RJ:s Jubileumssatsning: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap

2014-06-02

Sista ansökningsdatum

2014-12-01 16:00

RJ:s styrelse har beslutat avsätta 100 mkr till en Jubileumssatsning.

De samhälleliga och vetenskapliga utmaningar som vi i dag står inför förefaller vara mer omfattande än någonsin. Ofta är de globala till ursprung eller verkningar. Humaniora och samhällsvetenskap har väsentliga möjligheter att bidra med perspektiv och lösningar på sådana problem. Därför fokuserar RJ genom Jubileumssatsningen på de komplexa forskningsfrågor som fyller kraven på att vara en nyckelfråga och utmaning för vetenskap och samhälle. De sökande ska föreslå sådana frågor och motivera dem.

För att framgångsrikt kunna bearbeta sådana nyckelfrågor krävs i allt större omfattning samverkan mellan forskare från olika discipliner. Jubileumssatsningens disciplinära fokus ligger inom humaniora och samhällsvetenskap, men forskare från andra områden förväntas medverka. Eftersom utmaningarna ofta är globala till sin karaktär krävs därtill samarbete över nationsgränserna för att effektivt angripa forskningsfrågorna. Därför ska projekten inom Jubileumssatsningen inkludera minst en forskare från ett utländskt lärosäte.

Jubileumssatsningen syftar till att göra det möjligt att arbeta i nya och kreativa konstellationer, att sammanföra de olika vetenskapliga kompetenser och övriga resurser som behövs för att åstadkomma betydelsefull integrativ forskning. De sökande ges full frihet att självständigt bestämma tema och utformning. Såväl empiriska undersökningar som studier inriktade på metodik och teori välkomnas, liksom ansökningar som syftar till att åstadkomma strukturella och organisatoriska nyheter.

För att ge forskarna så goda villkor som möjligt att verka ges i Jubileumssatsningen större frihetsgrader än i RJ:s ordinarie stödformer. Kravet på att den sökande ska ha slutredovisat pågående RJ-anslag släpps. Forskande personal får ha upp till 100 procent forskningstid för varje år.

RJ räknar med att finansiera åtta till tio forskargrupper. Därtill finns möjligheter till samfinansiering från lärosätena, även om det inte är ett krav. RJ:s anslag kan därmed användas som ett kraftfullt och flexibelt instrument i lärosätenas utvecklingsarbete och för att pröva nya typer av relationer mellan finansiärer och forskningsutförare. Ett riktmärke för storleken på RJ:s anslag är 12 miljoner kronor. Överstigande kostnader förväntas berörda lärosäten bidra med.

Ansökan och sista ansökningsdag

Ansökan kan endast göras elektroniskt i RJ:s ansökningssystem. Ansökningssystemet öppnas den 15 oktober, och ansökningarna ska vara RJ tillhanda senast den 1 december 2014 kl. 16.00. Beslut om finansiering fattas i början av maj 2015.

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande. Den ska skickas med vanlig post och vara RJ tillhanda senast en vecka efter deadline, det vill säga senast den 8 december. Endast blanketten med signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Anvisningar

 • RJ riktar denna utlysning till grupper om två till fem forskare som söker lönemedel från RJ. Forskare som inte söker lönemedel från RJ kan också ingå i gruppen.
 • Minst en forskare från utländskt lärosäte och minst en forskare från svenskt lärosäte ska ingå i gruppen.
 • Jubileumssatsningens disciplinära fokus ligger inom humaniora och samhällsvetenskap, men forskare från andra områden förväntas medverka.
 • Det är möjligt att söka medel för längre utlandsvistelser, konferensdeltagande och till vetenskapliga arbetsmöten.
 • Projekten kan löpa mellan två och fem år, och de sökande ska motivera tidsåtgången.
 • De sökande ska klargöra varför den valda forskningsuppgiften är en nyckelfråga och en utmaning, samt visa att den är genomförbar.
 • De ska klargöra varför forskargruppens sammansättning är adekvat samt resonera kring de vetenskapliga synergieffekter gruppens sammansättning förväntas ge.
 • De sökande ska även beskriva hur de planerar att göra forskningsresultat kända för andra forskare och det omgivande samhället.
 • Varje projektledare (sökande) får endast skicka in en (1) ansökan.
 • Att söka medel i denna satsning utesluter inte möjligheten att ansöka inom RJ:s övriga stödformer.
 • Sökande som har pågående RJ-anslag behöver inte ha slutredovisat dessa.
 • Projektarbetstiden får uppgå till 100 procent för varje enskild forskare och år.
 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.
 • Professorer kan avlönas inom projektet.
 • Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en anslagsförvaltare.

Anvisningar för ansökan

Ansökningar görs via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande delar:

 • Titel på projektet, på svenska och engelska
 • Sammanfattning, maximalt 1500 tecken inklusive blanksteg, på svenska och engelska.
 • Anslagsförvaltare
 • Ämnesval
 • Projektbeskrivning får omfatta maximalt 30 000 tecken inklusive blanksteg och ska behandla:
  • Forskningsuppgiften i form av tydliga vetenskapliga frågeställningar och/eller hypoteser samt motiveringar till varför detta är en nyckelfråga och utmaning.
  • Det vetenskapliga syftet med den valda inriktningen.
  • Projektets genomförbarhet inklusive projektplan och motiveringar till projekttiden.
  • Teori och metod
  • Projektets originalitet och relation till den internationella forskningsfronten.
  • Forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten.
  • Specificering av internationella kontakter
  • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras.
  • Eventuell medfinansiering ska specificeras
  • Nuvarande anställningsförhållanden för all forskande personal.
  • Forskarnas funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter
  • Vetenskapliga synergieffekter som forskargruppens sammansättning förväntas ge.
  • Publiceringsstrategi
  • Plan för hur man avser att sprida information om projektet och forskningsresultaten.
 • Budget
  • Löner, LKP, drift samt arbetstid för såväl forskande som icke-forskande personal ska specificeras. Redovisning av projektets lokalkostnader och indirekta kostnader ska göras.
  • Namnge all forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
  • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
  • Redovisa även arbetstid för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal, men namnge dem inte.
  • Till varje projektanslag beviljar RJ ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.
  • RJ beviljar även bidrag till publicering med open access. Denna kostnad ska inte tas upp i ansökan.
  • Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.
  • Sök bidrag till konferenser, workshopar och nätverk som du vill arrangera via stödformen forskningsinitiering.
 • Publikationer: lista de fem viktigaste per forskande personal.

Sista ansökningsdag

 • Webbansökan ska vara RJ tillhanda senast den 1 december klockan 16.00.
 • Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren genom att första sidan skrivs ut, signeras av forskaren och prefekt eller motsvarande och skickas med vanlig post till RJ. Ansökan skickas med vanlig post och ska vara RJ tillhanda senast den 8 december. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Bedömningskriterier

Ansökan bedöms efter dess bidrag till vetenskaplig förnyelse och kvalitet, nyckelfrågans och utmaningens relevans samt forskningsplanens genomförbarhet.

Beredningsprocess

Ansökningarna granskas av en panel av internationella forskare med högt vetenskapligt anseende och ett erkänt intresse för forskningsfrågor som går över traditionella ämnesgränser. Gruppen beslutar om beredningsprocessens utformning och har möjlighet att anlita de utomstående experter som den bedömer vara nödvändiga.

RJ:s styrelse fattar i början av maj 2015 det formella beslutet om vilka ansökningar som beviljas anslag.

Startdatum för projekten är 1 januari 2016.

Uppföljning och slutredovisning

Projekten inom Jubileumssatsningen följs upp på liknande sätt som andra projekt inom RJ:s riktade satsningar. Uppföljningen genomförs av externa sakkunniga ungefär efter halva projekttiden. 

Slutredovisningen av projekt inom Jubileumssatsningen görs dels genom en ekonomisk rapport, dels genom att de vetenskapliga resultaten rapporteras.