Kommunikationsprojekt

2016-09-13

Sista ansökningsdatum

2016-11-15 16:00

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) kommunikationsprojekt ger forskare medel för att sprida forskning och öka samverkan med det omgivande samhället. Satsningen är en försöksverksamhet.

I syfte att förnya forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ 4 miljoner kronor under 2016. Anslagen ska gå till projekt med avsikten att förstärka och förnya forskningskommunikation och samverkan i de ämnesområden RJ stöder (humaniora och samhällsvetenskap). RJ har tidigare finansierat en rad olikartade kommunikationsprojekt. Det har handlat om allt ifrån stora återkommande internationella möten mellan praktiker och teoretiker till mindre bidrag till populariseringar av forskningen. Målet med denna satsning är att effektivare än hittills kunna möta forskarnas egen initiativförmåga och intresse för samverkan och forskningskommunikation. Det kan till exempel handla om föreläsningsserier, populariseringar, filmer, poddar, utställningar, bloggar eller samverkan i form av riktade rådgivningsinsatser till beslutsfattare eller projekt tillsammans med praktiker och/eller avnämare av forskningens resultat.

Sista ansökningsdag är 15 november 2016, kl. 16:00.

Ansökningarna bereds inom RJ:s kansli och beslut fattas av styrelsens arbetsutskott i december 2016. Inga motiveringar till besluten ges. Beviljade anslag utbetalas mot rekvisition.

 

Under 2017 och 2018 kommer ytterligare två utlysningar att genomföras. Inriktningen på dessa kan komma att påverkas av erfarenheterna från den första utlysningen.

Anvisningar

 • Bidragens storlek kan beroende på projektets natur variera, men högst uppgå till 500 000 kronor.
 • Anslagen är engångsanslag och kan inte förlängas utöver den tid som ansökan gäller.
 • Ansökan ska innefatta alla kostnader för projektets genomförande. Sökta medel till lönekostnader ska rymmas inom den ovan nämnda budgetramen.  
 • Inga bidrag beviljas till indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • Om icke-disputerade söker projektmedel ska forskare med doktorsexamen och/eller ett vetenskapligt råd knytas till projektet.
 • Projektdeltagare behöver inte ha slutredovisat tidigare projekt hos RJ.
 • Ansökan kan kombineras med såväl andra anslag hos RJ som hos andra finansiärer.
 • Ansökningar görs via RJ:s webbaserade ansökningssystem.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande delar:

 • Anslagsförvaltare
 • Titel på projektet på svenska och engelska.
 • Sammanfattning, maximalt 1500 tecken inkl. blanksteg, på svenska och engelska, som kommer att publiceras på RJ:s webbplats om ansökan beviljas. Här ska syftet med projektet klargöras.
 • Budget:
  • Namnge all personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
  • Löner, LKP, drift samt arbetstid för all personal ska specificeras och motiveras i projektbeskrivningen.
  • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
  • Redovisa även arbetstid för eventuell övrig personal, såsom assistenter och teknisk personal, men namnge dem inte. Kostnaden ska anges under drift.
  • Ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer inte att beviljas.
 • Projektbeskrivning maximalt 19 200 tecken inkl. blanksteg, som klargör:
  • temat för projektet
  • syfte samt varför projektet är angeläget
  • val av målgrupp(er) och spridningskanal
  • projektplan, genomförande samt resursbehov
  • vilken forskning samt vilka forskare (ev. vetenskapligt råd) och/eller annan personal som ingår samt relevanta kompetenser och meriter för dem
  • hur den sökande avser utvärdera projektet.

Resultaten av de beviljade projekten ska om det är relevant publiceras med Open Access.

Bedömningskriterier

Till grund för bedömningen ligger ansökans originalitet, dess angelägenhet och relevans i förhållande till angivna syften och målgrupper samt dess genomförbarhet.

Slutredovisning

Samtliga beviljade projekt ska skicka in en slutredovisning till RJ när projektet är klart. I slutredovisningen ska projektledaren redogöra för insatsens genomförande och vunna erfarenheter. Slutredovisningen kommer att publiceras på RJ:s webbplats.