningens organisering.
 • Att utröna hur organiserade forsknings- och utbildningsstrategier på olika sätt sammanhänger med innovation och ekonomisk tillväxt.
 • Att med bas i framtagna forskningsresultat utveckla en plattform för diskussioner om kunskapsförsörjningens aktuella situation och framtida utveckling.
 • Att bidra med ett kunskapsbaserat underlag för långsiktiga beslut om forskningens och den högre utbildningens utveckling, samhällsnytta och organisation.

Forskningsprogrammets utformning

För att kunna nå kvalificerade forskningsresultat som kan ligga till grund för beslutsfattande beräknas programmet ha en tidsram om 6–10 år. De enskilda projektens varaktighet kommer att vara kortare. Programmet kommer att bestå av ett antal forskargrupper vilka hålls samman av en koordinator vilken utses av finansiärerna. Satsningen riktar sig till samtliga ämnen och ämnes- och områdesövergripande ansökningar välkomnas. Forskningsprogrammet omfattar forskning om både högre utbildning och forskning. Förmedlingen av forskningsresultaten till olika intressenter är central. Till programmet avser finansiärerna knyta en internationell referensgrupp med forskare och praktiker. Det är möjligt för forskargrupperna att komplettera finansieringen med medel från andra finansiärer. Efter utlysningen av planeringsanslag kan programmets utformning komma att modifieras.

Planeringsanslag

Hur stort planeringsanslag kan sökas?

En ansökan om planeringsanslag kan omfatta högst 100 000 kronor, inga bidrag utgår till indirekta kostnader eller lokalkostnader.

Ansökan om planeringsanslag

RJ tar enbart emot ansökningar via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Deadline för ansökningar om planeringsanslag är den 21 oktober 2014 kl. 16.00. Projektledaren ska informera prefekt eller motsvarande om att planeringsanslag söks hos RJ.

Vem får söka planeringsanslag?

 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.
 • Endast grupper av forskare, det vill säga minst tre personer, kan söka medel.
 • En sökande får inge flera ansökningar, detta gäller som såväl projektledare som projektdeltagare.
 • Professorer kan ingå i planeringsanslaget och senare avlönas inom ett projekt.
 • Forskare äldre än 67 år kan ingå i planeringsanslaget och senare avlönas inom ett projekt förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en anslagsförvaltare.
 • Det är möjligt att i den fullständiga ansökan inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands.
 • Att söka medel inom ramen för denna satsning utesluter inte möjligheten att ansöka inom RJ:s övriga stödformer.

Anvisningar

Ansökan ska skrivas på engelska. Titel och sammanfattning ska dock skrivas på både engelska och svenska.

Projektbeskrivningen får omfatta max 9 600 tecken inklusive blanksteg och ska behandla:

 • Forskningsfrågan
 • Syftet
 • Projektplanen, vad ska planeringsbidraget användas till
 • Teori och metod
 • Relation till den internationella forskningsfronten
 • Forskarens/forskarnas funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter
 • Resursbehov (löner och drift) ska specificeras och motiveras

Budgeten ska redovisa

 • Löner, LKP, drift ska specificeras. Uppge däremot inte indirekta kostnader och lokalkostnader
 • Namnge all forskande personal
 • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom planeringsanslaget
 • Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte

Bedömningskriterier och beredningsprocess

Ansökan bedöms efter det vetenskapliga värdet av forskningen, det vill säga forskningsplanens kvalitet och relation till det internationella forskningsläget, forskarens meriter samt planens genomförbarhet. Någon motivering till beslutet ges ej.

Dispositionstid och slutredovisning

Ett erhållet planeringsanslag får disponeras till och med ansökningsdatum för det fullständiga anslaget. Slutredovisning av planeringsanslaget görs genom en ekonomisk och vetenskaplig slutredovisning senast en månad efter sista dispositionsdag.

Tidsplan för utlysningen

 • Maj-oktober 2014. Utlysning av planeringsanslag.
 • 21 oktober 2014 kl. 16.00. Deadline för ansökan om planeringsanslag.
 • Första delen av november 2014. Besked om ansökan om planeringsanslag har beviljats eller inte skickas per e-post.
 • November 2014-februari 2015. Utlysning av fullständigt anslag.
 • 18 februari 2015 kl. 16.00. Deadline för fullständig ansökan.
 • 15 oktober 2015. Beslut fattas om fullständigt anslag.