RJ Forskningsinitiering 2021

2020-12-01

RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Stödformen syftar till att underlätta inledande vetenskapliga processer och bidra till arbetet med att definiera och avgränsa olika vetenskapliga frågeställningar för kommande forskning. Den fokuserar därigenom på den fas av forskningsprocessen där forskningsidéer diskuteras och som föregriper forskningen.

RJ Forskningsinitiering avser därför stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att via vetenskapliga möten skapa nya forskarnätverk. 

Anslagen kan vara av skiftande storlek men har alltid som mål att initiera ny forskning genom att stimulera och främja kontaktytorna i forskarsamhället.

Beredningsprocess

Bedömningskriterier:

  • relevans
  • genomförbarhet
  • ändamål.

RJ prioriterar ansökningar med internationellt inslag.

Beslut om anslag fattas av RJ:s arbetsutskott 6–8 gånger om året - det finns därför inga på förhand fastställda beslutsdatum att förhålla sig till. Inga formella motiveringar ges till besluten.

Ansökan och budget

Anslag till RJ Forskningsinitiering kan sökas när som helst under året. Dock måste de aktiviteter som medel söks för planeras med god framförhållning i relation till vad som ska ske. RJ beviljar aldrig medel till möten som redan ägt rum. 

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara aktivitetens relevans, dess syfte samt hur den ska genomföras.

Projektbeskrivningen får omfatta upp till 12 000 tecken inklusive blanksteg och ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla uppgifter om:

  • det vetenskapliga syftet med mötet
  • relevant forskning
  • program med uppgift om när mötet äger rum samt namngivna talare.

Budgeten ska specificera och motivera alla kostnader. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. Indirekta kostnader, lönemedel, arvoden, oförutsedda utgifter eller kostnader i samband med publikationer beviljas inte.

Kostnader för resor, kost och logi ska vara förenliga med anslagsförvaltarens regler för resor och representation. 

Minsta sökta belopp är 50 000 kronor.