Bedömningskriterier och beredningsprocess

2022-05-16

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten, genomförbarhet och relevans.

RJ prioriterar ansökningar med internationellt deltagande.

Beslut om bidrag fattas av RJ:s arbetsutskott cirka 6 gånger om året. Beslutsdatumen är inte fastställda på förhand. Ingen motivering till besluten ges.