RJ Forskningsinitiering 2022

2022-05-16

RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sammanfattning

 • Område: humaniora och samhällsvetenskap
 • Söks av: enskild forskare med svensk anknytning
 • Ansökningsbelopp: minst 50 000 kronor
 • Ansökningsperiod: fortlöpande
 • Beslut fattas: fortlöpande cirka 6 gånger om året.

Inriktning

Med RJ Forskningsinitiering avses stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att genom dessa skapa nya forskarnätverk. 

Stödformen syftar till att underlätta inledande vetenskapliga processer och bidra till arbetet med att definiera, avgränsa och utveckla olika vetenskapliga frågeställningar för kommande forskning. Den fokuserar därigenom på den fas av forskningsprocessen som föregriper forskningen. RJ prioriterar ansökningar med internationellt deltagande.

Villkor

 • Medel kan inte sökas för ett möte som har ägt rum.
 • Ansökan måste inkomma till RJ minst fyranader före det planerade mötet. 
 • Ansökningar under 50 000 kronor beaktas inte.
 • Mötet behöver inte äga rum i Sverige men måste involvera forskare vid svenska lärosäten.
 • Lönemedel beviljas inte.

Ansökan

Ansökan görs i RJ:s ansökningssystem. Orientera dig i ansökningsformuläret samtidigt som du läser nedanstående instruktioner. Ansökan ska innehålla följande delar:

Sammanfattning

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara aktivitetens relevans, dess syfte samt hur den ska genomföras.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska eller engelska och får omfatta max 12 000 tecken inklusive blanksteg och ska redovisa och innehålla:

 • mötets syfte och vetenskapliga relevans
 • ett genomarbetat program med:
  • tidpunkt 
  • plats för mötet
  • namngivna talare/deltagare. 

Budget

 • Endast driftkostnader ska tas upp.
 • Kostnader för resor, kost och logi ska vara förenliga med bidragsförvaltarens regler för resor och representation.
 • Indirekta kostnader, lönemedel, arvoden, oförutsedda utgifter eller kostnader i samband med publikationer beviljas inte. 

Budgetspecifikation

Budgetspecifikation ska skrivas på svenska eller engelska. Samtliga kostnader som tas upp i budgeten ska specificeras och motiveras separat. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Bedömningskriterier och beredningsprocess

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten, genomförbarhet och relevans. RJ prioriterar ansökningar med internationellt deltagande. Beslut om bidraganslag fattas av RJ:s arbetsutskott cirka 6 gånger om året. Beslutsdatumen är inte fastställda på förhand. Ingen motivering till besluten ges.