RJ Infrastruktur för forskning 2021

2020-12-01

Sista ansökningsdatum

2021-01-27 15:00

Planerat beslutsdatum

2021-10-28 00:00

Med RJ Infrastruktur för forskning avses sådana insatser som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Anslag beviljas för forskningsförberedande åtgärder som exempelvis:

 • skapande av plattformar där samarbete mellan forskarsamhället och andra institutioner utvecklas.
 • tillgängliggörande av betydelsefulla samlingar vid arkiv och bibliotek.
 • upprättande av databaser.

Villkor

 • Varje projektledare får endast skicka in en ansökan om RJ Infrastruktur för forskning.
 • Anslagstiden ska vara 1-4 år.
 • För att söka måste det finnas en anknytning till Sverige. Det innebär att det är ett nödvändigt villkor att forskare verksamma i Sverige (med formell anknytning till ett svenskt lärosäte) deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet aktivt är involverad.
 • Medverkan av utländska forskare baserade i utlandet är tillåtet.
 • Anslagsförvaltaren förväntas bidra till finansiering av infrastrukturen.
 • Sökande måste redovisa tillstånd och eventuella avtal som är nödvändiga för genomförandet.
 • Vid ansökningstillfället ska den sökande ha en datahanteringsplan som bifogas ansökan.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för projektdeltagare verksamma utomlands.
 • Infrastrukturen ska vara öppet tillgänglig för användare. Forskningsdata och mjukvara som tas fram vid infrastrukturen ska göras öppet tillgängliga så snart det är möjligt.
 • Projektledaren ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Bedömningskriterier

RJ uppmuntrar till nytänkande och originalitet inom RJ Infrastrukturer för forskning. De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är ansökans vetenskapliga kvalitet inklusive projektets utformning och genomförbarhet, forskningens behov och datahanteringsplanen.

Beredningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två steg. Ansökningarna bedöms och prioriteras i en beredningsgrupp. De projekt som väljs ut för fortsatt beredning skickar in en utvecklad ansökan som sedan granskas av externa sakkunniga från Sverige eller utlandet, vars utlåtanden tas med i beredningsgruppernas bedömning i andra omgången.

Stiftelsens styrelse fattar det formella beslutet. Skriftliga utlåtanden från de externa sakkunniga skickas till alla som har gått vidare till andra omgången efter beslutssammanträdet i oktober.

Ansökan i första omgången

Redan i första ansökningsomgången ska projektledaren informera prefekt eller motsvarande om att medel söks hos RJ. I ansökan ska det framgå om infrastrukturprojektets verksamhet ligger inom en statlig myndighets eget ansvarsområde.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför projektet är viktigt, dess syfte samt hur det ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen får omfatta max 19 200 tecken inklusive blanksteg, ska skrivas på engelska och ska redovisa:

 • syfte
 • metod
 • projektplanen och motiveringar till projekttiden.
 • relationen till befintliga infrastrukturer, om sådana existerar, samt samordningen av dessa.
 • det infrastrukturella behovet ur forskarsamhällets perspektiv. Inkludera även en lista på användargrupper (befintliga och kommande).
 • projektdeltagarnas relevanta kompetenser och meriter.
 • nuvarande anställningsförhållanden för samtliga projektdeltagare.
 • överenskommelser och samverkan med berörda parter.
 • Inkludera en tidsplan för infrastrukturens verksamhet inklusive förberedelser, konstruktion, installation, utveckling, drift och avveckling samt tydliggör ansvarsfördelningen för dessa olika moment.

Budget

 • Namnge alla projektdeltagare. Lista dem med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
 • Ange 0 kronor i månadslön för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell övrig personal, såsom assistenter och teknisk personal, men namnge dem inte. Kostnaden ska anges under Drift.
 • Resursbehov (löner och drift) ska specificeras och motiveras.
 • Eventuell medfinansiering från anslagsförvaltaren.
 • Inga indirekta kostnader ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.

Under Budgetspecifikationer ska samtliga kostnader specificeras. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Datahanteringsplan

Till ansökan i både första och andra omgången av ansökan till stödformen RJ Infrastruktur för forskning ska du bifoga en datahanteringsplan. Använd dig av den nationella mall för datahanteringsplan som Vetenskapsrådet tagit fram (eller motsvarande). Datahanteringsplanen ska skrivas på engelska.

Ansökan i andra omgången

Andra omgångens ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande, och försättssidorna med budgeten och signaturer skickas med post eller e-post till RJ senast en vecka efter deadline. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Projektbeskrivningen i andra omgången får omfatta max 64 000 tecken inklusive blanksteg och ska skrivas på engelska, samt innehålla samma punkter som i första omgången, men vara mer detaljerad och dessutom innefatta redovisning av eventuella internationella samarbeten.

Även i andra omgången ska du bifoga en datahanteringsplan (på engelska). Vid behov kan datahanteringsplanen uppdateras till andra omgången.

RJ tillåter endast smärre korrigeringar av budgeten mellan första och andra ansökningsomgången. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning bidrag kan ges.