Samlingarna och forskningen

2015-12-03

Sista ansökningsdatum

2016-02-17 16:00

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Vitterhetsakademien utlyser härmed för andra gången anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom det svenska samhällets minnesinstitutioner, till exempel arkiv, bibliotek och museer. Samlingarna och forskningen är en utveckling av de båda finansiärernas tidigare samarbeten inom postdok-programmet för ABM-sektorn (Arkiv-Bibliotek-Museer).

Programmet vänder sig till alla samhällets minnesinstitutioner som förvaltar samlingar vilka kan komma till användning för forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Finansiärerna kommer enbart att finansiera sådana projekt som bygger på ett djupgående samarbete mellan minnesinstitutioner och akademiska institutioner. Programmet ger utrymme för alla typer av insatser som syftar till att göra innehållet i samlingarna känt, tillgängligt och användbart. Med anledning av iakttagelserna i utvärderingen av det ovan nämnda ABM-programmet välkomnas särskilt projekt med inriktning på digitaliseringens möjligheter och effekter för forskningen och arbetet vid minnesinstitutionerna.

Anvisningar

Beroende på projektets inriktning kan ansökan avse finansiering för projekt som pågår mellan två och fem år.

 • Varje projektledare får endast skicka in en (1) ansökan.
 • Sökande ska vara anställd vid antingen en minnesinstitution eller ett lärosäte.
 • Samtliga deltagande forskare vid lärosätet för vilka lönemedel söks måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället. För anställda vid minnesinstitutionerna ställs inget krav på avlagd doktorsexamen.
 • Professorer kan avlönas inom projektet.
 • Forskare eller anställda vid minnesinstitutioner äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att dessa innehar en anställning hos en av RJ godkänd anslagsförvaltare. Motsvarande gäller anställda vid minnesinstitutionerna.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands.
 • Minst en svensk minnesinstitution och ett svenskt lärosäte måste ingå i projektet. En av dem ska vara anslagsförvaltare.
 • Även ansökningar rörande redan påbörjade samarbetsprojekt accepteras. I sådana fall ska uppnådda resultat redovisas och syftet med den nya ansökan presenteras.
 • De sökande måste bidra till finansieringen, antingen med pengar eller med arbetstid, utrustning eller liknande. Denna medfinansiering ska motsvara lägst 30 procent av det belopp som söks. Medfinansiering i form av så kallade indirekta kostnader eller lokalkostnader godtas inte.
 • Vid ansökningstillfället ska den sökande ha en plan för den långsiktiga förvaltningen av projektet och ömsesidiga juridiska, institutionella samt ekonomiska skyldigheter och rättigheter vara utredda. Tillstånd och eventuella avtal som är nödvändiga för genomförandet ska redovisas.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan för hur de forskningsrelaterade resultaten ska presenteras och tillgängliggöras i vetenskapligt relevanta sammanhang.
 • Resultatet av projektet ska bli allmänt och fritt tillgängligt.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar.
 • Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna är ansökans kvalitet och relevans för minnesinstitutioner och forskningen, möjligheterna att åstadkomma varaktigt och djupgående samarbete kring gemensamma angelägenheter samt arbetsplanens genomförbarhet. Medfinansieringens utformning och omfattning värderas inom ramen för dessa kriterier.

Beredningsprocess

Ansökningarna kommer att granskas av en panel bestående av framstående representanter för minnesinstitutioner och forskning. Vitterhetsakademien och RJ fattar i juni månad 2016 gemensamt beslut om vilka ansökningar som beviljas anslag. Inga motiveringar för besluten ges.

Ansökans innehåll

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför projektet är viktigt, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen får omfatta max 15 000 tecken inklusive blanksteg, ska skrivas på engelska eller svenska och ska behandla:

 • Syfte och frågeställningar.
 • Teori och metod.
 • Projektplanen, motiveringar till projekttiden.
 • Relationen till andra liknande projekt inklusive vilka behov de förväntade resultaten kan tillgodose.
 • Projektets originalitet och relevans utifrån forskarsamhällets och minnesinstitutionernas perspektiv.
 • Projektdeltagarnas relevanta kompetenser och meriter.
 • Nuvarande anställningsförhållanden för all personal.
 • Resursbehov (löner och drift)
 • Överenskommelser och avtal med berörda parter.
 • Hur satsningen ska mottas, underhållas och vidareutvecklas på längre sikt.
 • Publikationsplan och annan motsvarande redovisning av hur resultaten ska göras kända för olika brukare och en intresserad allmänhet.
 • Finansiering från anslagsförvaltaren samt övriga medfinansiärer. Medfinansiering i form av indirekta kostnader och lokalkostnader godtas ej.
 • Redovisning av eventuella internationella kontakter, exempelvis i form av en avsiktsförklaring från deltagarna.
 • Alla kostnader i budget ska specificeras och motiveras.

Budgeten: Ska avse det belopp som söks. Anslagsförvaltarens medfinansiering ska framgå av projektbeskrivningen.

 • Namnge all personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet. Uppge inte indirekta kostnader eller lokalkostnader.
 • Ange 0 kronor för projektdeltagare som ingår i men inte avlönas inom projektet. Men ange deras arbetstid.
 • Ange driftskostnader.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer inte att beviljas

Deadline

 • Ansökningssystemet är öppet från och med den 11 januari 2016.
 • Webbansökan ska vara RJ tillhanda senast den 17 februari 2016 klockan 16.00.
 • Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren genom att ansökans första sida skrivs ut, signeras av forskaren eller anställd vid minnesinstitution och prefekt eller motsvarande och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. Endast försättssidorna med budgeten och signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ behandlar endast fullständiga ansökningar, det vill säga underskriven ansökan ska vara inskickad för att ansökan ska behandlas.