RJ Projekt 2021

2020-12-01

Sista ansökningsdatum

2021-01-27 15:00

Planerat beslutsdatum

2021-10-28 00:00

Med RJ Projekt avses väl definierade forskningsuppgifter inom samhällsvetenskap och humaniora som utförs av såväl enskilda forskare som av mindre forskargrupper med anknytning till Sverige.

Det innebär att det är ett nödvändigt villkor att forskare verksamma i Sverige (med formell anknytning till ett svenskt lärosäte) deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet aktivt är involverad. Detta innebär samtidigt att RJ tillåter medverkan av utländska forskare baserade i utlandet. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsfråga. RJ Projekt beviljas för maximalt tre år.

Villkor

 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.
 • Samtliga sökande ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare, av RJ beviljade, forskningsanslag.
 • Det är endast möjligt att medverka i en projektansökan som projektledare eller projektdeltagare.
 • Projektarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år.
 • Projektarbetstiden för projektledaren ska uppgå till minst 20 procent för varje budgetår.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands, samt forskningsvistelser utomlands.
 • Projektledaren ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.
 • Eftersom RJ fullfinansierar beviljade projekt godkänner vi i normalfallet inte samfinansiering av RJ Projekt med annan extern finansiär. Normalt sett kan heller inte påbörjade projekt erhålla del- eller helfinansiering av RJ. Den sökande är skyldig att redovisa varje befintligt, pågående forskningsanslag, likväl som anslag som erhålls parallellt med ett projektanslag från RJ.
 • De projektledare eller projektdeltagare som fått avslag i första omgången två år i rad kan inte söka RJ Projekt året därpå.

Bedömningskriterier

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten i forskningsinnehållet och projektets genomförbarhet.

Beredningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två steg. Projekt bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s mångvetenskapliga beredningsgrupper som består av svenska och internationella forskare samt några av styrelsens riksdagsledamöter. De projekt som väljs ut för fortsatt beredning skickar in en utvecklad ansökan som sedan granskas av externa sakkunniga från Sverige eller utlandet, vars utlåtanden tas med i beredningsgruppernas bedömning i andra omgången. 

Stiftelsens styrelse fattar det formella beslutet om forskningsanslagen. Skriftliga utlåtanden från de externa sakkunniga skickas till alla som har gått vidare till andra omgången efter beslutssammanträdet i oktober.


Ansökan i första omgången

Redan i första ansökningsomgången ska projektledaren informera prefekt eller motsvarande om att medel söks hos RJ.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen ska skrivas på engelska och får omfatta max 9 600 tecken inklusive blanksteg och ska redovisa:

 • forskningsfrågan
 • syftet
 • teori och metod
 • forskningsplan och motiveringar till projekttiden
 • bidrag till den internationella forskningsfronten
 • forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
 • forskarens/forskarnas funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter
 • nuvarande anställningsförhållanden för all forskande personal
 • plan för hur information om projektet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt. Läs mer om RJ:s riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig produktion.

Budget

 • Namnge all forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
 • Ange 0 kronor i månadslön för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal som Drift, men namnge dem inte.
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras.
 • Kostnader för resultatspridning, inklusive kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd. Med produktionsstöd menas stöd till din vetenskapliga produktion (spridning av dina forskningsresultat genom exempelvis artiklar, monografier och utställningar).
 • Inga indirekta kostnader ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.

Under Budgetspecifikation ska samtliga kostnader specificeras. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Ansökan i andra omgången

Andra omgångens ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande, och försättssidorna med budgeten och signaturer skickas med vanlig post eller e-post till RJ senast en vecka efter deadline. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.


Projektbeskrivningen i andra omgången får omfatta max 32 000 tecken inklusive blanksteg och ska skrivas på engelska, samt innehålla samma punkter som i första omgången, men vara mer detaljerad och dessutom innefatta:

 • redovisning av eventuella internationella samarbeten.
 • utvecklad plan för hur information om Projektet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.

RJ tillåter endast smärre korrigeringar av budgeten mellan första och andra ansökningsomgången. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning bidrag kan ges.