Flexit 2019

2019-05-03

Sista ansökningsdatum

2019-06-18 16:00

RJ utlyser fyra Flexit-anställningar som in-house forskare vid olika organisationer.

Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att:

 • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
 • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler företag/organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare.

Vi hoppas också att genom programmet visa alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Långsiktigt vill RJ påverka meriteringssystemet så att akademin i högre grad värderar erfarenheter från företag och organisationer utanför universitetsvärlden, och vice versa.

Erfarenheterna hittills har varit mycket goda både för företag/organisationer och forskare. I den nya versionen av Flexit hoppas vi involvera akademin än mer i programmet och brobyggandet. Efter en utvärdering av pilotprojektet Flexit har RJ öppnat programmet även för seniora forskare och delat upp anställningen så att forskaren är anställd två år på ett företag/organisation, därefter ett år på en akademisk institution. Det innebär att man som sökande ska ha etablerat en affiliering vid en akademisk institution redan i ansökan.

De företag/organisationer som är med i denna utlysning av Flexit är FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, FoU Skola, Kommunförbundet Skåne & Svedala kommun, utbildningsförvaltningen, Lindholmen Science Park AB och Rädda Barnen. Nedan har de beskrivit forskningsområden som intresserar dem. Som blivande Flexit-forskare ska du omformulera frågorna till en spännande och konkret forskningsplan. Tala med kontaktpersonerna för respektive organisation för att diskutera dina idéer och för att kunna skriva en forskningsplan med realistisk budget.

Kontakta även gärna nuvarande Flexit-forskare.

Presentationer

Forskning om införandet av välfärdsteknik i vård och omsorg
FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund

Digitaliseringen har stor påverkan på samhällsutvecklingen. Digitalisering påverkar även människors hälsa och välfärd samt ger möjligheter att utveckla befintlig och ny välfärds¬teknik. Välfärdstekniken, som redan används eller är under utveckling, antas kunna bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande. Välfärdsteknik inrymmer digitala verktyg som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Kommuner behöver bli bättre på att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen och välfärdstekniken erbjuder för att klara av välfärdens framtida finansiering samt tillmötesgå medborgarnas krav på delaktighet och tillgänglighet. Det är särskilt angeläget att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre där välfärdsteknik kan bidra till nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster som stödjer äldres självständighet, trygghet och delaktighet. På så sätt kan behovet av insatser förebyggas eller skjutas upp.

Exempel på relevanta frågeställningar:

 • Hur kan välfärdsteknik och digitala tjänster användas för att öka äldres delaktighet, självständighet och trygghet? Främja ett hälsosamt åldrande? Förebygga och skjuta på behov av insatser?
 • Vilka hinder och möjligheter uppstår vid implementering och användning av välfärdsteknik i kommunal vård och omsorg (äldreomsorg)?
 • Vilka effekter uppkommer av kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre med särskilt fokus på välfärdsteknik?

Är du intresserad av att forska om detta och värnar om det praktiknära perspektivet? Vi söker inom ramen för RJ:s Flexit-satsning en engagerad forskare som vill bidra till kunskaps-utveckling i nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av ovanstående frågeställningar eller andra frågeställningar som du anser vara viktiga i sammanhanget. Du som söker kan vara disputerad i hälsovetenskap, företagsekonomi, filosofi, sociologi, offentlig förvaltning, pedagogik, arbetsvetenskap, psykologi, statskunskap, socialt arbete eller något annat relevant ämne. Beskriv gärna hur du tänker kring överföring av forsknings¬resultat till konkret praktik.

FoU i Väst bedriver praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete inom välfärdsområdet tillsammans med och på uppdrag av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Hos oss möts forskning och praktik och vi stöttar utvecklingen av en kunskapsbaserad praktik där beslut och insatser baseras på en sammanvägning av forskning, brukarens önskemål och behov samt professionellas kunskap och erfarenhet. Vårt arbete sker i nära samverkan med kommunerna, högskola, universitet och andra samhällsaktörer.

Läs mer på www.grkom.se/fouivast

Kontaktpersoner
Anna Haglund, planeringsledare
telefon: 031 335 51 76
e-post: anna.haglund@goteborgsregionen.se

Margareta Forsberg, FoU-chef
telefon: 031 335 51 33
e-post: margareta.forsberg@goteborgsregionen.se

Skolchefsrollen – forskning om ledarskapsförändringar i skolan
FoU Skola, Kommunförbundet Skåne & Svedala kommun, utbildningsförvaltningen

Den 1 juli 2018 infördes en ny reglering i skollagen som slår fast att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för ut-bildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet (Skollagen 2010:800). Lagen lämnar utrymme för tolkningar av vem eller vilka som kan utses till skolchef samt vilka kom-petenser som krävs för att utföra uppdraget. Möjligheten till skilda tolkningar av lagen speglas inom olika kommuner och fristående skolor i södra Sverige där skolchefsrollen ser olika ut. Kommuner har en eller flera skolchefer som är placerade på olika positioner i organisationen.

Införandet av skolchefer innebär en förändring av skolväsendets organisation genom att ännu en tjänsteperson (förutom rektor) får ett statligt mandat på kommunnivå. Detta kan leda till spänningar i utförande av uppdraget. Genom sin anställning som kommunal tjänsteperson, exempelvis förvaltnings- eller verksamhetschef, ska hen genomföra kommunernas politiska beslut, medan i uppdraget som skolchef ska hen säkerställa att föreskrifter om utbildningen följs.

För att förstå vad den här förändringen innebär för skolan behöver vi öka vår samlade kunskap om vilka konsekvenser införandet av skolchefsrollen i den kommunala verksamheten får i praktiken. Praktiknära forskning om ledarskapsförändringar i skolan kan ge värdefull kunskap som kan bidra till skolors utveckling.

Exempel på relevanta frågor:

 • Vilken betydelse har införandet av skolchefer för skolans ledarskap, utveckling och utbildningens kvalitet?
 • Hur uppfattar skolchefer själva sin roll och betydelse för skolans utveckling?
 • Hur kan skolchefsrollen bäst utformas för att gynna skolans utveckling?
 • Vilka nya maktrelationer inom skolans organisation skapas och hur hanterar huvudmannen dem?
 • Hur påverkar kommunernas behov och förutsättningar skolchefsrollens utformning och uppdrag?

Är du intresserad av dessa frågor är du välkommen att söka en tjänst som Flexit-forskare på samverkansorganisation FoU Skola på Kommunförbundet Skåne. Vi söker en forskare som kan bidra med kunskap kring ledarskap och skolutveckling, och är intresserad av praktiknära forskning och samproduktion av kunskap. Vi vill att du i din ansökan skriver en forsknings-plan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av ovanstående frågeställ-ningar. Alternativt kan du närma dig proble¬met från ett annat perspektiv. Beskriv gärna hur du tänker kring överföring av forskningsresultat till konkret praktik.

Du som söker kan vara disputerad inom exempelvis det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot ledarskap, sociologi, företagsekonomi, kulturgeografi eller statsvetenskap med inriktning mot skola, eller något annat relevant ämne.

Du kommer att ingå i FoU Skola – en regional samverkansorganisation inom Kommunförbun-det Skåne mellan Skånes 33 kommuner jämte Sölvesborgs kommun i Blekinge, universi¬tet/-högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola. Syftet är att utveckla samver-kan inom FoU mellan kommuner och lärosäten, och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund. En styrgrupp bestående av förvaltningschefer från Skånes tre "hörn" (nordväst, sydväst och ost), samt från Malmö stad, beställer uppdrag och beslutar om inriktningen för FoU Skola. FoU Skola leds och samordnas av en vetenskaplig ledare som är placerad vid Kommunförbundet Skåne i Lund.

Det prioriterade arbetsområdet för FOU Skola är tillsvidare Ledarskap på vetenskaplig grund. Inom ramen för detta arbetsområde har FoU Skola etablerat samverkansstrukturer med förvalt¬nings¬chefer och verksamhetschefer i Skåne och Sölvesborg. De flesta av skolcheferna ingår i befintliga strukturer, vilka kommer att anpassas i samband med utveckling av skolchefsrollen.

Du kommer att placeras på Svedala kommun – en av kommunerna som ingår i FoU Skola. Genom att vara på en av kommunerna kommer du på nära håll kunna observera den kommunala verksamheten och skolchefsrollen samtidigt som du har tillgång till alla samverkansstrukturer för skolchefer via FoU Skola.

Läs mer om FoU Skola, Kommunförbundet Skåne: https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/

Läs mer om Svedala kommun och dess utvecklingsarbete i skolan: https://kvutis.se/

Kontaktperson
Elena Zukauskaite, PhD, vetenskaplig ledare FoU Skola, Kommunförbundet Skåne
Telefon: 0728 - 85 48 21
e-post: elena.zukauskaite@kfsk.se

 

Forskning om medieinnovation och demokratiska drivkrafter
Lindholmen Science Park AB

Lindholmen Science Park är ett icke vinstdrivande bolag som erbjuder en utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driver flera av Sveriges främsta forsknings- och innovationsprojekt.

Medier & demokrati är ett av de nationella forsknings- och innovationsprogram som Lindholmen Science Park leder. Tillsammans driver framför allt medieaktörer och universitet experimentella projekt inom medieinnovation och samhällsforskning för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin.

Lindholmen Science Parks senaste etablering är AI Innovation of Sweden, vars uppdrag är att stimulera praktisk tillämpning av articifiell intelligens genom att dela kunskap och data, samt att samlokalisera och samverkansprojekt.

Med Medier & demokrati och AI Innovation of Sweden som plattformar vill vi utveckla kunskap i gränssnittet medieinno¬vation, digitalisering, AI och journalistikens och medieföretagens demokratiska uppdrag och roll. Utmaningen knyter an till såväl mediernas som demokratins utveckling i takt med att articifiell intelligens, digital teknik och digitala beteendemönster påverkar och förändrar nuvarande strukturer och värden.

Exempel på relevanta frågeställningar:

 • Hur upplever journalister, mediechefer och medieägare att demokratiska perspektiv och drivkrafter finns med i dagens utvecklings- och innovationsbehov?
 • Hur närvarande och prioriterade är perspektiven och drivkrafterna i de faktiska utvecklings- och innovationsprocesserna?
 • Hur förhåller sig journalister, redaktionella ledare, mediechefer och medieägare till AI inom journalistiken och i förhållande till publiken?

Har du ett intresse att forska om detta? Vi söker en engagerad forskare som är intresserad av praktiknära forskning och av samproduktion av kunskap. Ansökan ska innehålla forsk-ningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av frågeställningarna. Vi vill samtidigt poängtera att vi öppna för förslag på andra infallsvinklar och relevanta frågeställningar. Beskriv också gärna hur du tänker kring överföring av forskningsresultaten till konkret praktik.

Vi ser framför oss att du är disputerad i medievetenskap, kommunika¬tionsvetenskap, filosofi, företagsekonomi, beteendevetenskap, statsvetenskap, sociologi och socialt arbete, men är även öppna för andra relevanta ämnen.

Tjänsten är placerad vid Lindholmen Science Park AB som har sitt huvudkontor på Lindholmspiren i Göteborg. Du kommer till ett unikt bolag och en utvecklingsmiljö med vittgående kompetens och nätverk och med starkt engagemang i en skala från mindre till världsledande forsknings- och innovationsprojekt. I uppdraget ingår att jobba nära en eller flera mediekoncerner och företag som Medier & demokrati och AI Innovation of Sweden samverkar med, exempelvis Gota Media och Hall Media. Det innebär att praktiskt arbete till en stor del kommer ske på medieföretag.

Läs mer på:
lindholmen.se
medierochdemokrati.lindholmen.se
ai.se

Kontaktperson
Martin Holmberg, programansvarig, Medier & demokrati, Lindholmen Science Park
telefon: 031 764 70 61
e-post: martin.holmberg@lindholmen.se

 

Forskning om idéburen välfärdsproduktion
Rädda Barnen

Rädda Barnen är en 100 år gammal organisation som arbetar för att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Sedan cirka 30 år utförs uppdraget i Sverige främst genom påverkansarbete och opinionsbildning. En demokratiskt uppbyggd medlemsrörelse utgör grunden för det demo¬kra-tiska beslutsfattandet och en tjänstemannaorganisation utvecklar nya verksamheter. Uppdraget handlar om att verka för de mest utsatta barnens behov och rättigheter. Grunden för finansie-ringen utgörs av omfattande insamling av medel från privatpersoner, företagssamarbeten och statliga och multilaterala biståndsmedel för det internationella arbetet.

Rädda Barnen har under tidigare skeden anpassat sin roll efter hur det omgivande samhällets behov sett ut. De senaste decennierna ser vi en förändrad roll för civilsamhället i Sverige och att fler idéburna organisationer och icke-vinstdrivande aktörer vill utveckla olika typer av väl-färds¬verksamhet. När den offentliga välfärden brister, och när det som kallas samhällskon¬trak-tet omförhandlas, vill Rädda Barnen genom att starta och driva idéburna välfärdsverksam-heter stödja de målgrupper av barn som vi bedömer tillhör de som lever i de mest utsatta situationerna.

Att ikläda sig en roll som välfärdsproducent ställer organisationen inför en mängd nya utmaningar. Det finns ett tydligt behov av att bygga upp djupare kunskap för hur förändrings-processerna kan förstås och hanteras, inte minst när det gäller ledarskap och beslutsfattande.

Exempel på relevanta frågeställningar:

 • Vilket ledarskap behövs för att integrera välfärdsproduktion i Rädda Barnens nuvarande uppbyggnad och samtidigt behålla ett folkrörelseperspektiv? Användandet av affärslogik när organisationen blir en välfärdsaktör ska samspela med den föreningslogik som kommer ur Rädda Barnens medlemsorganisation. Hur ska en ideell styrelse bedöma risker och göra prioriteringar i en högt specialiserad och professionell verksamhet?
 • Vilka nya maktrelationer uppstår mellan organisationens olika delar när Rädda Barnen ikläder sig en ny roll som välfärdsproducent? Rädda Barnen styrelse, vald inom en demokratisk folkrörelse, ska fatta strategiska beslut som innefattar ansvarsområden som hos många andra aktörer åligger en bolagsstyrelse. Hur bör beslutsfattandet organiseras för att medge att den förtroendevalda styrelsen har tillräcklig insyn i, kontroll av, och uppföljning av de delar av verksamheten som sker till exempel i bolagsform eller i andra former som ligger vid sidan av den ideella föreningen?
 • Hur kommunicerar organisationen sitt uppdrag? Såväl intern som extern kommunikation behöver uttrycka organisationens grundläggande identitet som aktör för barns rättigheter. Med vilken logik och med vilka begrepp beskrivs välfärdsverksamheterna? Affärslogik och att agera på en marknad föranleder användning av marknads-/företagsekonomiska begrepp. Rädda Barnen uttrycker sin medlemsstyrda verksamhet med civilsamhällesbegrepp.
 • Hur utkrävs ansvar för den professionella verksamheten av de demokratiskt valda vid riksstyrelse och riksmöte? Vilken insyn och påverkan ges medlemmarna i verksamhet som styrs av anställda och som i vissa fall utförs i andra associationsformer än i den ideella föreningen?

Har du ett intresse att forska om detta? Inom ramen för RJ:s Flexit-satsning söker vi en engagerad forskare som är intresserad av praktiknära forskning och att i samverkan med Rädda Barnen vill utveckla kunskap inom det beskrivna området. Ansökan ska innehålla forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av frågeställ-ningarna. Men du kan också välja att närma dig frågeställningarna ur ett annat perspektiv. Beskriv gärna hur du tänker kring överföring av forskningsresultaten till konkret praktik.

Vi ser framför oss att du är disputerad i beteendevetenskap, företagsekonomi, socialt arbete eller forskar om civilsamhällesutveckling, kommunikationsvetenskap eller innovation, men är även öppna för andra relevanta ämnen.

Forskningen ska genomföras inom Sverigeprogrammet inom Rädda Barnen. Tjänsten kan förläggas till antingen Stockholm eller Malmö.

Läs mer på: www.raddabarnen.se

Kontaktperson
Göran Holmström, projektledare idéburen välfärd, Sverigeprogrammet
telefon: 0733 553504
e-post: goran.holmstrom@rb.se

 

Utformning av Flexit-anställningarna

Anställningarna är på maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom organisationen, och därefter vid en akademisk institution. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen. Organisationen står för lön för resterande del av anställningen, kostnader för arbetsrum, kontorsinfrastruktur och övriga förmåner vid arbetsplatsen. Under de två första åren är organisationen arbetsgivare och utser en kontaktperson för forskaren. Forskaren sitter på organisationen som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter och kunskapsutbyte med universitetsvärlden.

Under projektets tredje år anställs forskaren vid en akademisk institution och fortsätter sin forskning inom Flexit-projektet och bibehåller kontakterna med organisationen. Under det tredje året, då forskaren sitter på sin akademiska institution, utgår RJ:s bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.

Vem får söka?

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne senast vid tidpunkten för sista ansökningsdag. Den sökande bör ha ett genuint intresse för praktiknära forskning och för samproduktion av kunskap samt god social förmåga och goda nätverk både inom och utanför forskarvärlden.

Ansökan

Forskare måste skicka in ett prefektintyg från en akademisk institution för att ansökan ska bli behandlad. Intyget ska ha prefekts eller motsvarandes underskrift och ska vara RJ tillhanda senast vid deadline, det vill säga klockan 16.00 den 18 juni 2019. Intyget ska även infogas i ansökan och läggs in efter ansökningsbrev och cv under rubriken Publikationer.

Prefektintyget (i Word-format) bör även innehålla information om vad som ingår i affilieringen under Flexit-projektets två första år (bidrag för administrativa kostnader för affiliering under projektets två första år utgår med max 30 000 kronor per år). Här ska bibliotekstjänster, kopieringmöjligheter och viss administrativt stöd ingå. I intyget garanteras även att institutionen har för avsikt att anställa forskaren under projektets tredje år.

Urvalsprocess

Efter en sakkunniggranskning som organiseras av RJ genomförs intervjuer under september 2019. Kontaktpersonerna på organisationerna kallar till intervjuerna, eventuell reseersättning står RJ för. Anställningarna tillträds mellan 1 januari och 30 juni 2020.

Ansökningssystemet är öppet från och med 3 maj 2019.
Ansökan ska vara RJ tillhanda senast klockan 16.00 den 18 juni 2019.

Ansökan görs via rj.se, läs anvisningar för ansökan på "Gör en ansökan" till höger.

 • Ange organisation som anställningen avser i titeln och i ansökningsbrevet. Under rubriken Publikationer lägger du in ett prefektintyg, ett cv (med meriter inklusive en beskrivning av anknytning till svenskt lärosäte), namn på referenspersoner och en kort lista med publikationer. Under Anslagsförvaltare anger du institutionens lärosäte. Ange lärosätets LKP. Den lön du anger i ansökan ska baseras på nuvarande lön, som även gäller under projektet (inklusive sedvanlig lönerevidering). Samma sak gäller budgetposten Drift. Den drift som anges i ansökan ska specificeras och motiveras under Budgetkommentar och är (om den godkänns) den som gäller för projektet.
 • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett internationaliseringsbidrag. Bidraget kan användas för forskningsvistelser utomlands, inbjudan av utländska forskarkolleger, nationella och internationella konferensresor och språkgranskning av manus på främmande språk. Ta därför inte upp dessa kostnader i din ansökan.
 • RJ beviljar även ett bidrag till publicering med open access. Inte heller dessa kostnader ska tas upp i ansökan
 • Ansökan ska förutom personligt brev, prefektintyg (i Word-format) och cv innehålla titlar och sammanfattningar på svenska och engelska samt en forskningsplan med uppgifter om den forskning den sökande vill bedriva med utgångspunkt i det forskningsområde som organisationen angivit (under rubriken Projektbeskrivning). Forskningsplanen ska innehålla syfte, upplägg, teori och metod, genomförande samt bidrag till den internationella forskningsfronten. Det ska dessutom framgå på vilket sätt forskaren planerar att stärka banden och underlätta kunskapsutbyte mellan universitetsvärlden och organisationen. Forskningsplanen får innehålla max 20 000 tecken inklusive blanksteg.

Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som har fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Vid frågor om anställningarna kontakta Torbjörn Eng, torbjorn.eng@rj.se, 08-50 62 64 22 men även respektive företag/organisation och deras kontaktperson.