Kommunikations-projekt 2017

2017-05-16

Sista ansökningsdatum

2017-09-21 16:00

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) kommunikationsprojekt ger forskare möjligheten att sprida forskning och öka sin samverkan med det omgivande samhället. Satsningen är en försöksverksamhet.

I syfte att öka forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ härmed 4 miljoner kronor. Utlysningen är den andra omgången av en försöksverksamhet som löper under 2016–2018. Anslagen ska gå till projekt med avsikten att förstärka och förnya forskningskommunikation och samverkan i de ämnesområden RJ stöder (humaniora och samhällsvetenskap).

Målet med denna satsning är att effektivare än hittills möta forskarnas egen initiativförmåga och intresse för samverkan och forskningskommunikation. Det kan till exempel handla om föreläsningsserier, populariseringar, filmer, poddar, utställningar, bloggar eller samverkan i form av riktade rådgivningsinsatser till beslutsfattare eller projekt tillsammans med praktiker och/eller avnämare av forskningens resultat.

Sista ansökningsdag är 21 september 2017, kl. 16:00.

Beslut fattas av styrelsens arbetsutskott. Inga motiveringar till besluten ges. Beviljade anslag utbetalas mot rekvisition.

Under 2018 kommer ytterligare en utlysning att genomföras. Inriktningen på den kan komma att påverkas av erfarenheterna från denna utlysning.

Anvisningar

 • Bidragens storlek kan beroende på projektets natur variera mellan 50 000 och 500 000 kronor.
 • Anslagen är engångsanslag och kan inte förlängas utöver den tid som ansökan gäller.
 • Ansökan ska innefatta samtliga kostnader för projektets genomförande. Sökta medel till lönekostnader ska rymmas inom den ovan nämnda budgetramen.  
 • Redogör för om det är fråga om en delfinansiering, samt om medel söks från annat håll. Om sådana medel inkommer före RJ:s tillkännagivande ska RJ underrättas.
 • Inga bidrag beviljas till indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • Om icke-disputerade söker projektmedel ska forskare med doktorsexamen och/eller ett vetenskapligt råd knytas till projektet.
 • Ingen deltagare behöver ha slutredovisat tidigare projekt hos RJ.
 • Ansökan kan kombineras med såväl andra anslag hos RJ som hos andra finansiärer.
 • Vetenskapliga seminarier faller utanför ramen, liksom produktionen av böcker.
 • Om projektet genererar ekonomiskt överskott inom 5 år ska delar av eller hela anslaget återbetalas till RJ.
 • Ansökningar görs via RJ:s webbaserade ansökningssystem, och projektledaren ska ange sitt Orcid, det vill säga ett internationellt identifieringsnummer för forskare (http://orcid.org/).

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande delar:

 • Anslagsförvaltare
 • Titel på projektet på svenska och engelska.
 • Sammanfattning, maximalt 1500 tecken inkl. blanksteg, på svenska och engelska, som kommer att publiceras på RJ:s webbplats om ansökan beviljas. Här ska syftet med projektet klargöras.
 • Budget:
  • Namnge all personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
  • Löner, LKP, drift samt arbetstid för all personal ska specificeras och motiveras i projektbeskrivningen.
  • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
  • Redovisa även arbetstid för eventuell övrig personal, såsom assistenter och teknisk personal, men namnge dem inte. Kostnaden ska anges under Drift.
  • Redogör för om det är fråga om en delfinansiering, samt för om det söks medel från annat håll under fliken Budgetkommentar.
  • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för all personal ska specificeras och motiveras i under fliken Budgetkommentar.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer inte att beviljas.

 • Projektbeskrivning maximalt 19 200 tecken inkl. blanksteg, som klargör:
  • temat för projektet
  • syfte samt varför projektet är angeläget
  • om projektet ingår i ett större sammanhang, eller om det är ett samarbete med organ utanför lärosätet
  • val av målgrupp(er) och spridningskanal, samt motiv till valet
  • projektplan – där tidpunkt för start anges för såväl förberedelser om för själva projektet
  • genomförandet
  • resursbehov – ange om det finns fler finansiärer, samt var ytterst noggrann med vilka kostnader anslaget ska täcka
  • vilken forskning samt vilka forskare (ev. vetenskapligt råd) och/eller annan personal som ingår samt relevanta kompetenser och meriter för dem
  • hur den sökande avser utvärdera projektet.

Resultaten av de beviljade projekten ska om det är relevant publiceras med Open Access.

Bedömningskriterier

Till grund för bedömningen ligger ansökans originalitet, dess angelägenhet och relevans i förhållande till angivna syften och målgrupper samt dess genomförbarhet.

Slutredovisning

Samtliga beviljade projekt ska skicka in en slutredovisning till RJ när projektet är klart, när anges i kontraktet. I slutredovisningen ska projektledaren redogöra för insatsens genomförande och vunna erfarenheter. Slutredovisningen kommer att publiceras på RJ:s webbplats.