Mixade metoder: innovativ metodutveckling inom humaniora och samhällsvetenskap

2019-02-11

Sista ansökningsdatum

2019-03-15 16:00

Planerat beslutsdatum

2019-05-28 00:00

Den digitala tekniken ställer forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap inför en rad nya utmaningar och möjligheter. Mängden av och tillgängligheten till digital information växer. Utmaningarna för forskningen är såväl av metodisk som vetenskapsteoretisk art. Både möjligheter och begränsningar i de hittills använda standardmetoderna uppmärksammas i takt med att nya sätt introduceras för att i större omfattning, med ökad hastighet och bättre precision analysera texter, bilder och ljud. Förändringen ställer också nya krav på teknisk kompetens, infrastrukturer för lagring och tillgängliggörande, liksom på samarbeten över disciplinära och nationella gränser.

Till följd av denna förändring finns inom forskningen potential till innovativa kombinationer av kvalitativa och kvantitativa metoder, holistisk förståelse av samhälleliga fenomen samt till en fruktbar utveckling av traditionella humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Ett samlingsnamn för dessa tillvägagångssätt är ofta mixed methods research.

Utlysningen riktar sig till forskning som utvecklar eller tillämpar nyskapande metoder samt till projekt som har mer metaorienterade perspektiv. Satsningen syftar till att förbättra forskarnas möjligheter att kritiskt bedöma och att utnyttja de nya typer av data och metoder som digitaliseringen medför samt utmana etablerade metodologier och vetenskapliga paradigm. Utvecklingen av nya metoder kan vara lika relevant för forskarna, oavsett om de arbetar med stora eller små datamängder.

Det är centralt att projektet har en bärande forskningsfråga, internationell relevans och att de förväntade resultaten är generaliserbara utanför den egna forskningen. Forskningsprojekten ska drivas av analytiska prioriteringar, val av samarbetspartners och metodisk självreflektion, och när så krävs, ha tydliga strategier när det kommer till insamling, bearbetning samt tolkning av data.

RJ förutsätter att de forskningsprojekt som beviljas medel aktivt medverkar i utvecklingen av nära och långsiktiga samarbeten sinsemellan. För att stödja sammanhållningen och stärka långtidseffekterna kommer RJ att utse en koordinator för att bland annat säkerställa kontakterna mellan de forskargrupper som finansieras.

Anvisningar

 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.
 • Samtliga projektdeltagare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare av RJ beviljade forskningsanslag. Undantagna är forskare som innehar projekt inom utlysningarna infrastruktur för forskning samt anslag inom samlingarna och forskningen.
 • Det är endast möjligt att medverka i en ansökan om mixade metoder oavsett om du är projektledare eller projektdeltagare.
 • Projektarbetstiden för projektledaren ska uppgå till minst 20 procent för varje budgetår.
 • Forskningsmedel kan sökas för upp till fyra år.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt för forskningsvistelser utomlands.
 • Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en av RJ godkänd anslagsförvaltare.
 • Minst två forskare ska ingå i varje enskilt projekt.
 • Säkerställ att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.
 • Eftersom RJ fullfinansierar beviljade projekt godkänner vi i normalfallet inte samfinansiering med annan extern finansiär. Normalt sett kan heller inte påbörjade projekt erhålla del- eller helfinansiering av RJ. Den sökande är skyldig att redovisa varje befintligt, pågående externanslag, likväl som anslag som erhålls parallellt med ett projektanslag från RJ.
 • Maximalt sökbelopp för varje enskilt projekt får ej överstiga 10 miljoner kronor.

Bedömningskriterier

 • Ansökans vetenskapliga kvalitet, särskilt dess nytänkande kopplat till metodutveckling och teoretisk medvetenhet.
 • Forskningsplanens genomförbarhet.
 • Ansökans potential att bidra till ny forskning, generaliserbara resultat inom forskningen om mixade metoder samt potentiella synergieffekter utanför den egna miljön.
 • Ansökans förankring i och bidrag till den internationella forskningsfronten på området.

Beredningsprocess

Projekt bedöms och prioriteras av en av RJ utsedd beredningsgrupp som består av internationella forskare. Stiftelsens styrelse fattar det formella beslutet om forskningsanslagen.

Ansökan

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande, och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. Endast försättssidorna med budgeten och signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Sammanfattningen, ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen får omfatta max 40 000 tecken inklusive blanksteg, ska skrivas på engelska och ska redovisa:

 • forskningsfrågan
 • syftet
 • teori och metod
 • projektplan och motiveringar till projekttiden
 • bidrag till den internationella forskningsfronten
 • forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
 • forskningens förväntade resultat och synergier utanför den egna miljön
 • forskarens/forskarnas funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter
 • nuvarande anställningsförhållanden för all forskande personal
 • plan för hur information om projektet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.

Budget

 • Löner, LKP, drift samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras. Uppge däremot inte indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • Namnge all forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
 • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal som Drift, men namnge dem inte.
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras under Budgetkommentar.

Kostnader som ej ska tas upp i ansökan:

 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar.
 • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett internationaliseringsbidrag. Bidraget kan användas för forskningsvistelser utomlands, inbjudan av utländska forskarkolleger, såväl nationella som internationella konferensresor och språkgranskning av manus på främmande språk.
 • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett bidrag till publicering med open access.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning bidrag kan ges.

Ansökningstid

Ansökningssystemet öppnar den 15 februari.
Ansökan ska vara RJ tillhanda senast den 15 mars klockan 16.00.