Flexit-anställningar 2016

2015-12-03

Sista ansökningsdatum

2016-02-10 16:00

RJ utlyser Flexit-anställningar, det vill säga fyra anställningar som in-house forskare vid företag/organisationer.

Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att:

  • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
  • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler företag/organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare.

Vi hoppas också att genom programmet visa alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Långsiktigt vill RJ påverka meriteringssystemet så att akademien i högre grad värderar erfarenheter från företag och organisationer utanför universitetsvärlden, och vice versa.

Erfarenheterna hittills har varit mycket goda både för företag/organisationer och forskare. I den nya versionen av Flexit hoppas vi involvera akademien än mer i programmet och brobyggandet. Efter en utvärdering av pilotprojektet Flexit har RJ öppnat programmet även för seniora forskare och delat upp anställningen så att forskaren är anställd två år på ett företag/organisation, därefter ett år på en akademisk institution. Det innebär att man som sökande ska ha etablerat en affiliering vid en akademisk institution redan i ansökan.

De företag/organisationer som är med i denna utlysning av Flexit är Forskning och Utveckling i Sörmland, Leanlink, Råd & Stöd, Linköpings kommun, Stadsdelsförvaltningen Angered och Turistrådet Västsverige. Nedan har de beskrivit forskningsområden som intresserar dem. Som blivande Flexit-forskare ska du omformulera frågorna till en spännande och konkret forskningsplan. Tala med kontaktpersonerna för respektive organisation för att diskutera dina idéer och för att kunna skriva en forskningsplan med realistisk budget.

Kontakta även gärna nuvarande Flexit-forskare

Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS)

Samhällsutvecklingen har de senaste åren inneburit nya synsätt på medborgarens ställning och roll. Kraven på delaktighet utifrån medborgares perspektiv och erfarenheter ökar. För att klara detta behöver kommuner och landsting utveckla kompetens om kommunikation på individ-, verksamhets- och/eller organisationsnivå.

Vi är därför intresserade av forskning om kommunikation som hindrar eller möjliggör delaktighet. Det kan till exempel röra sig om kommunikationsproblem relaterade till etnicitet, funktionsnedsättning och/eller genus där det behövs mer individ- och personcentrering.

Tycker du det låter spännande och vill forska kring kommunikation i en praktiknära forsknings- och utvecklingsmiljö? Inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning söker vi en engagerad forskare som vill anta utmaningen att bidra till framtida samhällsutveckling. I ansökan vill vi att du skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an ovanstående område. Beskriv också hur du tänker kring överföring av forskningsresultaten till konkret praktik. Vi ser framför oss att du är disputerad i till exempel ett beteendevetenskapligt ämne, genusvetenskap, pedagogik eller språkvetenskap, men vi är också öppna för andra ämnen.

Forskningen genomförs i samverkan mellan FoUiS och Utvecklingsenheten i Landstinget Sörmland. FoUiS är en länsgemensam resurs för kommuner och landstinget för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. FoUiS är en länk mellan FoU och praktik. Utvecklingsenheten i Landstinget Sörmland är en resurs för att stödja ledning och verksamheter i utveckling och uppföljning av hälso- och sjukvården i Sörmland.

Läs mer på www.fou.sormland.se

Kontaktperson
Carina Forsman Björkman, chef FoUiS
telefon: 016-5414031, 070-3488709
e-post carina.forsman@fou.sormland.se

Leanlink, Råd & Stöd, Linköpings kommun

Evidensbaserad praktik har länge varit aktuellt inom socialtjänsten på såväl nationell, regional som lokal nivå. Nu ska även kundens/brukarens erfarenhet och önskemål tas till vara för att öka kvaliteten på tjänsterna som erbjuds. Att kombinera brukarperspektivet med professionell expertis och forskning kan dock vara utmanande. Därför behöver vi öka vår kunskap om dessa processer och är därför intresserade av forskning inom fältet.

Hur utvecklas bäst en organisation som kombinerar kundens/brukarens erfarenheter och önskemål med forskningsresultat och professionell expertis? Vad händer när kunden/brukaren är med och skapar tjänsterna? Vilka spänningar finns och hur kan de hanteras? Vad händer med maktfördelningen mellan olika aktörer i en sådan förändringsprocess?

Är du intresserad av att forska om detta? Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av ovanstående frågeställningar. Alternativt kan du närma dig problemet från ett annat perspektiv. Du som söker kan vara disputerad i antropologi, ett ekonomiskt ämne, filosofi eller något annat relevant ämne. Inom Råd & Stöd strävar vi efter att ha en evidensbaserad praktik och vi vill att den ska ingå i det vardagliga sociala arbetet. Råd & Stöd är den kommunala utföraren av olika stöd- och behandlingsinsatser i Linköpings kommun. Myndighetsutövning ingår inte i uppdraget.

Läs mer på www.leanlink.se

Kontaktperson
Margareta Junghard-Lindell, verksamhetsutvecklare
telefon: 013-26 34 68
e-post: margareta.junghard-lindell@linkoping.se

Stadsdelsförvaltningen Angered

Trots att folkhälsan generellt utvecklas i en positiv riktning så ökar klyftorna mellan olika grupper i Sverige. Gruppen med det bästa hälsoläget förbättras kontinuerligt medan gruppen med den sämsta folkhälsan står still. Precis som visats i ett antal studier sedan Michael Marmot presenterade sin studie Closing the gap in a generation 2008 så korrelerar ojämlikheten i hälsan till socio-ekonomisk ojämlikhet. Göteborgs stad har bestämt sig för att göra något åt detta! I den lägesrapport som publicerades våren 2015 blir skillnaderna inom Göteborgs stad tydliga. Folkhälsan i Angered som stadsdel ligger under genomsnittet i Göteborg.

I vårt arbete med att åtgärda detta har det blivit tydligt att vi behöver mobilisera civilsamhället och dess resurser. Hur kan lokala myndigheter agera för att på ett hållbart sätt inkludera och involvera civilsamhället i bred bemärkelse? Hur kan man mobilisera befolkningen själv i arbetet med att förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna i livsvillkor? Finns det kanske andra sätt att vända den negativa trenden?

Om dessa frågor intresserar dig så är du den forskare vi söker för att bidra till vårt kunskapsbyggande när vi tar oss an denna utmaning. Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon av ovanstående frågeställningar. Alternativt kan du närma dig problemet från ett annat håll. Du som söker kan vara disputerad i sociologi, kulturgeografi, språkvetenskap eller något annat relevant ämne.

Angered är en av 10 stadsdelar i Göteborg, och i Angered ligger bostadsområden som Hammarkullen och Lövgärdet. Ca 50 000 personer är folkbokförda i området, befolkningen är ung och många har rötter i andra länder. Många flyttar in och flyttar ut, så befolkningens sammansättning är inte statisk. Stadsdelen ansvarar för förskola, grundskola, äldreomsorg, sjukvård, socialtjänst, kultur och fritid och har också ett visst ansvar i stadsbyggnadsfrågor. I den här och många andra frågor samarbetar vi i hela staden. Processägare för arbetet med att göra hela Göteborg jämlikt är Social resursförvaltning.

Läs mer på www.goteborg.se/angered

Kontaktperson
Marianne Olsson, stadsdelsdirektör
telefon: 072-240 4656
e-post: marianne.olsson@angered.goteborg.se

Turistrådet Västsverige

Sedan Turistrådet bildades år 1999 har frågor om hållbar turism stått i centrum för verksamheten. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet beaktas vid utveckling av säljbara produkter och turismföretag erbjuds rådgivning kring hur de kan utveckla sina verksamheter ur hållbarhetssynpunkt. Hållbarhet inom besöksnäring har under dessa år utvecklats till en självklar komponent. Samtidigt kan vi konstatera att relativt lite kunskap finns om besöksnäringen miljöpåverkan. Vi är därför intresserade av forskning som tar sig an frågor som:

Hur ser besöksnäringens miljöpåverkan ut i termer av transporter, måltider, boende och aktiviteter? Hur förhåller sig besöksnäringens miljöpåverkan till dess funktionalitet, t.ex. till de arbetstillfällen som branschen genererar? Givet detta, hur kan besöksnäringens miljöpåverkan minska i framtiden? Hur förhåller sig besöksnäringens miljöpåverkan till andra branscher? Hur varierar miljöpåverkan för olika typer av turister?

Är du intresserad av detta ämnesområde och av att etablera länkar mellan forskningen och turistnäringen? Sök i så fall denna Flexit-anställning, med placering vid vårt kontor i Göteborg. Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av frågeställningarna ovan. Alternativt kan du närma dig problemet från ett annat perspektiv. Vi ser framför oss att du som söker är disputerad i ett ekonomiskt ämne, etnologi eller idéhistoria, men är även öppna för andra ämnen.

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens bolag för utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Nationellt och regionalt är besöksnäringen av stor betydelse. Inom Västra Götaland omsätter näringen ca 43 miljarder årligen vilket motsvarar ca 28000 årsverken.

Läs mer på www.turistradet.com

Kontaktperson
Marie Linde, vice vd
telefon: 031-81 83 07
e-post: marie.linde@vastsverige.com

Utformning av Flexit-anställningarna

Anställningarna är på maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen, och därefter vid en akademisk institution. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen, företaget står för lön för resterande tid av anställningen, kostnader för arbetsrum, kontorsinfrastruktur och övriga förmåner vid arbetsplatsen. Under de två första åren är företaget/organisationen arbetsgivare och utser en kontaktperson för forskaren. Forskaren sitter på företaget/organisationen som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter med universitetsvärlden.

Under projektets tredje år anställs forskaren vid en akademisk institution och fortsätter med sin forskning inom Flexit-projektet och kontakterna med företaget/organisationen. Under det tredje året, då forskaren sitter på sin akademiska institution, utgår RJ:s bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.

Vem får söka?

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Den sökande bör ha god social förmåga och goda nätverk både inom och utanför forskarvärlden.

Ansökan

Forskare måste skicka in ett prefektintyg från en akademisk institution. Intyget ska ha prefekts eller motsvarandes underskrift och ska vara RJ tillhanda senast vid deadline, det vill säga klockan 16.00 den 10 februari 2016. Intyget ska även infogas i ansökan och läggs in efter ansökningsbrev och cv under rubriken Publikationer.

Prefektintyget (i word-format) bör även innehålla information om vad som ingår i affilieringen under Flexit-projektets två första år (bidrag för administrativa kostnader för affiliering under projektets två första år utgår med max 30 000 kronor per år). Här ska bibliotekstjänster, kopieringmöjligheter och viss administrativt stöd ingå. I intyget garanteras även att institutionen har för avsikt att anställa forskaren under projektets tredje år.

Urvalsprocess

Efter en sakkunniggranskning som organiseras av RJ genomförs intervjuer under april och maj 2016. Kontaktpersonerna på företagen/organisationerna kallar till intervjuerna, eventuell reseersättning står RJ för. Anställningarna tillträds mellan 1 juli 2016 och 31 december 2016.

Ansökningssystemet är öppet från och med 11 januari 2016.
Ansökan ska vara RJ tillhanda senast klockan 16.00 den 10 februari 2016.

Ansökan görs via rj.se, läs anvisningar för ansökan på "Gör en ansökan" till höger.

  • Ange företag/organisation som anställningen avser i titeln och i ansökningsbrevet. Under rubriken Publikationer lägger du in ett prefektintyg, ett cv (med meriter inklusive en beskrivning av anknytning till svenskt lärosäte), namn på referenspersoner och en kort lista med publikationer. Under Anslagsförvaltare anger du institutionens lärosäte. Ange lärosätets LKP. Den lön du anger i ansökan ska baseras på nuvarande lön, som även gäller under projektet (inklusive sedvanlig lönerevidering). Samma sak gäller budgetposten Drift. Den drift som anges i ansökan behöver vara välmotiverad och är (om den godkänns) den som gäller för projektet.
  • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett internationaliseringsbidrag. Bidraget kan användas för forskningsvistelser utomlands, inbjudan av utländska forskarkolleger, nationella och internationella konferensresor och språkgranskning av manus på främmande språk. Ta därför inte upp dessa kostnader i din ansökan.
  • RJ beviljar även ett bidrag till publicering med open access. Inte heller dessa kostnader ska tas upp i ansökan
  • Ansökan ska förutom personligt brev, prefektintyg (i word-format) och cv innehålla titlar och sammanfattningar på svenska och engelska samt en forskningsplan med uppgifter om den forskning den sökande vill bedriva med utgångspunkt i det forskningsområde som företaget angivit (under rubriken Projektbeskrivning). Forskningsplanen ska innehålla syfte, upplägg, teori och metod, genomförande samt relation till den internationella forskningsfronten. Det ska dessutom framgå på vilket sätt forskaren planerar att stärka banden och underlätta kunskapsutbyte mellan universitetsvärlden och näringslivet. Forskningsplanen får innehålla max 20 000 tecken inklusive blanksteg.

Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Vid frågor om anställningarna kontakta Maria Wikse, maria.wikse@rj.se, 08-50 62 64 10 men även respektive företag/organisation och deras kontaktperson.

Vi undanber oss erbjudande om annonsering.