Ansökan och budget

2022-02-28

Ansökan görs i RJ:s ansökningssystem. Orientera dig i ansökningsformuläret samtidigt som du läser nedanstående instruktioner.

Ansökan ska innehålla följande delar:

Sammanfattning

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningenska skrivas på engelska och formuleras på ett sätt som gör det möjligt för RJ:s mångvetenskapliga beredningsgrupp att bedöma den vetenskapliga kvaliteten. Den får omfatta max 15 000 tecken inklusive blanksteg och ska redovisa:

 • forskningsfråga
 • syfte
 • teori och metod
 • bidrag till den internationella forskningsfronten
 • en plan för på vilket vis RJ Sabbatical innebär att tidigare påbörjad forskning kan avslutas och resultera i tryckfärdigt manus. Det redan genomförda arbetet ska redovisas, liksom de insatser som återstår.
 • tid och plats för planerad utlandsvistelse
 • hur utlandsvistelsen kan ge upphov till internationella kontakter och samarbeten av gagn för heminstitutionen också efter det att RJ Sabbatical har avslutats
 • en kort meritförteckning med uppgifter om nuvarande anställning
 • om, och i så fall hur, RJ:s finansiering kombineras med forskningstid som ingår i den egna anställningen.

Budget

 • Ange kostnader för lön och LKP.
 • Ange kostnader knutna till utlandsvistelsen (inklusive eventuella medföljande) som Drift. RJ beviljar upp till 55 000 kronor/månad för specificerade omkostnader under RJ Sabbatical-tiden och förutsätter att anslagsförvaltaren, som ansvarig arbetsgivare, täcker eventuella kostnader utöver detta belopp.
 • Ange kostnader för resultatspridning, inklusive kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd.
 • Inga indirekta kostnader eller universitetsgemensamma avgifter (för exempelvis it, lokaler och administration) ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.

Budgetspecifikation

Budgetspecifikation ska skrivas på svenska eller engelska. Samtliga kostnader som tas upp i budgeten ska specificeras och motiveras separat. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande. Försättssidorna med budgeten och signaturer skickas med vanlig post till RJ, eller med e-post till ansvarig forskningssekreterare, senast en vecka efter deadline. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Om ditt projekt beviljas av RJ, och om ditt projekt genererar, samlar in eller använder digital data, bör du ta fram en datahanteringsplan vid projektstart. Den ska inte skickas in till RJ.

Projektledare och prefekt ansvarar genom sina signaturer för att en datahanteringsplan finns på plats när projektet inleds, om sådan behövs, och att den uppdateras vid behov under projekttiden. Läs mer om datahanteringsplaner, eller vänd dig till ditt lärosäte. Alla svenska lärosäten har resurser för att stödja forskare i hantering av digital data.