RJ Sabbatical

2014-09-17

Med RJ Sabbatical kan forskare få anslag i upp till två år för att forska färdigt och för att skriva synteser.

Riksbankens Jubileumsfond utlyser medel för forskningstid sex månader till två år för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten.

Forskningstiden ska ägnas åt antingen att slutföra pågående vetenskapliga arbeten eller att skriva större verk eller synteser. Stödet avser att möjliggöra forskning på hela den tid som anställningen omfattar, varifrån undantag endast görs för doktorandhandledning.

Satsningen är en försöksverksamhet i tre år med sammanlagt sex ansökningstillfällen. I år finns ett ansökningstillfälle med beslut i oktober 2014.

Den som under 2014 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning under 2015. Åren 2015 och 2016 blir det två ansökningstillfällen per år och 2017 ett sista tillfälle att ansöka.

Sista ansökningsdag 2014: 27 augusti klockan 16.00.

RJ Sabbatical ska användas för forskning och för editionsprojekt. RJ finansierar kostnader för lön inklusive LKP samt ger ett bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader. Man kan även söka medel för eventuell utlandsvistelse, konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, publicering open access samt till produktionsstöd.

RJ vill främja internationalisering. Inom RJ Sabbatical välkomnas därför forskare att söka om medel för vistelse i forskningsmiljöer utanför Sverige.

Anvisningar

 • Det är endast möjligt att skicka in en (1) ansökan om RJ Sabbatical per ansökningsomgång.
 • Vid ansökningstillfället ska tidigare forskningsprojekt inom RJ:s stödform projekt vara slutredovisat.
 • Den sökande som erhåller anslag inom RJ Sabbatical är skyldig att bedriva forskning på hela den tid som anställningen omfattar. Undantag får endast göras för doktorandhandledning i begränsad omfattning och inte mer än i den omfattning som gäller när ansökan görs.
 • Den sökande ansvarar själv för planeringen och alla praktiska arrangemang kring en utlandsvistelse (försäkringar, boende, visum och liknande). Detta görs i samråd med det egna lärosätet och den utländska forskningsmiljön.
 • RJ finansierar resor, boende, traktamente och försäkringar (dock ej kostnader för eventuell medföljande).
 • Forskare som har gått i ålderspension kan inte söka RJ Sabbatical.
 • Anslag inom stödformen RJ Sabbatical kan aldrig gälla mer än omfattningen på den sökandes anställning.
 • Det är inte möjligt att söka anslag inom RJ:s stödform projekt innan anslag inom RJ Sabbatical är slutredovisat.

Anvisningar för ansökan

Ansökningar görs via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Ansökan ska redan från början innefatta alla kostnader för arbetets genomförande. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande delar:

 • Titel på projektet, på svenska och engelska
 • Sammanfattning, maximalt 1500 tecken inklusive blanksteg, på svenska och engelska
 • Anslagsförvaltare
 • Ämnesval
 • Budget med information om driftkostnader (eventuell utlandsvistelse, konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, publicering open access, produktionsstöd), hur lång tid stödet avser, årsarbetstid, lön och LKP samt indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • Projektbeskrivning maximalt 15 000 tecken inklusive blanksteg. En redogörelse för det vetenskapliga arbete som ska avslutas/genomföras och vad som redan är klart, det förväntade resultatet i form av publikationer, samt redovisning av avsikterna och den förväntade nyttan med en eventuell forskningsvistelse utanför Sverige inklusive kontakter i den tänkta miljön. Beskrivningen ska också innefatta en kort cv med uppgifter om anställningar, uppdrag samt externfinansierad forskning forskaren bedrivit. Budgeten ska specificeras och motiveras.
 • Prefektintyg (i word-format), i vilket den sökande garanteras att kunna bedriva forskning på hela den tid som anställningen omfattar under den period ansökan avser. Erhållet anslag inom RJ Sabbatical får ej negativt påverka det framtida utrymmet för forskning inom anställningen som följer av arbetstidsavtal och motsvarande. Klistra in intyget i fältet Referenser.
 • Publikationer: lista de fem viktigaste.

Sök bidrag till konferenser, workshops och nätverk som du själv vill arrangera via stödformen forskningsinitiering.

Deadline

 • Webbansökan ska vara RJ tillhanda senast den 27 augusti klockan 16.00.
 • Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren genom att första sidan skrivs ut, signeras av forskaren och prefekt eller motsvarande och skickas med vanlig post till RJ. Skicka även med det undertecknade prefektintyget. Ansökan och prefektintyg skickas med vanlig post och ska vara RJ tillhanda senast den 3 september.

RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

RJ Sabbatical har följande ansökningstider:

 • mitten av januari (beslut fattas i början av juni)
 • slutet av augusti (beslut fattas i slutet av november)

Bedömningskriterier

Ansökan bedöms efter det vetenskapliga värdet av forskningen, det vill säga forskningsplanens kvalitet, forskarens meriter samt planens genomförbarhet. I en situation då ansökningar från två forskare bedöms vara likvärdiga kommer ansökningar där forskaren önskar vistas utomlands att prioriteras.

Beredningsprocess

Ansökningarna granskas av en fast panel med möjlighet att kalla in ämnessakkunniga. RJ:s styrelse fattar beslut om vilka som beviljas anslag.

Slutredovisning och uppföljning

En månad efter avslutad forskningsperiod ska man skicka in en slutredovisning av det forskningsarbete som har utförts. RJ Sabbatical är en försöksverksamhet. För att följa upp stödformen ska forskaren, ett år efter avslutad forskningsperiod, skicka in en kort redogörelse för utfallet av anslaget, det vill säga vad det ledde till i form av publikationer, befordran, inskickade ansökningar, nya samarbeten och så vidare.