Kommunikationsprojekt 2018

2018-08-15

Sista ansökningsdatum

2018-09-19 16:00

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) kommunikationsprojekt ger forskare möjligheten att sprida forskning och stärka samverkan med det omgivande samhället. Satsningen är en försöksverksamhet och detta är sista omgången.

I syfte att öka forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ härmed 4 miljoner kronor. Anslagen ska gå till projekt med avsikten att förstärka och förnya vetenskaplig kommunikation, forskningsnära gestaltning och samverkan i de ämnesområden RJ stöder (humaniora och samhällsvetenskap).

Målet med satsningen är att effektivare än hittills möta forskarnas egen initiativförmåga och intresse för samverkan och vetenskaplig kommunikation. Det kan handla om föreläsningsserier, filmer, teater, dialoger, digitala installationer, utställningar, experimentella webbprojekt eller samverkan i form av riktade rådgivningsinsatser till beslutsfattare, projekt tillsammans med praktiker och/eller avnämare av forskningens resultat, eller andra aktiviteter som gynnar interaktionen mellan forskare och samhället.

Sista ansökningsdag är 19 september 2017, kl. 16:00.

Beslut fattas av styrelsens arbetsutskott. Inga motiveringar till besluten ges. Beviljade anslag utbetalas mot rekvisition.

Anvisningar

 • Bidragens storlek kan beroende på projektets natur variera mellan 50 000 och 500 000 kronor.
 • Anslagen är engångsanslag och kan inte förlängas utöver den tid som ansökan gäller.
 • Ansökan ska innefatta samtliga kostnader för projektets genomförande, även lönemedel.  
 • Redogör för om det är fråga om en delfinansiering, samt om medel söks från annat håll. Om sådana medel inkommer före RJ:s beslut ska RJ underrättas.
 • Inga bidrag beviljas till indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • Om icke-disputerade söker projektmedel ska forskare med doktorsexamen och/eller ett vetenskapligt råd knytas till projektet.
 • Ingen deltagare behöver ha slutredovisat tidigare projekt hos RJ.
 • Ansökan kan kombineras med såväl andra anslag hos RJ som anslag hos andra finansiärer.
 • Vetenskapliga seminarier faller utanför ramen, liksom produktion av böcker.
 • Om projektet genererar ekonomiskt överskott inom 5 år ska delar av eller hela anslaget återbetalas till RJ.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande delar:

 • Anslagsförvaltare
 • Titel på projektet på svenska och engelska.
 • Sammanfattning, maximalt 1500 tecken inkl. blanksteg, på svenska och engelska, som kommer att publiceras på RJ:s webbplats om ansökan beviljas. Här ska syftet med projektet klargöras.
 • Budget:
  • Namnge all personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
  • Löner, LKP, drift samt arbetstid för all personal ska specificeras och motiveras i projektbeskrivningen.
  • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
  • Redovisa även arbetstid för eventuell övrig personal, såsom assistenter och teknisk personal, men namnge dem inte. Kostnaden ska anges under Drift.
  • Redogör för om det är fråga om en delfinansiering, samt för om det söks medel från annat håll under fliken Budgetkommentar.
  • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för all personal ska specificeras och motiveras i under fliken Budgetkommentar, var ytterst noggrann med vilka kostnader anslaget ska täcka och vem som gör vad.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer inte att beviljas.

 • Projektbeskrivning maximalt 20 000 tecken inkl. blanksteg, som klargör:
  • temat för projektet
  • syfte samt varför projektet är angeläget
  • om projektet ingår i ett större sammanhang, eller om det är ett samarbete med organ utanför lärosätet
  • val av målgrupp(er) och spridningskanal, samt motiv till valet
  • projektplan – där tidpunkt anges för såväl förberedelser om för själva projektet
  • genomförandet
  • vilken forskning samt vilka forskare (ev. vetenskapligt råd) och/eller annan personal som ingår samt relevanta kompetenser och meriter för dem
  • hur den sökande avser utvärdera projektet.

Resultaten av de beviljade projekten ska om det är relevant publiceras med Open Access.

Bedömningskriterier

Till grund för bedömningen ligger ansökans originalitet, dess angelägenhet och relevans i förhållande till angivna syften och målgrupper samt dess genomförbarhet.

Slutredovisning

Samtliga beviljade projekt ska skicka in en slutredovisning till RJ när projektet är klart, när anges i kontraktet. I slutredovisningen ska projektledaren redogöra för insatsens genomförande och vunna erfarenheter. Slutredovisningen kommer att publiceras på RJ:s webbplats.