Flexit-anställningar 2017

2016-12-09

Sista ansökningsdatum

2017-02-08 16:00

RJ utlyser Flexit-anställningar, det vill säga sex anställningar som in-house forskare vid företag/organisationer.

Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att:

 • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
 • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler företag/organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare.

Vi hoppas också att genom programmet visa alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Långsiktigt vill RJ påverka meriteringssystemet så att akademin i högre grad värderar erfarenheter från företag och organisationer utanför universitetsvärlden, och vice versa.

Erfarenheterna hittills har varit mycket goda både för företag/organisationer och forskare. I den nya versionen av Flexit hoppas vi involvera akademien än mer i programmet och brobyggandet. Efter en utvärdering av pilotprojektet Flexit har RJ öppnat programmet även för seniora forskare och delat upp anställningen så att forskaren är anställd två år på ett företag/organisation, därefter ett år på en akademisk institution. Det innebär att man som sökande ska ha etablerat en affiliering vid en akademisk institution redan i ansökan.

De företag/organisationer som är med i denna utlysning av Flexit är Bräcke diakoni, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Välfärdsavdelningen, Stadskontoret i Malmö stad, Forskning och utveckling/innovation, Norrbottens kommuner, Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun samt Spotify. Nedan har de beskrivit forskningsområden som intresserar dem. Som blivande Flexit-forskare ska du omformulera frågorna till en spännande och konkret forskningsplan. Tala med kontaktpersonerna för respektive organisation för att diskutera dina idéer och för att kunna skriva en forskningsplan med realistisk budget.
Kontakta även gärna nuvarande Flexit-forskare.

Presentationer:

Forskning om kvalitet i vård och omsorg

Bräcke diakoni

Bräcke diakoni är en av de största idéburna vård- och omsorgsaktörerna. Vi bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, primärvård, rehab samt inom funktionshinder- och flyktingområdet. Som en del av vårt samhällsuppdrag är vi inne i en stark expansionsfas samtidigt som vi utmanas av att balansera mellan beställares olika kvalitetskrav, prispressande upphandlingar och vår vision om ett mer medmänskligt samhälle.

För att hantera dessa utmaningar behöver vi forskningsbaserad kunskap om hur vi kan vidareutveckla vår organisation så att den fokuserar på värdeskapande för dem vi finns till för, medarbetares engagemang och mätningar som är relevanta på alla nivåer i systemet. Exempel på frågeställningar:

 • Hur kan idéburna verksamheter utveckla sitt ledarskap så att man kan konkurrera på en marknad samtidigt som man fokuserar på att uppfylla behoven för dem man är till för?
 • Hur kan medarbetare stödjas i att tillsammans med dem man finns till för utveckla morgondagens vård och omsorg?
 • Hur kan ledare stödjas i att fokusera på kvalitet och värdeskapande i en vardag som präglas av operativa utmaningar?
 • Hur kan mätningar av vårdens och omsorgens kvalitet utformas så att de bli relevanta på alla nivåer i systemet för att skapa lärande och utveckling?

Är du intresserad av att forska om detta? Inom ramen för RJ:s Flexit-satsning söker vi en engagerad forskare som vill anta utmaningen att bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av ovanstående frågeställningar. Alternativt kan du närma dig problemet från ett annat perspektiv. Beskriv gärna hur du tänker kring överföring av forskningsresultaten till konkret praktik.

Vi ser framför oss att du är disputerad i beteendevetenskap, företagsekonomi, socialt arbete eller forskar om kvalitetsutveckling eller innovation, men är även öppna för andra relevanta ämnen.

Forskningen ska genomföras inom Kvalitetsavdelningen på Bräcke diakoni som redan har täta samarbeten med Ersta Sköndal Högskola, Jönköping University och Chalmers, men vi välkomnar givetvis ansökningar från andra lärosäten. Tjänsten kan förläggas till antingen Göteborg eller Stockholm.

Läs mer på: www.brackediakoni.se

Kontaktperson
Thomas Schneider, fil dr, kvalitetschef
telefon: 0708-108157
e-post: thomas.schneider@brackediakoni.se

Forskning om deltagardrivna processer i offentlig verksamhet

Kulturförvaltningen, Göteborgs stad

Kulturförvaltningens verksamheter har under en längre tid arbetat aktivt med deltagardrivna processer, brukardialoger och delaktighetsfrågor inom ramen för olika projekt samt i syfte att utveckla verksamheterna. Olika metoder har prövats och till stor del har delaktighet kommit att bli en självklar del i en stor del av förvaltningens arbete. Därtill finns också ett ökat politiskt- och samhälleligt krav på att lyssna in medborgare, brukare och besökare i processer som rör den offentliga verksamheten. I konst- och kulturverksamheter har behovet av att tillföra fler och nya röster kommit att bli självklart. Det finns emellertid idag ingen samlad bild av det arbete som har genomförts.

För att kunna utveckla kulturförvaltningens verksamheter behöver vi öka och systematisera vår kunskap om deltagardrivna processer. Vad menas egentligen med delaktighet och vad är en deltagardriven process? Vilka maktdimensioner måste vi vara observanta på? Vilken kunskapsproduktion äger rum i projekten?

Tycker du att detta låter spännande är du den forskare som vi söker för att bidra till vårt kunskapsbyggande kring delaktighetsprocesser i en praktiknära utvecklingsmiljö. Vi vill att du i din ansökan skriver en forskningsplan om hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av frågeställningarna ovan. Alternativt kan du närma dig problemet från ett annat perspektiv. Du som söker kan vara disputerad i sociologi, kulturgeografi, etnologi, statsvetenskap eller något annat relevant ämne.

Kulturförvaltningen är en av Göteborgs Stads fackförvaltningar. Förvaltningen har ungefär 400 anställda och verksamheten är uppdelad i tre sektorer – bibliotek, museer samt fri konst & kultur. Jämte detta har förvaltningen under innevarande år inrättat en mindre kulturstrategisk avdelning som arbetar med förvaltningsstrategiska frågor internt och externt.

Läs mer på: www.goteborg.se/kultur

Kontaktperson
Anna Rosengren, förvaltningsdirektör Göteborgs stad, Kulturförvaltningen
telefon: 031-368 32 18, 0706-67 00 92
e-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Forskning om integration och social hållbarhet

Välfärdsavdelningen, Stadskontoret, Malmö stad

Malmö är en snabbt växande stad med ett blomstrande näringsliv och stark tillväxt. Globala, regionala och nationella förändringar påverkar dock Malmö och malmöborna på flera sätt. Exempel på detta är globala konjunktursvängningar, förändringar i de nationella och sociala stödsystemen, urbanisering och migration. Detta leder till att Malmö även kännetecknas av en hög grad av barnfattigdom och en hög grad av strukturell hemlöshet. Sedan år 2010 arbetar Malmö stad medvetet för att genom ökad social hållbarhet minska invånarnas skillnader i hälsa. God och jämlikt fördelad hälsa är en förutsättning för att samhället ska kunna växa på ett hållbart sätt socialt, ekonomiskt och ekologiskt. De specifika förutsättningarna för Malmö stad väcker frågor kring möjligheterna att inkludera alla malmöbor i staden. Vi är därför intresserade av forskning kring integration och social hållbarhet:

Hur kan arbetet för en ökad social hållbarhet förenas med de specifika förutsättningarna som gäller för befolkningen i Malmö? Går det att skönja strukturer som främjar försörjning och boende i den integration som kommunen kan stödja? Finns det faktorer i dessa strukturer som kan lyftas till en nationell nivå? Vilka är så kallade framgångsfaktorer bakom integration? Hur kan Malmö stad arbeta för integration ur ett socialt hållbart perspektiv?

Tycker du frågorna låter spännande och vill forska kring frågor om integration kopplat till social håll-barhet i en dynamisk och mångkulturell stad? Inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-sats¬ning söker vi en engagerad forskare som vill anta utmaningen att bidra till framtida samhälls¬ut-veckling i Malmö stad. I ansökan vill vi att du skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av ovanstående frågor. Alternativt kan du närma dig problemet från ett annat perspektiv. Beskriv också hur du tänker kring överföring av forskningsresultaten till konkret praktik.

Du som söker kan vara disputerad i socialt arbete, genusvetenskap, sociologi, socialantropologi, ekonomisk historia, statsvetenskap, etik, praktisk filosofi eller något annat relevant ämne.

Flexit-tjänsten är förlagd på Välfärdsavdelningen på Stadskontoret i Malmö stad. Genom Flexit-tjänsten får forskaren bland annat tillgång till verksamhetsstatistik inom relevanta områden: befolkning, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och näringsliv. Välfärdsavdelningen stöder stadens förvaltningar i planering, uppföljning och utveckling av vård och omsorg inklusive LSS, kommunens hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, folkhälsofrågor, områdesarbete, jämställdhetsintegrering, integration och antidiskriminering. Avdelningen bevakar också kommunstyrelsens ansvar över förskole-, skol- och utbildningsverksamhet, samt fritid och kultur. Välfärdsavdelningen har dessutom ett särskilt ansvar för det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Avdelningen består av tre enheter: Vård & omsorg, FoU & social hållbarhet samt Individ & familj och barn och unga.

Läs mer på http://malmo.se/Kommun--politik/Organisation/Forvaltningar/Stadskontoret.html

Kontaktperson
Agneta Mallén, FoU-koordinator, Malmö Stad, Stadskontoret, Välfärdsavdelningen, FoU socialt hållbar utveckling
telefon: 070-918 67 70, 040-34 77 82
e-post: agneta.mallen@malmo.se

Forskning om samverkande hälsoarbete för barn och unga

Norrbottens Kommuner, FoUI

Utbildning är en av de viktigaste bestämnings¬faktorerna för en god folkhälsa. Hälsa och lärande i skolan hänger ihop och påverkas i stor utsträckning av samma faktorer – trygghet och trivsel, delaktighet, inflytande samt känsla av samman¬hang. En god lärandemiljö i skolan främjar också hälsan.

I Norrbotten, liksom i riket i helhet, ökar barns och ungas psykiska ohälsa. För landsting och kommuner är det angeläget att vända denna utveckling. Hälsosamtal i skolan är en central men underutnyttjad resurs som vi behöver utveckla och vidga vår kunskap kring för att kunna använda som ett effektivt utvecklings- och kunskapsverktyg i skolans arbete med barns och ungas hälsa.

Hälsosamtalen genomförs av skolsköterskor i deras ordinarie uppdrag. Norrbotten har, tillsammans med Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, utvecklat ett arbetssätt där hälsosamtalen kopplas till en enkät som samlas i en databas. I vårt påbörjade arbete med att bygga en samverkansorganisation kring hälsosamtalen, har vi i Norrbotten konstaterat ett behov av mer kunskap och forskning om hur man skapar en hälsofrämjande organisation, där lokala och regionala aktörer möts för att samverka kring barns och ungas hälsa. Exempel på centrala frågeställningar kring detta är:

 • Hur skapar och upplever deltagande aktörer hälsofrämjande arbetssätt och hälsofrämjande organisationer med syfte att samverka i frågor om barns och ungas hälsa?
 • Hur beskrivs en gemensam agenda för att främja barns och ungas hälsa ur professionellas såväl som barns och ungas perspektiv?
 • Hur upplevs hälsosamtalet av professionella och barn och unga, och vad är deras tankar om möjligheter att främja hälsolitteracitet och bidra till jämlik hälsa?
 • Hur beskrivs och förstås lärande och hälsa utifrån ett pedagogiskt perspektiv och en pedagogisk praktik?

Låter detta som ett intressant och viktig utvecklingsarbete som förtjänar att studeras närmare och knyta till forskning? Norrbottens Kommuner söker en forskare med intresse för praktiknära forskning inom området barns och ungas hälsa och lärande. Vi vill att du i din ansökan skriver en forskningsplan om hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av frågeställningarna ovan samt hur du tänker kring samverkan mellan forskning och praktik. Alternativt kan du närma dig problemet från ett annat perspektiv. Vi ser framför oss att du disputerat inom hälsovetenskap, pedagogik, sociologi eller socialt arbete, men vi är också öppna för andra relevanta ämnen.

Du kommer att ingå i FoUI-miljön (Forskning och Utveckling/Innovation) vid Norrbottens Kommuner som ansvarar för genomförandet av utvecklingsarbetet, i nära samarbete med Folkhälsocentrum vid Norrbottens Läns Landsting. Som en del i anställningen vill vi även att du aktivt bidrar i utvecklingen av vår organisation och FoUI-miljö.

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner. Vårt uppdrag är att tillvarata kommunernas intressen, främja deras samverkan och medverka till ett hållbart samhällsbygge i länets kommuner. FoUI-miljöns övergripande mål är att bidra till att bredda och fördjupa en i kommunerna behovsgrundad kunskapsbildning som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läs mer om Norrbottens Kommuners arbete på www.norrbottenskommuner.se och om "Hälsosamtal i skolan" och Norrbottens Läns Landstings arbete www.nll.se/elevhalsosamtal

Kontaktperson
Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare inom området Utbildning och Lärande vid FoUI Norrbottens Kommuner
telefon: 070-693 54 33
e-post: catarina.lundqvist@kfbd.se

Forskning om integration av forskning i skolundervisningen

Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun

Enligt skollagen ska utbildningen i skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I det praktiska arbetet med att integrera vetenskap och forskning i skolan ställs kommuner, skolor och lärare inför stora utmaningar. Särskilt stor tycks utmaningen vara för lärare som undervisar i skolämnen med svag vetenskaplig bas, estetiska ämnen, yrkesämnen eller yngre elevers/barns undervisning. För att klara av denna utmaning behöver vi veta mer om hur forskning som utgår från lärares frågor och behov av kunskap kan integreras genom samverkan mellan kommun och akademi.

 • Vilka idéer, strategier och handlingar styr och styrs de olika aktörerna av i arbetet med att integrera praktiknära forskning i lärarens arbete?
 • Vilka dilemman uppstår i mötet mellan kommun och akademi när skolnära forskning ska hanteras i skolpraktiken?
 • Vilka problem, frågor och kunskaper synliggörs i lärares praktiknära forskning?
 • Vilka skillnader och likheter finns mellan lärares forskning med avseende på olika skolämnes- och undervisningspraktiker?
 • Hur kan professionen och den kommunala organisationen göra bruk av lärares kunskaper för att utveckla skolans undervisning?

Om du är intresserad av att arbeta med och själv bedriva praktiknära forskning finns nu möjligheten. Piteå kommun söker en forskare som vill bidra med kunskap om kommunens arbete med att knyta undervisningen till forskning. Vi vill att du i din ansökan skriver en forskningsplan om hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av frågeställningarna ovan. Alternativt kan du närma dig problemet från ett annat perspektiv. Beskriv även hur du vill bidra till att bygga och stärka samverkande system för lärares kunskapsbildning mellan kommun och lärarutbildning.

Vi ser framför oss att du som söker är disputerad i ämnen som tillhör det utbildningsvetenskapliga fältet, exempelvis pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik eller lärande med inriktning mot estetiska ämnen, men vi är också öppna för andra relevanta ämnen med tydligt praktiknära inriktning.

Du kommer att ingå i ett team av forskare och lärare i Piteå kommuns Utbildningsvetenskapliga råd (PUR). PUR är ett kommunalt råd för samverkan mellan lärare i kommunen och lärare med forskarutbildning inom lärarutbildning. Syftet med PUR är att främja vetenskaplig verksamhet och bildande av vetenskapliga strukturer för utveckling av skola, utbildning och en lärarprofession på vetenskaplig grund i Piteå.

Läs mer om Piteå kommuns arbete med forskning och utveckling i skolan på https://www.pitea.se/forskningoutveckling

Kontaktperson
Kristina Hansson, vetenskaplig ledare Piteå kommuns utbildningsförvaltning
telefon: 0911-696227, 070-2811165
e-post: kristina.hansson@pitea.se

Forskning om musikens roll i ett digitalt samhälle

Spotify

Spotify är per design ett teknikföretag, och ett musikföretag i hjärtat. Avancerad teknik används inte enbart för att bygga musikrekommendationer, utan även för att få en holistisk förståelse av våra användare och deras beteende. Vi vill från ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv utvidga vår kunskap om våra användare och samhället i stort.

Under det senaste decenniet har mycket arbete lagts ner på att studera psykologiska och sociala aspekter av musik. Det finns t ex studier som försöker belysa sambandet mellan musik och aspekter av socialt beteende (Hargreaves & North, 1997, 1999), liksom musikens roll som en beståndsdel av individers sociala identitet (North, Hargreaves & O'Neill, 2000; Tekman & Hortaçsu, 2002). Vi vill bygga vidare på denna forskning med frågeställningar såsom:

 • Hur används musik för social identifikation i ett växande digitalt samhälle?
 • Vilka är skillnaderna mellan olika musikaliska behov och konsumtionsmönster?
 • Hur har tillgång till en stor musikkatalog för ett fast pris förändrat sättet vi konsumerar musik?
 • Hur kan vi förstå personers intentioner när de börjar använda en musiktjänst?

Vi söker en forskare inom Flexit-satsningen som vill utveckla vår kunskap kring dessa frågor. Vi förväntar oss att du skriver en forskningsplan på engelska som beskriver hur man skulle kunna ta sig an en eller flera av ovanstående frågor, men är också öppna för andra frågor som du tror skulle vara av intresse för oss och/eller samhället.

Vi söker dig som har en doktorsexamen i samhällsvetenskap eller humaniora inom områden såsom psykologi, sociologi, antropologi, etnologi, kulturstudier eller andra relevanta ämnen. Det är också en fördel om du har erfarenhet inom datavetenskap och verktyg för att analysera data. Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med en forskargrupp på Spotify och ditt universitet.

Läs mer på: www.spotify.com

Kontaktperson
Santiago Gil
e-post: santiago@spotify.com

Utformning av Flexit-anställningarna

Anställningarna är på maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen, och därefter vid en akademisk institution. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen, företaget/organisationen står för lön för resterande tid av anställningen, kostnader för arbetsrum, kontorsinfrastruktur och övriga förmåner vid arbetsplatsen. Under de två första åren är företaget/organisationen arbetsgivare och utser en kontaktperson för forskaren. Forskaren sitter på företaget/organisationen som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter med universitetsvärlden.
Under projektets tredje år anställs forskaren vid en akademisk institution och fortsätter med sin forskning inom Flexit-projektet och kontakterna med företaget/organisationen. Under det tredje året, då forskaren sitter på sin akademiska institution, utgår RJ:s bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.

Nytt för i år är även att ORCID ska anges för samtliga sökanden (se vidare http://orcid.org/).

Vem får söka?

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Den sökande bör ha god social förmåga och goda nätverk både inom och utanför forskarvärlden.

Ansökan

Forskare måste skicka in ett prefektintyg från en akademisk institution. Intyget ska ha prefekts eller motsvarandes underskrift och ska vara RJ tillhanda senast vid deadline, det vill säga klockan 16.00 den 8 februari 2017. Intyget ska även infogas i ansökan och läggs in efter ansökningsbrev och cv under rubriken Publikationer.

Prefektintyget (i Word-format) bör även innehålla information om vad som ingår i affilieringen under Flexit-projektets två första år (bidrag för administrativa kostnader för affiliering under projektets två första år utgår med max 30 000 kronor per år). Här ska bibliotekstjänster, kopieringmöjligheter och viss administrativt stöd ingå. I intyget garanteras även att institutionen har för avsikt att anställa forskaren under projektets tredje år.

Urvalsprocess

Efter en sakkunniggranskning som organiseras av RJ genomförs intervjuer under april och maj 2017. Kontaktpersonerna på företagen/organisationerna kallar till intervjuerna, eventuell reseersättning står RJ för. Anställningarna tillträds mellan 1 juli 2017 och 31 december 2017.

Ansökningssystemet är öppet från och med 9 januari 2017.

Ansökan ska vara RJ tillhanda senast klockan 16.00 den 8 februari 2017.

Ansökan görs via rj.se, läs anvisningar för ansökan på "Gör en ansökan" till höger.

 • Ange företag/organisation som anställningen avser i titeln och i ansökningsbrevet. Under rubriken Publikationer lägger du in ett prefektintyg, ett cv (med meriter inklusive en beskrivning av anknytning till svenskt lärosäte), namn på referenspersoner och en kort lista med publikationer. Under Anslagsförvaltare anger du institutionens lärosäte. Ange lärosätets LKP. Den lön du anger i ansökan ska baseras på nuvarande lön, som även gäller under projektet (inklusive sedvanlig lönerevidering). Samma sak gäller budgetposten Drift. Den drift som anges i ansökan ska specificeras och motiveras under Budgetkommentar och är (om den godkänns) den som gäller för projektet.
 • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett internationaliseringsbidrag. Bidraget kan användas för forskningsvistelser utomlands, inbjudan av utländska forskarkolleger, nationella och internationella konferensresor och språkgranskning av manus på främmande språk. Ta därför inte upp dessa kostnader i din ansökan.
 • RJ beviljar även ett bidrag till publicering med open access. Inte heller dessa kostnader ska tas upp i ansökan
 • Ansökan ska förutom personligt brev, prefektintyg (i Word-format) och cv innehålla titlar och sammanfattningar på svenska och engelska samt en forskningsplan med uppgifter om den forskning den sökande vill bedriva med utgångspunkt i det forskningsområde som företaget angivit (under rubriken Projektbeskrivning). Forskningsplanen ska innehålla syfte, upplägg, teori och metod, genomförande samt relation till den internationella forskningsfronten. Det ska dessutom framgå på vilket sätt forskaren planerar att stärka banden och underlätta kunskapsutbyte mellan universitetsvärlden och företaget/organisationen. Forskningsplanen får innehålla max 20 000 tecken inklusive blanksteg.

Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Vid frågor om anställningarna kontakta Torbjörn Eng, torbjorn.eng@rj.se, 08-50 62 64 22 men även respektive företag/organisation och deras kontaktperson.

 

Vi undanber oss erbjudande om annonsering.