RJ Sabbatical 2021

2021-01-29

Sista ansökningsdatum

2021-05-05 16:00

Med RJ Sabbatical kan forskare få anslag för att avsluta långt kommen forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för sammanhållen forskningstid från sex till tolv månader med minst en månad utomlands, för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten. Stödet avser forskning på hela den tid som anställningen omfattar, och ska användas för att avsluta långt kommen forskning. Syftet är vidare att stärka svensk forsknings internationella kontakter genom att ge goda möjligheter till utlandsvistelse under en period. Efter en försöksverksamhet beslöt RJ:s styrelse 2018 att RJ Sabbatical ska ingå i de ordinarie stödformerna.

RJ Sabbatical ska användas för forskning eller för editionsprojekt. Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långt kommen forskning eller att skriva färdigt större verk som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande. Det ska föreligga tryckfärdiga manus inom ett år efter att RJ Sabbatical är avslutad.

Ansökningar som innebär arbete med nya forskningsidéer och därmed omfattande insamling av material hänvisas till RJ:s stödform Projekt. RJ Sabbatical kan inte användas till författande av läroböcker. RJ:s bidrag gäller aldrig längre tid än tolv månader. Dock kan eventuell forskningstid inom den egna anställningen läggas till RJ Sabbatical-perioden.

RJ finansierar kostnader för lön inklusive LKP samt ger ett bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader. Bidragets storlek beräknas efter de principer som gäller för forskningsanslag från RJ. Medel kan även sökas för konferensdeltagande, översättning, språkgranskning samt publicering med öppen tillgång.

Observera att forskare som får anslag av RJ ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer med öppen tillgång. RJ vill även uppmuntra, och ger också bidrag till, att publicera monografier och bokkapitel med öppen tillgång.

Den som under 2021 tilldelas RJ Sabbatical ska påbörja sin forskning senast den 1 januari 2023.

Anvisningar

 • Det är endast möjligt att skicka in en ansökan om RJ Sabbatical per ansökningsomgång.
 • Ansökan ska gälla endast en sökande.
 • Vid ansökningstillfället ska tidigare forskningsanslag från RJ vara slutredovisade.
 • Forskare inom RJ Sabbatical är skyldiga att bedriva forskning på hela den tid som anställningen omfattar. Undantag får endast göras för doktorandhandledning, maximalt 10 procent av heltidsanställning (motsvarande tre doktorander) och inte i större omfattning än som gäller när perioden för RJ Sabbatical ska påbörjas. Kostnader för doktorandhandledning finansieras inte av RJ.
 • Utlandsvistelsen ska omfatta sammanhållen tid om minst 30 dagar.
 • Den sökande ansvarar själv för planeringen och alla praktiska arrangemang kring en utlandsvistelse (försäkringar, boende, visum och liknande). Detta görs i samråd med det egna lärosätet och den utländska forskningsmiljön. Storleken på bidraget som söks för kostnader i samband med utlandsvistelsen ska beräknas och redovisas av den sökande. En utlandsvistelse om högst 90 dagar ska beräknas i enlighet med det statliga regelverket för utlandstraktamenten. En längre utlandsvistelse, särskilt om kostnaderna inkluderar medföljande, ska beräknas i enlighet med det statliga avtalet URA. Frågor om beräkning av kostnader för utlandsvistelse ställs till det egna lärosätet.
 • Kostnader för lokaler (indirekta kostnader) behöver inte anges utan läggs automatiskt på varje ansökan utifrån beräkningar på årsarbetstid.
 • Forskare som har gått i ålderspension eller kommer att gå i ålderspension under den tid anslaget omfattar kan inte söka RJ Sabbatical.
 • Anslag inom stödformen RJ Sabbatical kan aldrig gälla mer än omfattningen på den sökandes anställning.
 • Det är inte möjligt att söka anslag inom RJ:s övriga stödformer innan anslag inom RJ Sabbatical är slutredovisat.
 • Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Bedömningskriterier

Ansökan ska tydligt visa på vilket sätt och i vilken omfattning arbetet innebär att avsluta tidigare påbörjad forskning. Det redan genomförda arbetet ska redovisas, liksom de insatser som återstår. Denna redovisning kan exempelvis göras i form av en tänkt innehållsförteckning där det tydligt anges vilket arbete som har slutförts tidigare respektive vad som ska göras inom ramen för RJ Sabbatical. Ansökningar som innehåller utlandsvistelser kommer att prioriteras. RJ ser helst att vistelsen fördelas på max två perioder. En av dessa vistelser måste vara på minst 30 dagar.

Ansökan bedöms efter:

 • Forskningens kvalitet och vetenskapliga värde.
 • Forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet, inklusive dess tydlighet och motiveringarna till projekttiden. Det är viktigt att det finns en realistisk plan för hur perioden med RJ Sabbatical ska resultera i tryckfärdigt manus.
 • Projektets originalitet och relation till den internationella forskningsfronten.
 • RJ kommer att prioritera ansökningar som tydligt visar hur utlandsvistelsen och arbetet förväntas bidra till internationella vetenskapliga kontakter och samarbeten vid heminstitutionen under en längre tid efter avslutad RJ Sabbatical.

Beredningsprocess

Ansökningarna granskas av en panel med till största delen internationella experter med möjlighet att kalla in ämnessakkunniga. RJ:s styrelse fattar beslut om vilka som beviljas anslag i november 2021. Inga motiveringar för besluten ges.

Slutredovisning

Tre månader efter avslutad finansiering från RJ ska forskaren skicka in en slutredovisning av det forskningsarbete som har utförts.

Anvisningar för ansökan

Ansökningar görs via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Följ RJ:s allmänna anvisningar för hur du gör en webbansökan. Vissa anvisningar som är specifika för RJ Sabbatical ges nedan. Ansökan ska redan från början innefatta alla kostnader för arbetets genomförande. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande delar:

Titel på projektet, på svenska och engelska.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta maximalt 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Start- och slutdatum ska avse det stöd som söks från RJ.

Budget: Specificera och redovisa kostnader i samband med utlandsvistelse, så kallade driftskostnader. Utlandsvistelse upp till 90 dagar beräknas i enlighet med det statliga regelverket för utlandstraktamenten. Längre utlandsvistelser, särskilt om kostnader inkluderar medföljande, beräknas i enlighet med det statliga avtalet URA. Redovisa även kostnader för konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, publicering med öppen tillgång, produktionsstöd, årsarbetstid, lön och LKP.

Projektbeskrivning maximalt 15 000 tecken inklusive blanksteg ska skrivas på engelska. Den ska redovisa forskningsfrågan, empiri, teori och metod samt forskningens relation till den internationella forskningsfronten.

Ansökan ska visa dels hur de vetenskapliga kontakterna mellan berörda institutioner (motsvarande) ska åstadkommas, dels hur internationella vetenskapliga kontakter och samarbeten vid heminstitutionen ska uppnås.

Redogörelsen för det vetenskapliga arbetet ska, i form av en detaljerad disposition för de tänkta publikationerna, redovisa vilket forskningsarbete som är avklarat respektive vad som återstår. Den ska vidare specificera vilken typ av arbetsinsatser som krävs för att genomföra de olika momenten samt den beräknade tidsåtgången. Det ska tydligt framgå att efter RJ Sabbatical ska ett eller flera manus vara färdiga för tryckning senast ett år efter RJ Sabbatical har avslutats.

Beskrivningen ska också innefatta en kort cv med uppgifter om nuvarande anställning samt omfattningen i procent av pågående administrativa uppdrag.

Projektbeskrivningen ska redovisa om och i så fall hur RJ:s finansiering kombineras med forskningstid som ingår i den egna anställningen.

Alla kostnader i budgeten ska specificeras och motiveras. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning bidrag kan ges.

Bidrag till konferenser, workshops och nätverk som du själv vill arrangera ska sökas via stödformen Forskningsinitiering.

Underskrift och prefektens intygande

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren genom att ansökans försättssida skrivs ut, signeras av forskaren och prefekt eller motsvarande och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. Underskriften av prefekt eller motsvarande innebär att denna garanterar att den sökande kommer att kunna bedriva forskning hela den tid som anställningen omfattar under den period som ansökan avser. Erhållet anslag inom RJ Sabbatical får inte negativt påverka det framtida utrymmet för forskning inom anställningen som följer av arbetstidsavtal och motsvarande.

RJ behandlar endast fullständiga ansökningar.

Sista ansökningsdag

 • Ansökningssystemet öppnar 12 april 2021 kl. 09.00.
 • Ansökan ska vara RJ tillhanda senast 5 maj kl. 16.00.