RJ Sabbatical 2022

2022-02-28

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år projektstöd för en utlandsvistelse för lektorer och professorer i syfte att avsluta långt kommen forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sammanfattning

 • Område: humaniora och samhällsvetenskap
 • Söks av: enskild forskare som är tillsvidareanställd vid svenskt lärosäte
 • Beviljas för: 6–12 månader
 • Ansökningssystemet öppnar: 11 april 2022 kl. 09.00
 • Ansökningssystemet stänger: 2 maj 2022 kl. 15.00
 • RJ Sabbatical kan tidigast starta 1 december 2022 och senast 1 januari 2024

Inriktning

RJ Sabbatical gör det möjligt för lektorer och professor inom samhällsvetenskap och humaniora att slutföra pågående vetenskapliga arbeten eller att skriva färdigt större verk eller synteser. Syftet är vidare att, genom utlandsvistelse, stärka svensk forsknings internationella kontakter.

Villkor

 • Utlandsvistelse måste ingå som en del av RJ Sabbatical. RJ ser helst att vistelsen fördelas på max två perioder. En av dessa vistelser ska omfatta sammanhållen tid om minst 30 dagar.
 • Den sökande ansvarar själv för planeringen och alla praktiska arrangemang kring en utlandsvistelse (försäkringar, boende, visum och liknande). Detta görs i samråd med det egna lärosätet och den utländska värdinstitutionen.
 • Den sökande ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, och att en etisk prövning genomförs i de fall det krävs.
 • Forskare som söker RJ Sabbatical måste ha en tillsvidareanställning på ett svenskt lärosäte.
 • Vid ansökningstillfället ska tidigare forskningsanslag från RJ vara slutredovisade.
 • Det är endast möjligt att skicka in en ansökan om RJ Sabbatical per ansökningsomgång.
 • Det får endast vara en sökande per ansökan.
 • Forskare inom RJ Sabbatical är skyldiga att bedriva forskning på hela den tid som anställningen omfattar. Undantag får endast göras för doktorandhandledning, max 10 procent av heltidsanställning, och inte i större omfattning än som gäller när perioden för RJ Sabbatical ska påbörjas. Kostnader för doktorandhandledning finansieras inte av RJ.
 • Anslag inom RJ Sabbatical gäller aldrig mer än omfattningen på den sökandes anställning.
 • Forskare som har gått i ålderspension eller kommer att gå i ålderspension under den tid anslaget omfattar kan inte söka RJ Sabbatical. 

Ansökan

Ansökan görs i RJ:s ansökningssystem. Orientera dig i ansökningsformuläret samtidigt som du läser nedanstående instruktioner.

Sammanfattning

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats. 

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningenska skrivas på engelska och formuleras på ett sätt som gör det möjligt för RJ:s mångvetenskapliga beredningsgrupp att bedöma den vetenskapliga kvaliteten. Den får omfatta max 15 000 tecken inklusive blanksteg och ska redovisa:

 • forskningsfråga
 • syfte
 • teori och metod
 • bidrag till den internationella forskningsfronten
 • en plan för på vilket vis RJ Sabbatical innebär att tidigare påbörjad forskning kan avslutas och resultera i tryckfärdigt manus. Det redan genomförda arbetet ska redovisas, liksom de insatser som återstår.
 • tid och plats för planerad utlandsvistelse
 • hur utlandsvistelsen kan ge upphov till internationella kontakter och samarbeten av gagn för heminstitutionen också efter det att RJ Sabbatical har avslutats
 • en kort meritförteckning med uppgifter om nuvarande anställning
 • om, och i så fall hur, RJ:s finansiering kombineras med forskningstid som ingår i den egna anställningen.

Budget

 • Ange kostnader för lön och LKP.
 • Ange kostnader knutna till utlandsvistelsen (inklusive eventuella medföljande) som Drift. RJ beviljar upp till 55 000 kronor/månad för specificerade omkostnader under RJ Sabbatical-tiden och förutsätter att anslagsförvaltaren, som ansvarig arbetsgivare, täcker eventuella kostnader utöver detta belopp.
 • Ange kostnader för resultatspridning, inklusive kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd.
 • Inga indirekta kostnader eller universitetsgemensamma avgifter (för exempelvis it, lokaler och administration) ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.

Budgetspecifikation

Budgetspecifikation ska skrivas på svenska eller engelska. Samtliga kostnader som tas upp i budgeten ska specificeras och motiveras separat. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande. Försättssidorna med budgeten och signaturer skickas med vanlig post till RJ, eller med e-post till ansvarig forskningssekreterare, senast en vecka efter deadline. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Om ditt projekt beviljas av RJ, och om ditt projekt genererar, samlar in eller använder digital data, bör du ta fram en datahanteringsplan vid projektstart. Den ska inte skickas in till RJ.

Projektledare och prefekt ansvarar genom sina signaturer för att en datahanteringsplan finns på plats när projektet inleds, om sådan behövs, och att den uppdateras vid behov under projekttiden. Läs mer om datahanteringsplaner, eller vänd dig till ditt lärosäte. Alla svenska lärosäten har resurser för att stödja forskare i hantering av digital data.

Bedömningskriterier och beredningsprocess

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten och projektets genomförbarhet. Utlandsvistelsens utsikter att ge upphov till internationella kontakter av mer bestående art beaktas i bedömningen.

Projekten bedöms och prioriteras i en särskild mångvetenskaplig beredningsgrupp som består av internationella forskare. Formellt beslut fattas av RJ:s styrelse. Ingen motivering till beslutet ges.