Villkor

2021-11-22
  • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället (doktorander kan delta i programmet men kan avlönas först efter doktorsexamen).
  • Forskningsledaren ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare forskningsanslag beviljade av RJ.
  • Forskningsledaren får endast skicka in en ansökan om RJ Program.
  • Svensk anknytning krävs. Med detta menas att forskare verksamma i Sverige (med formell anknytning till ett svenskt lärosäte) deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet är aktivt involverad.
  • Begränsat utrymme kan också budgeteras för rekryteringar av ännu inte identifierade projektdeltagare som planeras vara verksamma i programmet. Då ska också särskilt beskrivas varför denna kompetens inte kan identifieras i utgångsläget.
  • Det är tillåtet att inkludera kostnader för forskare verksamma utomlands.
  • Programtiden ska vara 6–8 år.
  • Programarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år.
  • Sökanden ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, och att en etisk prövning genomförs i de fall det krävs.