RJ Program 2021

2020-12-01

Sista ansökningsdatum

2021-01-27 15:00

Planerat beslutsdatum

2021-10-28 00:00

Med RJ Program avses en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift inom samhällsvetenskap och humaniora som en grupp kvalificerade forskare med anknytning till Sverige utför under en längre tid.

Det innebär att det är ett nödvändigt villkor att forskare verksamma i Sverige deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet är aktivt involverad. Detta innebär samtidigt att RJ tillåter medverkan av utländska forskare baserade i utlandet. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsuppgift.

Programmen förutsätter en mycket kvalificerad forskningsmiljö eller forskarnätverk med hög kompetens hos forskarna och forskningsledaren. En sådan forskargrupp utmärks av att vara väl förankrad i det internationella forskarsamhället och genom att lämna betydande bidrag till nationell och internationell forskning.

Den genomsnittliga storleken på tidigare beviljade programanslag är cirka 35 miljoner kronor, inklusive LKP och indirekta kostnader. RJ budgeterar årligen för upp till tre RJ Program.

Villkor

 • Varje forskningsledare (sökande) får endast skicka in en ansökan om RJ Program.
 • Programtiden ska vara 6–8 år.
 • Programarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år.
 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället (doktorander kan delta i programmet men kan avlönas först efter doktorsexamen).
 • Forskningsledaren (sökanden) ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare forskningsanslag beviljade av RJ.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare, verksamma i Sverige eller utomlands, samt forskningsvistelser utomlands.
 • Begränsat utrymme kan också budgeteras för rekryteringar av ännu inte identifierade projektdeltagare som planeras vara verksamma i programmet.
 • Sökanden ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Bedömningskriterier

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten i forskningsinnehållet, forskningens internationella standard, forskargruppens kompetens för uppgiften samt programmets genomförbarhet.

Beredningsprocess

Ansökningarna bedöms i en särskild programgrupp med bred ämnesmässig sammansättning bestående av forskare från andra länder än Sverige. Beredningen sker i två steg. Vid det första bedömningstillfället tas ett antal ansökningar ut till fortsatt beredning. De ansökningar som förs vidare granskas vid andra bedömningstillfället även av internationella sakkunniga och genom intervjuer av forskargrupperna. Stiftelsens styrelse fattar det formella beslutet om forskningsanslag.

Ansökan

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av den sökande och prefekt eller motsvarande, och försättssidorna med budgeten och signaturer skickas med e-post eller vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Programbeskrivningen får omfatta max 80 000 tecken inklusive blanksteg, ska skrivas på engelska och redovisa:

 • forskningsfrågan
 • syftet
 • teorier och metoder
 • programplan med delprojekt och en redogörelse för programmets genomförande
 • plan för hur programmet ska koordineras och hållas samman
 • bidrag till den internationella forskningsfronten
 • forskarnas funktion i programmet
 • forskningsledarens och forskargruppens för forskningsuppgiften relevanta kompetens och meriter
 • nuvarande anställningsförhållanden för samtliga forskare
 • plan för hur information om programmet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt. Läs mer om RJ:s riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig produktion.

Budget

 • Namnge all forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom programmet. Lönekostnader för ej namngivna forskare ska i förekommande fall tas upp under Drift och inkludera LKP.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal som Drift, men namnge dem inte.
 • Ange 0 kronor i månadslön för projektdeltagare som inte avlönas inom programmet.
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras.
 • Kostnader för resultatspridning, inklusive kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd.
 • Inga indirekta kostnader ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.

Under Budgetspecifikationer ska samtliga kostnader specificeras. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.