Nytt tillfälle att söka Flexit-anställning 2016

2016-04-08

Sista ansökningsdatum

2016-05-16 16:00

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser en Flexit-anställning på nytt, det vill säga en anställning som in-house forskare.

Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor.

Dess huvudsyften är att:

  • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
  • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler företag/organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare.

Vi hoppas också att genom programmet visa alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Långsiktigt vill RJ påverka meriteringssystemet så att akademien i högre grad värderar erfarenheter från företag och organisationer utanför universitetsvärlden, och vice versa.

Erfarenheterna hittills har varit mycket goda både för företag/organisationer och forskare. I den nya versionen av Flexit hoppas vi involvera akademien än mer i programmet och brobyggandet. Efter en utvärdering av pilotprojektet Flexit har RJ öppnat programmet även för seniora forskare och delat upp anställningen så att forskaren är anställd två år på ett företag/organisation, därefter ett år på en akademisk institution. Det innebär att man som sökande ska ha etablerat en affiliering vid en akademisk institution redan i ansökan.

Den organisation som är med i denna extra utlysning av Flexit är Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS). Nedan har de beskrivit forskningsområden som intresserar dem. Som blivande Flexit-forskare ska du omformulera frågorna till en spännande och konkret forskningsplan. Tala med kontaktpersonen för att diskutera dina idéer och för att kunna skriva en forskningsplan med realistisk budget. Kontakta även gärna nuvarande Flexit-forskare.

Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS)

Samhällsutvecklingen har de senaste åren inneburit nya synsätt på medborgarens ställning och roll. Kraven på delaktighet, tillgänglighet och valmöjlighet utifrån medborgares perspektiv och erfarenheter ökar. För att klara detta behöver kommuner och landsting utveckla kompetens om kommunikation på individ-, verksamhets- och/eller organisationsnivå. Vi är därför intresserade av forskning om kommunikation som hindrar eller möjliggör delaktighet.

Exempel på frågeställningar:

  • Hur kan en offentlig organisation bättre ta tillvara medborgarnas perspektiv och erfarenheter?
  • Hur kan kommunikation bidra till att höja effektivitet och kvalitet i verksamheten?
  • Vilken betydelse har kommunikation för individ-/personcentrering och delaktighet?

Är du intresserad av att forska om detta? Inom ramen för RJ:s Flexit-satsning söker vi en engagerad forskare som vill anta utmaningen att bidra till framtida samhällsutveckling. Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av ovanstående frågeställningar. Alternativ kan du närma dig problemet från ett annat perspektiv. Beskriv gärna hur du tänker kring överföring av forskningsresultaten till konkret praktik.

Vi ser framför oss att du är disputerad i till exempel etnologi, genusvetenskap, pedagogik, eller språkvetenskap, men vi är också öppna för andra ämnen. Läs mer om FoU i Sörmland på: www.fou.sormland.se

Forskningen genomförs i samverkan mellan FoUiS och Utvecklingsenheten i Landstinget Sörmland. Ett gemensamt utvecklingsområde för länets kommuner och landstinget är individ- och personcentrering.

FoUiS är en länsgemensam resurs för kommuner och landstinget för att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. FoUiS är en länk mellan forskning, utveckling och praktik.
Utvecklingsenheten i Landstinget Sörmland är en resurs för att stödja ledning och verksamheter i utveckling och uppföljning av hälso- och sjukvården i Sörmland.

Kontaktperson
Carina Forsman Björkman, chef FoUiS
telefon: 016-541 40 31, 070-348 87 09
e-post: carina.forsman@fou.sormland.se
www.fou.sormland.se

Utformning av Flexit-anställningarna

Anställningarna är på maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen, och därefter vid en akademisk institution. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen, resterande tid av anställningen står företaget för lön samt kostnader för arbetsrum, kontorsinfrastruktur och övriga förmåner vid arbetsplatsen. Under de två första åren är företaget/organisationen arbetsgivare och utser en kontaktperson för forskaren. Forskaren sitter på företaget/organisationen som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter med universitetsvärlden.

Under projektets tredje år anställs forskaren vid en akademisk institution och fortsätter med sin forskning inom Flexit-projektet och kontakterna med företaget/organisationen. Under det tredje året, då forskaren sitter på sin akademiska institution, utgår RJ:s bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.

Vem får söka?

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Den sökande bör ha god social förmåga och goda nätverk både inom och utanför forskarvärlden.

Ansökan

Forskare måste skicka in ett prefektintyg (i word-format) från en akademisk institution. Intyget ska ha prefekts eller motsvarandes underskrift och ska vara RJ tillhanda senast vid deadline, det vill säga klockan 16.00 den 16 maj 2016. Intyget ska även infogas i ansökan och läggs in efter ansökningsbrev och cv under rubriken Publikationer.

Prefektintyget bör även innehålla information om vad som ingår i affilieringen under Flexit-projektets två första år (bidrag för administrativa kostnader för affiliering under projektets två första år utgår med max 30 000 kronor per år). Här ska bibliotekstjänster, kopieringmöjligheter och viss administrativt stöd ingå. I intyget garanteras även att institutionen har för avsikt att anställa forskaren under projektets tredje år.

Urvalsprocess

Efter en sakkunniggranskning som organiseras av RJ genomförs intervjuer under juni 2016. Kontaktpersonerna på företagen/organisationerna kallar till intervjuerna, eventuell reseersättning står RJ för. Anställningarna tillträds mellan 1 september 2016 och 31 december 2016.

Ansökningssystemet är öppet från och med 8 april 2016. Ansökan ska vara RJ tillhanda senast klockan 16.00 den 16 maj 2016.

Ansökan görs via rj.se, läs anvisningar för ansökan på "Gör en ansökan" till höger.

  • Ange företag/organisation som anställningen avser i titeln och i ansökningsbrevet. Under rubriken Publikationer lägger du in ett prefektintyg, ett cv (med meriter inklusive en beskrivning av anknytning till svenskt lärosäte), namn på referenspersoner och en kort lista med publikationer. Under Anslagsförvaltare anger du institutionens lärosäte. Ange lärosätets LKP. Den lön du anger i ansökan ska baseras på nuvarande lön, som även gäller under projektet (inklusive sedvanlig lönerevidering). Samma sak gäller budgetposten Drift. Den drift som anges i ansökan behöver vara välmotiverad och är (om den godkänns) den som gäller för projektet.
  • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett internationaliseringsbidrag. Bidraget kan användas för forskningsvistelser utomlands, inbjudan av utländska forskarkolleger, nationella och internationella konferensresor och språkgranskning av manus på främmande språk. Ta därför inte upp dessa kostnader i din ansökan.
  • RJ beviljar även ett bidrag till publicering med open access. Inte heller dessa kostnader ska tas upp i ansökan.
  • Ansökan ska förutom personligt brev, prefektintyg (i word-format) och cv innehålla titlar och sammanfattningar på svenska och engelska samt en forskningsplan med uppgifter om den forskning den sökande vill bedriva med utgångspunkt i det forskningsområde som företaget angivit (under rubriken Projektbeskrivning). Forskningsplanen ska innehålla syfte, upplägg, teori och metod, genomförande samt relation till den internationella forskningsfronten. Det ska dessutom framgå på vilket sätt forskaren planerar att stärka banden och underlätta kunskapsutbyte mellan universitetsvärlden och näringslivet. Forskningsplanen får innehålla max 20 000 tecken inklusive blanksteg.

Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Vid frågor om anställningarna kontakta Maria Wikse, maria.wikse@rj.se, 08-50 62 64 10 men även organisationens kontaktperson.

 

Vi undanber oss erbjudande om annonsering.