Ansökan och budget

2021-11-22

Ansökan görs i ett steg i RJ:s ansökningssystem. Orientera dig i ansökningsformuläret samtidigt som du läser nedanstående instruktioner.

Ansökan ska innehålla följande delar:

Sammanfattning

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Programbeskrivning

Programbeskrivningen ska skrivas på engelska, får omfatta max
80 000 tecken inklusive blanksteg och redovisa:

 • forskningsfråga
 • syfte
 • teori och metod
 • programplan med delprojekt och en redogörelse för programmets genomförande
 • plan för hur programmet ska koordineras och hållas samman
 • bidrag till den internationella forskningsfronten
 • forskarnas funktion i programmet
 • forskningsledarens och forskarnas relevanta kompetens och meriter
 • nuvarande anställningsförhållanden för samtliga forskare
 • plan för hur information om programmet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.

Läs mer om RJ:s riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig produktion.

Budget

 • Namnge forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom programmet.
 • Lönekostnader för ej namngivna forskare ska i förekommande fall tas upp under Drift och inkludera LKP.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal som Drift och inkludera LKP. Namnge dem inte.
 • Ange 0 kronor i månadslön för projektdeltagare som inte avlönas inom programmet.
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras.
 • Ange kostnader för resultatspridning, inklusive kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd.
 • Inga indirekta kostnader eller universitetsgemensamma avgifter (exempelvis it, lokaler och administration) ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat program adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.

Budgetspecifikation

Budgetspecifikation ska skrivas på svenska eller engelska. Samtliga kostnader som tas upp i budgeten ska specificeras och motiveras separat. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av forskningsledaren och prefekt eller motsvarande. Försättssidorna med budgeten och signaturer skickas med vanlig post till RJ, eller med e-post till ansvarig forskningssekreterare, senast en vecka efter deadline. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.