RJ Program 2022

2021-11-22

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år programstöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sammanfattning

 • Område: humaniora och samhällsvetenskap
 • Söks av: större forskargrupper med svensk anknytning
 • Beviljas för: sex till åtta år
 • Ansökningsbelopp: Den genomsnittliga storleken på tidigare beviljade program är cirka 35 miljoner kronor, inklusive LKP och indirekta kostnader.
 • Ansökningssystemet öppnar: 11 januari 2022 kl. 09.00
 • Ansökningssystemet stänger: 1 februari 2022 kl. 15.00
 • Beslut första omgången: v. 17
 • Beslut andra omgången: 27 oktober 2022
 • Program startar: 2023

Inriktning

Med RJ Program avses en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift inom samhällsvetenskap och humaniora som en större grupp forskare med anknytning till Sverige utför under en längre tid.

Programmen förutsätter en mycket kvalificerad forskningsmiljö eller forskarnätverk med hög kompetens hos forskarna och forskningsledaren. En sådan forskargrupp utmärks av att vara väl förankrad i det internationella forskarsamhället och genom att lämna betydande bidrag till nationell och internationell forskning.

Villkor

 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället (doktorander kan delta i programmet men kan avlönas först efter doktorsexamen).
 • Forskningsledaren ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare forskningsanslag beviljade av RJ.
 • Forskningsledaren får endast skicka in en ansökan om RJ Program.
 • Svensk anknytning krävs. Med detta menas att forskare verksamma i Sverige (med formell anknytning till ett svenskt lärosäte) deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet är aktivt involverad.
 • Begränsat utrymme kan också budgeteras för rekryteringar av ännu inte identifierade projektdeltagare som planeras vara verksamma i programmet. Då ska också särskilt beskrivas varför denna kompetens inte kan identifieras i utgångsläget.
 • Det är tillåtet att inkludera kostnader för forskare verksamma utomlands.
 • Programtiden ska vara 6–8 år.
 • Programarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år.
 • Sökanden ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, och att en etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Ansökan

Ansökan görs i ett steg i RJ:s ansökningssystem. Orientera dig i ansökningsformuläret samtidigt som du läser nedanstående instruktioner. Ansökan ska innehålla följande delar:

Sammanfattning

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Programbeskrivning

Programbeskrivningen ska skrivas på engelska,
får omfatta max 80 000 tecken inklusive blanksteg och redovisa:

 • forskningsfråga
 • syfte
 • teori och metod
 • programplan med delprojekt och en redogörelse för programmets genomförande
 • plan för hur programmet ska koordineras och hållas samman
 • bidrag till den internationella forskningsfronten
 • forskarnas funktion i programmet
 • forskningsledarens och forskarnas relevanta kompetens och meriter
 • nuvarande anställningsförhållanden för samtliga forskare
 • plan för hur information om programmet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt. Läs mer om RJ:s riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig produktion

Budget

 • Namnge forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom programmet.
 • Lönekostnader för ej namngivna forskare ska i förekommande fall tas upp under Drift och inkludera LKP.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal som Drift och inkludera LKP. Namnge dem inte.
 • Ange 0 kronor i månadslön för projektdeltagare som inte avlönas inom programmet.
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras.
 • Ange kostnader för resultatspridning, inklusive kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd.
 • Inga indirekta kostnader eller universitetsgemensamma avgifter (exempelvis it, lokaler och administration) ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat program adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.

Budgetspecifikation

Budgetspecifikation ska skrivas på svenska eller engelska. Samtliga kostnader som tas upp i budgeten ska specificeras och motiveras separat. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av forskningsledaren och prefekt eller motsvarande. Försättssidorna med budgeten och signaturer skickas med vanlig post till RJ, eller med e-post till ansvarig forskningssekreterare, senast en vecka efter deadline. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Bedömningskriterier och beredningsprocess

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten, forskningens internationella standard, forskargruppens kompetens för uppgiften samt programmets genomförbarhet.

Ansökningarna bedöms och prioriteras i en särskild beredningsgrupp med bred ämnesmässig sammansättning bestående av forskare från andra länder än Sverige. Beredningen sker i två steg. Vid det första bedömningstillfället tas ett antal ansökningar ut till fortsatt beredning. De ansökningar som förs vidare granskas vid andra bedömningstillfället även av internationella sakkunniga och genom intervjuer av forskargrupperna. Formellt beslut fattas av RJ:s styrelse. Ingen motivering till beslutet ges, men de externa sakkunnigas skriftliga utlåtanden skickas till alla som har gått vidare till andra bedömningstillfället.